Politisk plattform 2019–2022 C och S i Säter

Majoritetens politiska program 2019–2022

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill föra en modern, framtidsinriktad politik med tydligt fokus på jobb, skola, omsorg, bostäder, miljö och klimat.

Våra barn och unga ska känna sig trygga och få det stöd som behövs för att klara målen i skolan. Vården och omsorgen för de äldre ska utgå från varje individs behov. Vi ska förbättra folkhälsan och den sociala hållbarheten.

Kommunens huvuduppgifter är skola, vård och omsorg. Dessa verksamheter finansieras av skatteintäkter och avgifter från medborgarna samt statsbidrag. Företagen är beroende av en fungerande samhällsstruktur för att kunna utvecklas och skapa fler arbetstillfällen.

Ökad tillväxt och en växande befolkning innebär ett högt tryck på kommunen. Samverkan kommer att vara av yttersta vikt för att nå framgång. Det gäller både inom och mellan förvaltningar såväl som med andra parter där det finns stora samhällsvinster att göra.

Säters kommuns styrka är våra många olika miljöer där vi erbjuder både stad och en levande landsbygd. Vi ska utveckla och förbättra dessa egenskaper och det ska genomsyra alla beslut som tas i kommunen.

Politik för fler jobb och företag

Var och en ska kunna jobba och bidra utifrån sin egen förmåga - målet är full sysselsättning. Alla ska kunna leva ett gott liv i Säter och Säters kommun ska vara ett tryggt samhälle.

Under mandatperioden fortsätter vi att investera för att skapa nya jobb och se till att fler människor arbetar. Det är inte bara en frihetssatsning för individen utan det skapar även förutsättningar för en välfärd av högsta kvalitet och ökad jämlikhet. Vi vill skapa ett hållbart Säter, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Mats Nilsson Socialdemokraterna         Hans Johansson Centerpartiet                 

Bilden av Säters kommun

Ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Säter. Varumärket ska också stå för stolthet, samhörighet och vara en tydlig profil. Det bygger på medborgarnas, näringslivets och medarbetarnas berättelser och drömmar om Säter.

Säter ska uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med dess närhet. Från bostaden är det nära till jobb, skola, affärer, service, natur, fritid och idrott.

Säter kännetecknas av många av kontraster. Här finns allt från centrum med vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar och sjöar.

I Säters kommun är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Säter är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjälar och kraft.

Våra mål för mandatperioden

 • Säters kommun ska vara välkomnande och tillgängligt för besökande och nyinflyttade samt ta god hand om sina invånare
 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats med en bra personalpolitik
 • Samverkan ska vara ledordet i vår organisation
 • Kommunens styrkor och tillgångar inom kultur, boendemiljöer, naturresurser samt fritid ska tydliggöras och förstärkas
 • Kulturstaden Säter ska utgöra en tillväxtmotor för näringslivet med handeln och besöksnäringen i fokus
 • Säterdalen ska utvecklas som besöksmål med lyskraft regionalt och nationellt
 • Det ska vara lätt att göra rätt i Säters kommun
 • Vi ska främja entreprenörskap i kommunen

Näringslivs- och samhällsutveckling

Kommunens främsta uppgift är välfärden. Genom ett inkluderande ledarskap skapar vi samspel mellan kommunen, företagarna och föreningslivet. Det ger oss fler mötesplatser mellan olika grupper. Folkhälsan ökar och fler kan stärka sina nätverk och komma i arbete eller starta företag. Samtidigt utgör välfärden den, utan jämförelse, största utgiftsposten. För Säters kommuns framtid är det viktigt att den lokala skattekraften växer.

Tillväxt skapar värden som blir till skatteunderlag. Företagande är en förutsättning för jobb och välfärd. Satsningar på ett gott företagsklimat gör att fler företag inom olika branscher utvecklas och kan växa.

Företagarna är en av de största välfärdsskaparna i samhället. Det är viktigt att människor vågar ta klivet att starta företag och att företag vågar anställa. Kommunen ska ha en stödjande och hjälpande roll. Den ska hjälpa till att skapa ett positivt klimat kring dess näringsliv - ”Det ska vara lätt att göra rätt i Säters kommun.

Våra mål för mandatperioden

 • Kommunen ska växa hållbart med fokus på ett hållbart användande av naturresurser.
 • Näringspolitiken ska lyfta och tillvarata den initiativkraft som finns i kommunen.
 • Strategiska markköp och planarbetet ska vara långsiktiga och stödja ett växande näringsliv och skapa förutsättningar för en växande befolkning
 • Underlätta för små och lokala företag att delta i offentliga upphandlingar
 • Samverkan med Trafikverket för satsningar på statliga projekt i regionen och i Säters kommun
 • Aktivt arbeta för markinköp för industrimark och bostadsbebyggelse
 • Myndighetsutövningen ska vara främjande och guidande

Boende

Vi vill att Säters kommun ska fortsätta växa och för det krävs god tillgång till bostäder. Kommunen har möjlighet att erbjuda bra boendemiljöer i både stad och i landsbygd. Vår naturmiljö är en tillgång. Vi vill kunna erbjuda boende i sjö- och skogsnära lägen. Inför de kommande fyra åren vill vi förverkliga de planer som finns på att skapa över 200 nya bostäder. Vi vill se bostadsområden med en blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter och villor.

Våra mål för mandatperioden

 • Kunna erbjuda attraktiva tomter och boenden i alla kommundelar
 • Ta fram tydliga ägardirektiv som anger syfte och mål med Säterbostäder
 • Säterbostäder ska jobba aktivt och ta ledartröjan för att skapa boenden åt alla invånare i kommunen
 • Seniorbostäder och trygghetsboende bör vara tillgängliga i hela kommunen
 • Ge bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för barn och unga
 • Översiktsplanen och LIS-områden ses över för att tillgängliggöra attraktiva tomter

Kultur och Fritid

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamhet främjar hälsa och livskvalitet och gör Säters kommun attraktiv att bo i. Den största delen av verksamheten genomförs genom ideellt arbete i olika föreningar. De insatserna är oerhört värdefulla för vår kommun och skall värnas.

Folkbildningsverksamhet skapar mötesplatser för bildning och kultur. Det är särskilt viktigt att barn och unga får möjlighet att utvecklas genom kulturverksamhet, idrott och föreningsverksamhet.

Kultur och Fritid är viktig för alla åldrar från 0 till 100 år. Det är viktigt att invånarna i Säters kommun är friska och mår bra.

 • Våra mål för mandatperioden
 • Stödja kommunens föreningsliv med ungdomsverksamhet
 • Utöka servicen för våra seniorer med kultur och fritidsaktiviteter
 • Fritid och rörelse ska prioriteras för alla Säterbor
 • Fritidsutskott införs under kommunstyrelsen för bättre styrning och samordning
 • Utöka Idrottsplatsen i Mora by med flera planer och omklädningsrum
 • Allväders multisportarenor byggs i Gustafs och Säter
 • Föreningslivet ska uppmuntras i arbete mot mobbing, kränkningar och olika typer av missbruk. Goda resultat på området ska belönas
 • Upprustning av ridskolans lokaler i Säter
 • Stödja bygdegårdsföreningar och liknande verksamhet
 • Utveckla Folkets hus till en mötesplats för alla tillsammans med föreningen Folkets hus
 • Utveckla biblioteken som mötesplats

Förskola till egen försörjning

Vi vill verka för en skola där ingen elev hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Barn och unga som utbildas i Säters kommun får med sig ett gott självförtroende, en stark självkänsla, ett demokratiskt och tolerant förhållningssätt som ger individen goda förutsättningar till en egen försörjning och ett aktivt liv. Lärare och övrig skolpersonals kompetens ska användas på bästa sätt. Alla kommuninvånare i Säter ska få möjlighet att komma i egen försörjning utifrån sina förutsättningar.

En öppen och trivsam miljö med en gemensam värdegrund och nolltolerans mot mobbning och trakasserier utgör grunden för en bra skola.

Våra mål för mandatperioden

 • Kunskapsresultaten ska förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund ska minska
 • Likvärdig barnomsorg utan köer i alla kommundelar
 • Barngrupperna ska vara små och följa skolverkets riktlinjer
 • Stärka arbetet mot mobbning och trakasserier i skolan
 • Utbilda personalen för att se tidiga signaler av psykisk ohälsa och stärka organisationens samverkan mellan skolpersonal och elevhälsa
 • När vi bygger om och nytt ska fokus vara trygghet och tillgänglighet. Barnen ska känna tillhörighet och sammanhang. Kreativitet ska vara ett ledord i processen
 • Antalet grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan ökar
 • Antalet gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder ökar
 • Antalet gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år ökar

Hälsa och omsorg

Det viktigaste målet för individen och för samhället är att vara frisk. Säter ska vara en kommun som orkar ta hand om de svagaste i samhället och ge hjälp till arbete eller ett värdigt liv trots sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Omsorgen om våra äldre utgör en av våra stora utmaningar. Utbyggnaden av platser på särskilda boenden kommer att ställa stora krav på kommunens ekonomi och på organisationen. Det är därför viktigt att i största mån begränsa behovet av de dyraste insatserna. Den största potentialen ligger i att människor i större utsträckning håller sig friska och mår bra.

Våra mål för mandatperioden

 • Förebyggande insatser ska intensifieras. Våra äldre ska hålla sig friska genom en nära och individbaserad vård
 • Förbättra samverkan med landstinget
 • Förbättra stödet till individen
 • Psykisk ohälsa ska minska i hela befolkningen och psykisk hälsa ska främjas
 • Omsorgen ska ha ett helt livsperspektiv
 • Fastställa program för utbyggnad och utveckling av äldreomsorgen för att möta framtida behov
 • Skapa valfrihet på riktigt så att våra brukare kan använda sin tid till det de behöver.
 • Det ska finnas ett system för kylning på våra äldreboende senast 2022
 • Satsa på kompetensutveckling för vår personal inom framför allt psykiatri och demensområdet

Arbete och kommunikationer

För att kommunen ska kunna utvecklas behöver de som kan arbeta ha ett arbete. Detta måste ske i samverkan med näringsliv, landsting, region och statliga myndigheter.

För att kunna ta sig till arbeten eller arbeta hemifrån krävs goda kommunikationssätt såsom bra vägar och resmöjligheter med både privata och kollektiva färdsätt. Det krävs även att vi har god allmän service och tillgång till snabb uppkoppling mot omvärlden, exempelvis bredband med fiber eller annan teknik.

Våra mål för mandatperioden

 • Samverka med näringslivet för arbete och kompetensförsörjning
 • Skapa ett nytt resecentrum tillsammans med Trafikverkets projekt ”Samtida Genomfart”
 • Fler gång- och cykelvägar och säkra skolvägar som kan binda samman kommunen
 • Arbeta för att behålla god service på landsbygden
 • Fiber ska byggas ut i hela kommunen
 • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats med en bra personalpolitik
 • Underlätta för sociala företag att etablera sig i Säters kommun
 • Svenska arbetsrättsliga regler ska gälla när vi upphandlar
 • Sociala krav ska ställas vid upphandling för att få fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i egen försörjning
 • Alla ungdomar mellan 15–17 år erbjuds sommarjobb i kommunen, i samverkan med Näringslivet och Landstinget
 • Alla anställda ska erbjudas heltid. I Säters kommun är heltid normen

Hållbar utveckling

För att Säters kommun ska fortsätta utvecklas och vara den fina kommun den är idag måste vi leva och verka på ett hållbart sätt. Det gäller socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Mänskliga rättigheter och rättvisa är en av förutsättningarna för att utvecklingen ska vara hållbar i Säters kommun.

Säter ska vara en giftfri kommun och drivas på ett hållbart sätt. Den ska uppmuntra till hållbart byggande vad gäller material, återbruk, livscykelanalyser och solceller.

Samverkan är den viktigaste pusselbiten i samhällsutvecklingen.

Våra mål för mandatperioden

 • Demokratin ska stärkas genom ökad delaktighet, god dialog med kommunens invånare och gott politiskt klimat. Kommunen ska vara en förebild när det gäller miljö och hållbar utveckling
 • Säter ska vara en förebild när det gäller integration och mänskliga rättigheter
 • Miljömålsarbetet ska stärkas och utvecklasBebyggelseutveckling ska vara hållbar socialt, ekonomiskt, och ha miljöperspektiv.
 • Säters kommun ska arbeta med energibesparingar i all verksamhet och verka för att bli en fossilfri kommun
 • Krav på så kallat återbruk och återvinning ska kunna ställas vid upphandlingar
 • Vi ska alltid bygga nytt med trä där det är möjligt och ha en strategi för detta
 • Avfallshantering/källsortering ska införas där sortering av matavfall är nästa steg
 • Skapa en bättre dialog med invånarna och företagen genom populärutgåvor av viktiga dokument, exempelvis budget, demokratiarbete och tillgänglighet till politiker
 • Det ska bli möjligt att tanka gas i Säters kommun
 • Solceller på fler kommunala byggnader
 • Laddstolpar för elbilar vid kommunala fastigheter i hela kommunen
 • Säters kommun ska vara klimatneutralt senast 2040