Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nytt ledarskap för nya Region Dalarna FRAMÅT

Nytt ledarskap för nya Region Dalarna FRAMÅT

Sofia Jarl, etta och Anna Hed tvåa på Centerpartiets lista till landstings-/regionfullmäkte


Vid årsskiftet skapas en ny organisation som redskap för att utveckla Dalarna. Gamla Region Dalarna och Landstinget Dalarna slås samman, samtidigt som vissa uppdrag kompletteras från Länsstyrelsen Dalarna.
Då blir det viktigt med ett nytt ledarskap så att länet även i framtiden är en attraktiv plats med jobb, välfärd och boende.

Centerpartiet är beredd att ta över ledningen för den nya regionen vilket skulle innebära positiva effekter för Dalarna.

Ett hållbart utvecklingsarbete. Sverige har, tillsammans med flera andra länder, antagit Agenda 2030 för att klara klimatmålen, som omfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmåtten.
Denna strategi gäller även Dalarna. Dalarna har utmaningar, men kan också bidra inom flera områden.

Genomslag för nära vård Centerpartiets satsning på vård nära människor får ett stort genomslag. Hälso- och sjukvårdens organisation och lokalisering har stor betydelse för människors liv. Invånarnas uppfattning av vårdens kapacitet är i högsta grad en utvecklingsfråga för Dalarna. Denna tydlighet lockar också personal.

Samordna kraften i Dalarna Dalarna, under nuvarande ledning har haft svårt att hävda Dalarna nationellt. Det har resulterat i att länet fått alltför liten del av nationella satsningar på vägar och järnvägar. En tydlig utvecklingsstrategi med bred uppslutning i länet måste tas fram. Ett väl utvecklat samarbete mellan Region Dalarna och alla Dalarnas kommuner ger förutsättningar för en stark utveckling samtidigt som den ger en tydlig signal till regering och riksdag att Dalarna är att räkna med.

Stärk besöksnäringens möjligheter Vi måste bli bättre på att ta hand om besöksnäringens potential. Dalarna har unika förutsättningar om vi tar tillvara den starka besöksnäring som redan idag är Sveriges fjärde största. En kraftfull satsning på produktutveckling kombinerad med stark marknadsföring kommer att innebära ännu fler besökare såväl internationellt som nationellt. Men expansionen skall ske så att Dalarnas kulturarv kan behållas för framtiden samtidigt som vi visar på allt det nya som händer i vårt län.

Tydliggör kollektivtrafiken Kollektivtrafiken bör vara mer tydligt inriktad på att öka resandet. Det skall vara lättare att pendla till studier och arbete. Tätare tågtrafik i Dalarna men också snabbare trafik till och från Stockholm är viktig förutsättning för utveckling. För att detta skall lyckas krävs det att Dalarna får en större del av de nationella infrastrukturpengarna samtidigt som både entreprenörer och resande ges tydliga incitament att vara med och utveckla kollektivtrafiken.

Utveckla projektverksamheten Projektverksamheten i Dalarna bör samordnas med regionala utvecklingsmål. Projekt med finansiering från EU och/eller statliga utvecklingsorgan blir en viktig uppgift att hantera för framtidens Region Dalarna.

Dessa sex punkter är viktigt för Dalarnas framtid, men för det krävs ett starkt, nytt och tydligt ledarskap. Centerpartiet i Dalarna är redo för den uppgiften.

Sofia Jarl, etta på Centerpartiets lista till regionfullmäkte
Anna Hed, tvåa på Centerpartiets lista till regionfullmäkte