Rättvik
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 2016 - ett riktigt bra år!

2016 - ett riktigt bra år!

annette 3

Kommunalrådet summerar

Vi fick under 2016 tre riktigt glada besked. I maj hade vi den stora äran att bli nominerade och komma 3:a i ”Årets Superkommun” kategori Landsbygd. Tidningen Dagens Samhälle, som ansvarade och genomförde nomineringen, tittade på en rad parametrar bland annat inflyttning, kommunens ekonomi, antalet startade företag med mera, det vill säga parametrar som gör att vi alla kan känna oss delaktiga och stolta.

I september 2016 presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Förra året klättrade Rättviks kommun till plats 82 i rankingen, nu avancerade vi ytterligare till plats 45 - Bäst i Dalarna! Det är otroligt roligt och det känns så positivt att vi i kommunen tillsammans med företagarna är på rätt väg! Naturligtvis gläds vi och känner oss nöjda, men vi kan absolut inte luta oss tillbaka. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att, tillsammans med företagarna, skapa så bra förutsättningar för näringslivet som vi kan. Vi talar gärna om vikten av ett ”blomstrande näringsliv” men det är först nu som kommunalråd jag verkligen ser sambandet mellan ett starkt näringsliv, en attraktiv kommun att bo i och en väl fungerande offentlig sektor. Det som är bra för näringslivet är bra för kommunen!

I höstas fick vi också besked om att Rättvik har Dalarnas bästa grundskola. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförde grundskolorna i samtliga Sveriges 290 kommuner och vi kan konstatera att ett mångårigt och målmedvetet arbete har gett resultat. Vi har sedan flera år tillbaka satsat på mindre barn- och elevgrupper både centralt och i våra byskolor runt om i Rättvik. Att våra barn och ungdomar känner sig trygga i skolan är en förutsättning för att de ska lära sig och utvecklas. Det är därför härligt att se att vi kan erbjuda en bra utbildning av god kvalité.

Under 2016 har vi också arbetat vidare med vår egen Ungdomsstrategi. Ungdomsstrategin bygger på de nationella målen för ungdomspolitik och på den strategi som Region Dalarna tagit fram. I vår strategi ”Rättvik- Dalarnas bästa ungdomskommun” har vi fokuserat på fyra områden: - Stödja ungas organisering och etablering - Ung rätt - Dialog med unga- Sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik. Som ett led i detta arbete arrangeras varje år ”Forum Ung”, en ungdomskonferens som äger rum i kommunhuset med syfte att diskutera ungas villkor och möjligheter till inflytande.

Det här var också året då vi "bestämde oss för att förändra världen". Ett omfattande hållbarhetsarbete har påbörjats under året med de globala målen i fokus. Vi vet att vi på olika sätt påverkas av vår omvärld vilket vi inte minst märkte då vi hamnade mitt i det som kom att kallas den europeiska flyktingkrisen. Ett mycket stort antal människor, främst från Syrien men även från Afghanistan och Eritrea, kom till Sverige och till vår kommun. Tillsammans med frivilligorganisationerna med flera löste vi initialt det mest akuta, bland annat att människor fick någonstans att bo, kläder att sätta på sig och att barnen fick möjlighet att gå i skolan. Nu ett år senare har läget stabiliserat sig och vi har en väl fungerande mottagning i Rättvik.

Under året lade vi också ner mycket tid på att informera och förbereda oss för att ingå i en storregion – Svealandsregionen. Vi tog beslut i kommunfullmäktige men fick senare besked om att det inte längre var aktuellt utan att vi nu istället har som mål att bilda en länsregion Dalarna i stället.

Rättvik är en kommun som av de allra flesta anses som väldigt trygg och bra att bo i. Antalet invånare har fortsatt att öka och vi är idag 10 830 personer. Vi har inte varit så här många invånare sedan 2013 och det bidrar till en mycket positiv utveckling på flera områden. Naturligtvis är vi inte helt skonade från brott och andra tråkigheter men över lag är vi invånare nöjda. Ett orosmoln på himmelen är den planerade ambulansflytten. Vi har vid flera tillfällen haft kontakt med Landstinget men har tyvärr inte lyckats övertyga ledningen om att ambulansen skall vara kvar.

Annette Riesbeck (C) Kommunalråd