Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Stora satsningar för att förebygga psykisk ohälsa

Stora satsningar för att förebygga psykisk ohälsa

Olika former av psykisk ohälsa är idag det vanligaste hälsoproblemet i Sverige. Framförallt drabbas kvinnor och unga. För att få ett välmående Dalarna måste detta tas på allvar! Vi måste vända utvecklingen. För att kunna hjälpa alla dem som drabbas behöver tillgängligheten öka, resurserna bli större och, inte minst, det förebyggande arbetet prioriteras.

Det ska alltid vara det förebyggande arbetet som är det prioriterade. Desto fler människor vi kan hjälpa i ett tidigt stadie av psykisk ohälsa desto färre kan vi få som blir långvarigt sjuka. Därför måste arbetssätten kring och behandlingen av symptomen utvecklas ytterligare. För dem unga som drabbas spelar skolan en stor och viktig roll. Deras insyn i och förståelse för de ungas vardag är ovärderlig. Därför vill vi ha ett bättre samordnat arbete mellan ungdomsmottagning, skolhälsovård, primärvård och socialtjänst.

Även äldre är en utsatt grupp vad gäller psykisk ohälsa. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om ett folkhälsoproblem. Även här behövs alltså vården stärkas.

Men, för att på sikt komma till rätta med de utmaningar som vården möter vad gäller människor med psykisk ohälsa måste resurserna öka. Centerpartiet satsar därför nationellt 1,2 miljarder på snabbare hjälp vid psykisk ohälsa.

För Dalarna skulle ökade resurser kunna innebära att tillgängligheten till vård ökar. Exempelvis skulle det kunna innebära satsningar på så kallade mobila team, behandling via internet, och andra öppna vårdformer. Vi i Centerpartiet ser stora möjligheter vad gäller att utveckla internetbaserad vård som kan genomföra snabba psykiatriska bedömningar.