budget och regionplan 2020 klubbades vid regionfullmäktige den 18 november

Vid regionfullmäktige den 18 november beslutades det om budget och regionplan för år 2020. Det har nu hunnit gå ett drygt år sedan Centerpartiet tillsammans med övriga partier i Dalasamverkan tog över ledarvästen i Region Dalarna efter 92 års socialdemokratiskt maktinnehav.

- Vi visste att det kan vara svårt att åstadkomma förändring i en stor organisation,
men har fått på plats en ny budgetprocess som sker i dialog med förvaltningen.
Vid årets slut kommer Region Dalarna att ha bland de sundaste ekonomierna i
Regionsverige.

Ett av våra grundläggande mål är att få kontroll över nettokostnadsutvecklingen så att vi kan göra satsningar när de behövs och där de behövs. Detta innebär att vi håller i pengarna - även när det kommer tillskott från regeringshåll.

En konjunkturavmattning i Sverige väntar som bekant bakom hörnet. Dessutom lämnade S en mycket stor pensionsskuld efter sig, samt en tom kassakista. Till detta kommer att
investeringarna i fastigheter och inom IT är eftersatta.

Flera av våra satsningar är redan kända. I samband med budgeten vill vi dock särskilt lyfta fram
Hälsosamtalen för 50-åringar som vi ger primärvården i uppdrag att starta under 2020. Forskningen visar att de som deltar i hälsosamtal förbättrar sin hälsa och lever längre och de har haft en positiv effekt på folkhälsan i flera andra regioner. Sunda vanor kan till exempel förebygga 90 procent av all typ-2-diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer.

Dalasamverkan inför även ett nystartsbidrag för dem som vill etablera egna vårdcentraler och andra mottagningar. Flera sorters utförare gynnar kvaliteten på vården vilket förstås är positivt för boende i Dalarna.

Inför detta regionfullmäktige har Socialdemokraterna påstått att Dalasamverkan vill stänga ned den palliativa avdelningen på Falu lasarett, dra ned antalet vårdplatser inom hjärtsjukvården - och minska antal platser på avdelning 63 i Mora. Några sådana beslut har dock inte tagits. Utspelet bidrar bara till att göra både patienter och personal oroliga i onödan.

S+V har, liksom vi, ett effektiviseringskrav på 125 miljoner kronor. Samtidigt tar man hela 61,5
miljoner kronor av riktade statsbidrag – som är avsatt till annat – för att korta vårdköerna. Vilka verksamheter kommer då att få stryka på foten? Dessutom lägger man tre miljoner kronor på att unga ska ha avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren. Detta samtidigt som det vilar ett tungt besparingsåtagande över kollektivtrafiken i Dalarna.

Dalasamverkan arbetar för att få rätt kompetens på rätt plats - för att hålla köerna nere och hålla
vårdplatser öppna. Som vanligt tror S att lösningen ligger i att skjuta till mer pengar. Hade det varit så enkelt hade dock köerna varit betydligt kortare. Vi tror mer på att skapa en effektivare organisation!

Du kan ta del av Regionplan med budget och finansplan här: -> Regionplan Budget  2020