Den nära vården - Landstingsplan och budget 2018

Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna under sitt anförande under landstingsfullmäktige den 12 juni.

 

Under landstingsfullmäktiges första dag debatterades landstingsplan och budget för 2018. Centerpartiet lägger en egen landstingsplan med en budget som överensstämmer med majoritetens förslag.

Centerpartiet är tredje största parti i landstinget. För att kunna utveckla den nära vården och få ordning på ekonomin tog partiet efter senaste valet en vågmästarroll i landstingspolitiken.

- Centerpartiet har under många år fokuserat på att den vardagsnära vården måste fungera och att primärvården ska ha större resurser. Vi fortsätter nu också i samma spår och lägger landstingsplan och budget för att stärka den, säger Lena Reyier (C) oppositionsråd Landstinget Dalarna under sitt budgetanförande på landstingsfullmäktige.

Centerpartiets prioriteringar under 2018:

Invånare

 • God hälsa hos barn och unga
 • God hälsa hos vuxna
 • Ökat hälsofrämjande arbete
 • Jämlik och jämställd hälsa

Ekonomi

 • Landstinget ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi i balans.
 • Tydlig uppföljning för budgetföljsamhet.

Medarbetare

 • Individuella utvecklingsplaner med kompetens- och karriärvägar finns för alla anställda.
 • Trivseln ska vara hög på landstingets arbetsplatser.

Verksamhet och förnyelse

 • Inga vårdskador
 • Vården har rätt kvalitet
 • Hälsofrämjande arbetssätt genomsyrar hela landstingets verksamhet
 • Ökad delaktighet i vårdprocesser genom digitala lösningar
 • Landstingets personal är aktiva i arbetet med att förbättra verksamheten
 • Breddinförande av vårdnära service
 • Införande av Närsjukvårdsteam

Centerpartiet är beredd att fortsätta arbeta för en bra och säker hälso- och sjukvård och en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta visar Centerpartiets landstingsplan och budget för 2018.

Här kan ni ta dela av Centerpartiets plan och budget. Centerpartiets Landstingsplan och budget 2018-2020 - Den vardagsnära vården måste fungera

Lena Reyiers anförande Landstingsplan och budget 2018, landstingsfullmäktige 12-13 juni

Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare

Nu pratar alla om den nära vården, över partigränser, statliga utredningar och bland professionen och framför allt människor som vill känna trygghet i en nära vård. Centerpartiet har under många år fokuserat på att den vardagsnära vården måste fungera och att primärvården ska ha större resurser. Vi fortsätter nu också i samma spår och lägger landstingsplan och budget för att stärka den.

Förra veckan kom delbetänkandet av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, det är utifrån betänkandet Effektiv vård som kom i januari 2016. I delbetänkandet slår man fast att primärvården har en central roll i hälso- och sjukvårdssystemet, att primärvården är de som har bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov. Idag domineras hälso- och sjukvårdens investeringar i sjukhusvård och annan specialistvård. Framtiden måste utformas på ett annat sätt om vi ska bibehålla kvalitet, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Vård och omsorg kan inte organiseras i framtiden på samma sätt som idag…

Centerpartiet har lagt extra pengar i budgeten till att utveckla närsjukvården. Vi har tagit del av många goda exempel från andra landsting och regioner som fokuserat på att ge en nära vård. I Västra-Götalandsregionen tex tog de i maj ett strategidokument för hälso-och sjukvårdens omställning med inriktning att utveckla den nära vården, koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster, samt kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Det var politisk enighet om strategin.

Centerpartiets förhoppning är att landstinget Dalarnas närsjukvårdsutredning som ska antas i höst också kan ske med politisk enighet för att kunna göra fler prioriteringar till primärvården.

I Skaraborg har de i flera år jobbat med mobil närvård, teamarbete med olika professioner från landsting och kommun som gör hembesök hos i första hand multisjuka äldre. Det har sparat både sjukhusbesök för människorna och pengar samtidigt som de äldre med många olika sjukdomar har fått vård av högre kvalitet. De mest vårdkrävande patienterna har minskat sina vårddagar med 92%, akutbesök 80% och mottagningsbesök 89%.  De goda resultaten från Skaraborg har gett att 45 av VG 49 kommuner kommer att få mobil närvård under 2017. I Hudiksvall startar de ett liknande arbetssätt med mobil närsjukvård.

Vi hoppas nu att det kommer igång närsjukvårdsteam i Dalarna. För att få lite mer verkstad i länet så kommer Centerpartiet i Smedjebacken, Ludvika och Avesta skicka in motioner under veckan till kommunerna att medverka i bildandet av närsjukvårdsteamen. Fler kommuner kommer att göra likadant.

I kommande länsregion i Dalarna är det av största vikt att de frågor som Välfärdsrådet idag har i Region Dalarna finns kvar i någon funktion för att hitta den bästa och effektivaste vård och omsorg för Dalfolket.

Satsningen på närsjukvårdsteam tillsammans med fortsatta satsningar på moderna tekniska lösningar är viktiga för att utveckla hälso-och sjukvården i framtiden. För en vecka sedan startade virtuella akutrum i Funäsdalen, Sveg och Hede. Patienten kan undersökas och få diagnos från en läkare som befinner sig på helt annan ort. Deras mål är att flytta patienter från sluten vård till primärvård, mer sjukvård i hemmet.

Det är angränsande län till oss, kan de göra olika smarta lösningar för att skapa nära vård så kan vi!

Det finns effektiviseringspotential genom både prioriteringar och ändrade arbetssätt. Vården behöver i större utsträckning planeras utifrån patientens behov och personalen behöver få stöd i det dagliga arbetet. För att få alla delaktiga och känna ansvar i förbättringsarbetet är det nödvändigt att bygga upp ett engagemang tillsammans med medarbetarna.

Se på Jakobsgårdarnas VC som genom ändrat arbetssätt under bara ett år, ökat tillgängligheten för patienter och minskat sjukfrånvaron för personalen. När personal är delaktig, med bra ledarskap ges möjlighet att påverka sin arbetssituation då blir det oftast goda resultat för både patient och personal.

Flera åtgärder är igångsatta med utbildningsanställningar, höjda löner, forskningsmöjligheter mm. Men vi behöver se över arbetstiderna för de som jobbar 24/7.

Personalbemanning är den stora utmaningen i framtiden. Ska vi kunna konkurrera med andra arbetsgivare måste mer kraft och resurser läggas på arbetsmiljön. Brist på personal skapar sämre kontinuitet och som skapar sämre patientsäkerhet.

Vårdnära service som finns på patienthotellet och som ska införas på kirurgkliniken gör att rätt person gör rätt arbetsuppgifter vilket ger mer tid i vården för vårdpersonal. Vårdnära service bör så fort som möjligt breddinföras i hela landstinget.

I vår landstingsplan lyfter vi vikten av valfrihet och mångfald av olika vårdgivare så att patienter kan välja den vård som passar bäst. Vi skriver också om att konkurrensutsätta verksamheter som under lång tid haft svårt att klara kraven på kortare köer. Det är nu bra att en upphandling skett av urologimottagningsverksamhet så att fler kan få snabb hjälp med sina besvär.

Struktur- och förändringsplanen har gett positivt resultat för 2016. Det är nu extra viktig att fortsätta hålla i ekonomin och verkställa övriga åtgärder.

Att ha koll på ekonomin är DEN ALLRA viktigaste åtgärden för att säkra hälso- och sjukvården i framtiden.

Centerpartiet lägger en egen landstingsplan, med en budget som överensstämmer majoritetens förslag.

Jag yrkar bifall till centerpartiets landstingsplan med bilagd budget i ärende 9 och bifall till övriga punkter 2 och 3.

Ekonomin är på väg åt rätt håll men det är en bit kvar för att nå målet.

Vi ser också detta steg med utbyggd samverkan mellan kommunerna och landstinget som en viktig del i att få en bättre vårdkedja och en ökad trygghet för de som har stora behov av vård och omsorg.

Det talade order gäller.