Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Så kortar vi köerna till BUP i Dalarna

Så kortar vi köerna till BUP i Dalarna

Vittnesmålen är många gällande de allt för långa väntetiderna för att få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Nationellt, men dessvärre också här i Region Dalarna. Det är glädjande att de som får tid inom vårdgarantin för första besök till BUP har ökat från 18 procent i januari till 61 procent i maj för Dalarna, men fortfarande väntar allt för många allt för länge. Orimligheten i att som ung inte få snar hjälp blir extra påtaglig när Coronakrisen trädde in med full kraft och orsakade en ny slags oro bland unga, ”Kommer jag eller mina släktingar att dö av Corona?”

Att växa upp innebär också att man tillhör de mest utsatta i samhället. Internet och mobiltelefoner har gett våra unga många fördelar, men dessvärre också orsakat en möjlighet att jämföra sig med varandra, att skriva elaka saker till varandra, att se våldspornografi och att själva bli kontaktade av personer som inte bara vill dem väl. Att den psykiska ohälsan bland våra unga ökat kan förstås fortfarande också kopplas till de mer traditionella samhällsfenomenen som att växa upp i en destruktiv miljö, att bli utsatt för traumatiserande händelser och så har vi de som tvingats fly hit från krig, kanske utan en enda släkting.

Tidiga insatser vid psykisk ohälsa innebär att mycket lidande såväl som stora resurskrävande samhällsinsatser kan undvikas.

- Vi kan inte acceptera att barn och unga ska utsättas för det lidande det innebär att inte få tidig hjälp. Därför förstärker vi nu primärvårdens möjligheter att möta psykisk ohälsa hos barn och unga, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Rätt hjälp på rätt nivå

En stor del av de som söker sig till BUP skulle egentligen kunna avhjälpas inom primärvården, det vill säga på vårdcentralen, ungdomsmottagningen eller familjecentralen, om rätt resurser fanns där.

- Det är viktigt att man får rätt vård på rätt nivå och när det gäller den psykiska ohälsan hos unga har man kunnat se att de hamnar under BUP, trots att kompetensen finns att möta dem inom primärvården. Psykisk ohälsa har blivit en av våra stora folksjukdomar och nu skjuter vi till resurser så att vårdcentralerna kan stärka sin roll som första linjens vård för såväl barn och unga som för vuxna, säger Sofia Jarl.

Att tillskapa familjecentraler i länets alla kommuner är en viktig insats som skulle göra stödet mer lättillgängligt, och även utvecklingen av en samlad barn- och ungdomshälsa. Vidare måste det akuta omhändertagandet vid psykisk sjukdom fortsätta att utvecklas bland annat med mobila team.

- Möjligheten för våra unga att söka, och få, hjälp digitalt behöver också utvecklas. Därför satsar vi på utveckling av digitala tjänster både vad gäller ungdomsmottagningens egen app Ung i Dalarna, men även BUP kan bygga ut den digitala vården. För unga är det naturligt att kommunicera digitalt via mobilen. Även möjligheten till andra öppettider har visat sig vara en framgång. Det är ofta på kvällar som ångestsyndrom börjar bli påtagligt och att då kunna erbjuda en digital kontakt när man känner behov, istället för att ge en tidig morgontid då man kanske äntligen somnat skulle kunna bli en framgång för den unge, avslutar Jarl.