Region Dalarnas strategi för att stötta det lokala näringslivet

Hand i hand med Region Dalarnas mål att minska klimatpåverkan finner vi ett nytt sätt att mäta den miljöpåverkan som produkter och livsmedel som köps in till regionens verksamheter har.

- När det gäller livsmedel har vi tidigare haft mycket fokus på huruvida märkningen ekologiskt funnits eller ej, nu tar vi ett helhetsgrepp om miljöpåverkan genom att ställa krav på det totala koldioxidutsläppet för en vara, från jord till bord. På så vis kan vi också främja våra lokala producenter här i Dalarna som av naturliga skäl har en betydligt kortare leveranssträcka än till exempel en ekologisk tomat odlad i Spanien, säger Sofia Jarl, regionråd

Till hösten fortsätter arbetet med att ta reda på vilka åtgärder regionens verksamheter behöver göra för att nå framgång i strävan efter att handla från lokala leverantörer i betydligt större utsträckning än vad man tidigare gjort. Utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling.

- I Regionplanen 2021 har vi uttryckligen lyft att regionen behöver stötta lokala näringsidkare här i Dalarna, vilka redan lidit mycket av pågående Coronakris. Det finns ett ökat intresse för att handla lokalt, förmodligen på grund av ett ökat miljöintresse men även en medvetenhet om att vi behöver öka vår krisberedskap. Genom att handla lokalt stöttar vi jobb och företag i Dalarna och bidrar till ökad säkerhet och miljönytta, fortsätter Jarl.

Från krishjälp till långsiktigt blomstrande företag

Små och medelstora företag har under Coronakrisen kunnat ansöka om konsultcheckar till stödinsatser. Cirka 90 företag har ansökt om dessa, varav hittills 60 blivit beviljade.

För att mera långsiktigt kunna nyttja Dalarnas potential som så företagstätt län som det är, kommer Region Dalarna nu alltså att se över strategier för upphandling, inköp och utvecklingsdialoger med de lokala producenter och företag som finns i länet.

- Allt tyder på att vi i Dalarna har förutsättningar för att kunna handla betydligt mer av såväl tjänster som livsmedel och material från leverantörer i vår närhet. Därför behöver vi nu anpassa policys och riktlinjer som bidrar till att fler inköp till regionen kan göras lokalt, avslutar Sofia Jarl.