Interpellationer mandatperioden 2015-2018

Här samlas alla interpellationer som Centerpartiets landstingsgrupp lämnat in till landstingsfullmäktige under mandatperioden 2015-2018.

2018

Varför får inte alla kommuner som blev av med första hjälpen-larm teckna nytt avtal? av Agneta Ängsås
Varför fick inte alla kommuner som tidigare haft Första hjälpen-larm erbjudandet om att teckna nytt avtal?
När kommer landstinget att teckna avtal med de kommuner som tidigare haft Första hjälpen-avtal om de så önskar?
Läs svaret >>

Hur ser kostnaden ut för ej eller sent avbokade operationer i Dalarna? av Christina Bröms
Hur ser situationen ut vad gäller antal och kostnader (även kringkostnader som t ex tolk) för ej avbokade/sent avbokade operationer för åren 2015, -16 och -17 i landstinget Dalarna?
Vilka åtgärder har/kommer landstingsmajoriteten att vidta utifrån resultatet ovan?
Läs svaret >>

Hur mår våra äldre i Dalarna? av Christina Bröms
Hur ser situationen och utvecklingen ut vad gäller självmord bland äldre i Dalarna?
Kommer landstingsmajoriteten att erbjuda äldrepsykiatri för våra äldre?
Läs svaret >>

Avgiftsfri kollektivtrafik för unga? av Göte Persson
Kommer alla upp till 20 att få åka fritt på Dalatrafiks bussar under 2018? Kommer alla elever i Dalarna få gratis kollektivtrafik på sommarlov och på andra skollov under 2018 till och med 2020? Finns det någon logik i att först höja taxan för skolungdomar för att sedan göra busstrafiken avgiftsfri för ungdomar?
Läs svaret >>

Landstinget begränsar dalfolkets möjlighet att studera på distans av Göte Person
Är landstingsstyrelsens ordförande bered att medverka till att denna regel slopas till nästa ansökningsperiod?
Läs svaret >>

Hur visar landstinget sin personal en tydlig väg för att stoppa sexuella kränkningar? av Christina Bröms
Hur visar Landstinget Dalarna att de har nolltolerans mot sexuella kränkningar?
Hur arbetar Landstinget Dalarna för att tydligt beskriva var man som anställd inom Landstinget Dalarna vänder sig vid sexuella trakasserier och att det är lätt tillgängligt?
Finns det tydliga rutiner om hur man ska agera vid kränkande särbehandling? Finns dessa rutiner i så fall både på individnivå och på organisationsnivå?
Läs svaret >>

Går satsningarna på förlossningsvården till mer personal av Gunilla Berglund
I vilken utsträckning går de extra medlen från regeringen till att anställa den personal som behövs?
Till vad används den del som inte går till att anställa personal och vilken nytta har det inneburit?
Läs svaret >>

2017

Miljökontrakt av Agneta Ängsås
Har miljökontraktet gjort någon skillnad? Vad innebär ”… som kan ska teckna miljökontrakt?” Vad gör att en verksamhet inte kan teckna ett miljökontrakt? Kommer Landstingsfastigheter att klara av aktiviteten inom utsatt tid?
Läs svaret >>

Ögonmottagningen i Avesta av Gunilla Berglund
Har det gjorts någon analys vad den tillfälliga stängningen av ögonmottagningen i Avesta inneburit för ögonpatienter vad gäller till exempel tillgänglighet, vårdkö, mm? Hur har vårdkön för ögonpatienter förändrats sedan stängningen? Hur går det med rekryteringen av personal till ögonmottagningen? Är det några av sjuksköterskorna som har betald utbildningsplats som specialiserar sig till ögonsjuksköterska? När beräknas mottagningen öppna igen? Utreds andra arbetssätt, till exempel att personal från Falun jobbar någon dag i veckan i Avesta tills personalproblemet är löst? Utreds det om verksamheten ska läggs ut på entreprenad som det gjorts med urologin på Borlänge sjukhus?
Läs svaret >>

Revision av kollektivtrafiken av Göte Persson
Är ordförande beredd att genomföra en revision enligt ovan för att få en aktuell status av kollektivtrafiken för att säkerställa att rätt åtgärder sätts in för att få en ekonomi och verksamhet i balans?
Läs svaret >>

Minskat lustgasspill gav motsatt effekt av Christina Bröms?
Hur går det med installationen på Falu lasarett? Vad gör ansvarig förvaltning för att samma problem inte ska uppstå på förlossningen på Falu lasarett?
Läs svaret >>

Beteendepåverkansåtgärder för en bättre trafiksituation av Agneta Ängsås
Vilka åtgärder vidtogs för att påverka attityder och beteenden innan den nya parkeringsanläggningen anlades? Togs någon plan fram? På vilket sätt jobbar landstinget dagligdags med beteendepåverkansåtgärder för att förbättra trafiksituationen runt Falu lasarett? Har landstinget något samarbete med Falu kommun vad gäller beteendepåverkansåtgärder?
Läs svaret >>

Marknadsförs Min vård? av Göte Persson
Hur har Min vård marknadsförts hittills? Hur kommer Min vår att marknadsföras så att invånarna i Dalarna blir medvetna om den?
Läs svaret >>

Angående IVPA, I Väntan På Ambulans av Göte Persson
På vilket sätt kommer landstinget Dalarna att säkerställa att verksamheten kommer att fortsätta efter 1 maj, så kommunerna kan få svårt att leva upp till sina åtaganden angående IVPA?
Läs svaret >>

Förbättra telefonkontakten mellan medborgare och landstinget av Agneta Ängsås
Hur kan telefonkontakten förbättras mellan medborgarna och landstinget?
Läs svaret >>

Varför fungerar inte vårdplanering via videokonferens? av Gunilla Berglund
Vad gör att vårdplanering via videokonferens inte fungerar? Vilka beslut krävs för att få igång arbetet med vårdplanering via videokonferens för medicinskt färdigbehandlade? När kan det komma igång?Läs svaret >>

2016

Hur inför landstinget E- och M-hälsa i vården? av Lena Reyier
Hur ser planen och strategin ut för att implementera arbetet med E- och M-hälsa i vården i Dalarna? Hur arbetar landstinget aktivt med E- och M-hälsa?
Läs svaret >>

Serverar landstinget kött från djur som fått onödigt mycket antibiotika? av Anki Enevoldsen
Ställs det krav på att köttet som köps in till Landstinget Dalarna är producerat på ett sätt så det uppfyller de krav som ställs på svensk djurhållning? Från vilka ursprungsländer kommer kött och köttprodukter som Landstinget Dalarna köper in till sina verksamheter?
Läs svaret >>

Hur markandsför landstinget 1177? av Christina Bröms
Hur arbetar landstinget aktivt för att få fler att använda 1177?
Läs svaret >>

Hur kommer den nya lagen att påverka mammografin i Dalarna? av Christina Bröms
Hur stor andel av kvinnorna i åldrarna 40-74 år väljer i dag att gå på hälsokontroll med mammografi i Dalarna? Hur stor andel av kvinnorna under 40 år väljer i dag att gå på hälsokontroll med mammografi i Dalarna? Hur stor andel av kvinnorna över 74 år väljer i dag att gå på hälsokontroll med mammografi i Dalarna? Är kvinnor över 74 år även i fortsättningen välkomna att boka tid
vartannat år? Vad kommer avgiften för kvinnor under 40 år och över 74 år i så fall att
bli? Hur motiverar vi kvinnor att komma på hälsokontrollerna med mammografi i Dalarna?
Läs svaret >>

I vilken utsträckning används videokonferens vid vårdplanering? av Owe Ahlinder
I vilken utsträckning används videolänk/videokonferens för vårdplaneringen i samband med hemtagningen av medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara i Dalarna?
Läs svaret >>

Hur jobbar Landstinget Dalarna med rökstopp inför operationer? av Gunilla Berglund
Hur jobbar Landstinget Dalarna med rökstopp inför operationer? Finns det några enheter i Landstinget Dalarna som har infört rökstopp inför operationer? Erbjuder Landstinget Dalarna hjälp till rökavvänjning?
Läs svaret >>

Hur arbetar landstinget med kvinnor som utsätts för våd i nära relationer? av Christina Bröms
Hur ofta upptäcks våld i nära relationer när patienter söker vård inom Landstinget Dalarna? Hur arbetar Landstinget Dalarna för att vårdpersonalen ska förstå och upptäcka tecken på våld i nära relationer? Kan Landstinget Dalarna erbjuda adekvat vård för patienter som utsätts för våld i nära relationer?
Läs svaret >>

Är mammografin avgiftsfri för kvinnor över 74 år? av Christina Bröms
Är det gratis med mammografi även för kvinnor över 74 år? Om svaret är ja. Varför har i så fall inte personalen på mammografin nåtts av den informationen? Hur får kvinnor över 74 år rätt information?
Läs svaret >>

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.