Fempunktsprogrammet för barn- och ungdomar med psykiska besvär!

Kerstin Erlandsson, Anders W Jonsson, Peter Helander och Anna Hägglund

Kerstin Erlandsson, ordförande vårdförbundet Dalarna ställer frågor till Anders W Jonsson, vice partiledare för Centerpartiet.


De flesta barn och ungdomar har det bra i Sverige. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan inom den generationen. Den trenden måste brytas. Därför presenterar Centerpartiet en plan för hur vården ska bli bättre för barn- och ungdomar med psykiska besvär.

Centerpartiets fem-punktsprogram sammanfattas såhär:

  • Ökat samarbete mellan kommuner och landsting för tidigt stöd till barn och ungdomar med psykiska besvär.
  • Alla dalakommuner skall ha familjecentraler – flera saknar detta idag
  • Ökad satsning med 300 miljoner kronor per år i landet för att arbetet med att korta köerna och öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin ska gå ännu fortare.
  • Förenkla möjligheten att söka nära vård och förbättra information om var och hur. En väg in barn och unga som mår dåligt, kan få stöd.
  • Återinför kömiljarden. Det stimulerar landsting och regioner att korta köerna.

En viktig nyckel är familjecentraler där det finns möjlighet att tidigt upptäcka när barn och unga är i behov av stöd. Det förebygger psykisk och fysisk ohälsa samt ett framtida utanförskap.
– Nationella riktlinjer ska inrättas för hur tidiga insatser av barn och unga och deras familjer kan samordnas på lokal, regional och nationell nivå, säger Anders W Jonsson (C), barnläkare och vice partiledare för Centerpartiet.

Ett bra exempel på fungerande familjecentral är Familjens hus i Gagnefs kommun, som funnits sedan 2013 och där Centerpartiet var drivande i den frågan.
På en familjecentral samarbetar kommun och landsting. Verksamheten är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande samt stödjande. Den är en bra mötesplats och riktar sig till föräldrar, barn och unga.

– Centerpartiet vill öppna minst en familjecentral i varje kommun i Dalarna. Just nu saknas det i över hälften av kommunerna, säger Sofia Jarl (C), förstanamn på landstings-/regionlistan till höstens val.

Anders W Jonsson (C) anser det är ett bra initiativ och betonar vikten av att kommuner och landstinget samarbetar.

– Ett bra sådant samarbetsexempel, som startade under 2017 i Falu kommun, är Tillsammans för varje barn. Här är grundtanken att skolor och förskolor har ett samordnande ansvar och att alla barn och deras föräldrar har en egen namngiven person att vända sig till.
Här deltar från kommunen skola, barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen och från Landstinget Dalarna finns bland annat BUP, barn- och ungdomspsykiatrin samt samtalsmottagningen för barn och unga.

Sofia Jarl (C) betonar vikten av att detta är en mycket viktig samhällsfråga där man måste ta initiativ och kunna agera – tidigt.

– Det minskar det personliga lidandet för både den drabbade och dennes familj. När vi misslyckas med att göra tidiga insatser blir behoven mer omfattande och mer resurskrävande. De samhällsekonomiska kostnaderna betydligt större än att lägga mer resurser tidigt.

– Centerpartiet vill återinföra kömiljarden och satsa ytterligare 300 miljoner kronor extra per år för att arbetet med att korta köerna och öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin ska gå ännu fortare, avslutar Anders W Jonsson (C).