Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Så skapas trygghet för alla

Så skapas trygghet för alla

- #metoo har skapat en debatt och diskussion som vi inom Centerpartiet tycker är både viktig och nödvändig, säger Christina Bröms (C), ledamot i landstingsfullmäktige och ordförande för Centerkvinnorna i Dalarna.


Under hösten så har tusentals vittnesmål om sexuella kränkningar genom #metoo visat på den stora utsatthet som finns i dagens samhälle hos i synnerhet kvinnor.

- #metoo har skapat en debatt och diskussion som vi inom Centerpartiet tycker är både viktig och nödvändig, säger Christina Bröms (C), ledamot i landstingsfullmäktige och ordförande för Centerkvinnorna i Dalarna.

Inom hälso- och sjukvården finns det flera upprop både bland personal och patienter, bland annat #nustickerdettill, #utantystnadsplikt och #vårdensomsvek. Vi utesluter inte att det kommer att komma fler vittnesmål, nu när frågan lyfts fram i ljuset.

Sexuella trakasserier och andra former av kränkande beteenden får inte förekomma på arbetsplatsen och där har arbetsgivaren ett stort ansvar.

- För att vi inom Landstinget Dalarna ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och en trygg arbetsplats så behöver vi visa på kraft och åtgärder när det gäller sexuella trakasserier. Vi behöver visa vår personal att vi inte accepterar sexuella kränkningar från varken patienter, chefer eller kollegor och att vi behöver visa på att det finns hjälp att få om en händelse uppstår, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna..

Därför har Centerpartiet Dalarnas landstingsgrupp ställt följande frågor till landstingsledningen:

  • Hur visar Landstinget Dalarna att de har nolltolerans mot sexuella kränkningar?
  • Hur arbetar Landstinget Dalarna för att tydligt beskriva vart man som anställd inom Landstinget Dalarna vänder sig vid sexuella trakasserier och att det är lättillgängligt?
  • Finns det tydliga rutiner om hur man ska agera vid kränkande särbehandling? Finns dessa rutiner i så fall både på individnivå och på organisationsnivå?

- Om vi inte får tydliga svar på frågorna kommer Centerpartiet att, i landstingsstyrelsen, yrka att det genast fattas beslut om att ovanstående saker ska genomföras, säger Christina Bröms (C).

- Men vi får inte glömma det mycket viktiga arbetet med förebyggande åtgärder, fortsätter Christina Bröms (C).

För några veckor sedan när #metoo debatterades i riksdagen presenterade Centerpartiet en rad förslag för att såväl underlätta arbetet med att förändra attityder, som att ge ökade resurser till information och stöd, samt skärpta straffen för den som begår ett sexualbrott.

Nationella satsningar

Ytterligare steg mot att skapa ett tryggare Sverige för alla är, tillsammans med Centerpartiets tidigare miljardsatsningar på fler poliser, förstärkt rättsväsende och ökad utredningsverksamhet, följande åtgärder:

Ge elever en bra sex- och samlevnadsundervisning
En förbättrad sex- och samlevnadsundervisning kräver att högre kompetenskrav ställs på dem som undervisar. Centerpartiet vill att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen. Ett sådant förslag skulle kosta mellan 60 – 90 miljoner kronor per år, beroende på antal studenter på lärarutbildningen från år till år.

Höj straffen för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, till exempel en anställd
Påföljderna ska spegla hur allvarligt vi ser på brott. Vi vill höja straffet för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till minst sex månaders fängelse och högst två år. För grova brott inom dessa kategorier vill vi höja straffet, från dagens 6 månader till minst ett års fängelse.

Höj straffen för samtliga våldtäktsbrott
Domstolarna använder sällan hela straffskalan ens när det gäller väldigt grova brott. Våldtäkt är ett mycket integritetskränkande brott som ofta påverkar offret under flera år och ibland resten av livet. Straffet måste i högre grad spegla brottets allvar. Vi vill höja straffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn till fängelse mellan 3-7 år och straffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn till fängelse mellan 5-8 år. Vi vill också att brottet synnerligen grov våldtäkt, som föreslagits av Sexualbrottskommittén, ska leda till fängelse mellan 7-10 år, vilket är ett högre straff än kommittén föreslår.

Förläng preskriptionstiderna för sexualbrott.
Sexualbrotten är djupt integritetskränkande och brottsoffret tvekar ofta att anmäla. För att ge brottsoffren möjlighet till upprättelse och en fällande dom även då längre tid har gått vill vi förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott.

Gör det enklare att säga upp personer som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor
Idag kan en sådan process ta orimligt lång tid genom att en uppsägning ogiltigförklaras. Förövaren kan därmed gå hemma med full lön under en lång tid. Vi vill begränsa tiden då detta kan ske till sex månader Det gör att personer som misskött sig eller betett sig illa snabbare får lämna arbetsplatsen.

Stärk tjej- och kvinnojourernas arbete
Idag ser vi hur kvinnojourer läggs ner när de behövs som bäst. Vi vill satsa ytterligare 100 miljoner kronor per år på kvinno- och tjejjourer. Det skulle räcka till en heltidsanställd på varje kvinno- och tjejjour i Sverige.

Fördubbla anslagen direkt till Nationellt Centrum för Kvinnofrid
De statliga anslagen till Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska ges direkt till centrumet för att inte riskera att verksamheten urholkas och kompetens går förlorad. Vi vill också att anslagen fördubblas, från 25 till 50 miljoner per år, för att fler kvinnor ska få kännedom och del av verksamheten.