Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Dalarnas kommunförbund - Arenan som enar

Dalarnas kommunförbund - Arenan som enar

Våra 15 kommuner i Dalarna jobbar alla hårt för att möta de krav på väl fungerande samhällsservice som dagens kommuninvånare ställer. Utmaningarna är många. Vi talar oavbrutet om demografi, kompetensförsörjning och kommunal ekonomi. Till detta kommer också strävan efter att utvecklas, att attrahera nya invånare och företagsetableringar, samt att vara en attraktiv besökskommun som lockar turister året om.

I Dalarna finns sedan ett par år tillbaka Dalarnas Kommunförbund, en mötesplats för kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer – en arena för samverkan över kommungränserna. Kommunförbundet ger en unik möjlighet att diskutera, samordna och agera i en rad frågor. Redan har ett par gemensamma ställningstaganden tagits, nu senast kring Arbetsförmedlingen, samt de av Trafikverket planerade hastighetssänkningarna på våra vägar.

När det gäller Arbetsförmedlingen uttryckte vi vår oro för att de planerade neddragningarna av kontor kommer att leda till stora försämringar för den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi är överens om att personer med långvarig arbetslöshet behöver mer stöd, inte mindre. Risken är överhängande att minskade insatser kommer att leda till att fler blir beroende av försörjningsstöd, vilket inte gynnar varken den person som behöver stöd eller kommunerna. Vi ser också en stor risk för att kommunernas kostnader kommer att öka och det i ett redan hårt ekonomiskt läge.

Ett ställningstagande som fick stor uppmärksamhet var den insändare vi skrev om Trafikverkets planerade hastighetssänkningar. Dalarnas kommuner har vid ett flertal tillfällen påtalat hur sänkningarna kan komma att påverka utvecklingen i länet negativt.

Naturligtvis värnar vi trafiksäkerheten, men det vi saknar är aktiva åtgärder såsom mitträcken, säkrare stråk och vägkorsningar.

Dalarnas kommuner står även enade när det gäller besöksnäringen. I och med bildandet av Visit Dalarna, jobbar vi i många avseenden tillsammans för att stärka länets utveckling. Vi har en hög ambition där målet är att bolaget ska bli ”Europas ledande destinationsbolag”.

I affärsplanen går att läsa att Visit Dalarna ska stödja besöksnäringsföretagen så att de kan göra fler och bättre affärer. Man ska även kommunicera bilden av Dalarna som en attraktiv destination för att skapa en längtan att besöka Dalarna.

Ensam är inte alltid stark. Ett gott ledarskap bjuder in till dialog och skapar möjligheter att jobba tillsammans.

Dalarnas Kommunförbund är ett bra exempel på detta och därför jobbar vi vidare för ett hållbart Dalarna där människor vill bo, där företag vill verka och turister besöka!

Annette Riesbeck (C), kommunstyrelseordförande, Rättviks kommun

Läs hela Annettes ledare i Dalabygden genom att klicka här