Regeringen behöver satsa på Dalarna - vi måste få lyfta!

Just nu pågår en världsomfattande pandemi. När, eller om, den här situationen är över vet ingen, men det vi kan vara säkra på är att mycket kommer att vara förändrat. Vi har tvingats göra många omställningar i vår vardag, och inom många branscher har nya arbetssätt tagits fram i en hög hastighet. Många förändringar har varit bra och den nödvändiga digitaliseringen har fått en ordentlig skjuts. De stora utmaningarna som vi hade redan innan krisen har dock inte blivit mindre, utan snarare blivit ännu synligare. Dalarna är Sveriges fjärde största export- och besöksnäringslän. Inom dessa branscher finns dessutom stor utvecklingspotential, men då måste framförallt investeringar göras för ökad tillgänglighet. Vårt avlånga land har stora avstånd, och Dalarna är till ytan lika stort som Belgien.

Dalarna är fantastiskt och vackert, vilket märks tydligt då vi har många besökare, men vi behöver inte bara gäster, utan vi behöver ökad inflyttning. De flesta av våra branscher står inför stora pensionsavgångar och därför är kompetensförsörjningsfrågan en av våra absolut största utmaningar. För att kunna leva och verka i vårt till ytan stora län så behövs tillgänglighet. Det måste gå att ta sig till och från arbete och studier. Transporter av varor och tjänster måste fungera inom rimliga tidsgränser. I annat fall så flyttas vår tillväxt till storstäderna istället. Det här är en överlevnadsfråga för vårt län.

Något som pandemin verkligen har påvisat är att resandet har kunnat begränsats avsevärt, men även att vissa resor verkligen behöver genomföras. Etablerade kontakter kan ofta upprätthållas digitalt, men nya affärsuppgörelser kräver i de allra flesta fall fysiska möten. Exportnäringen har därför fått en starkt begränsad tillgänglighet. Detsamma gäller den tidigare blomstrande besöksnäringen som fått stora problem. Hur många företag och arbetstillfällen som kommer att påverkas är för tidigt att säga, men Dalarna behöver stå rustade när det öppnar upp igen.

I dagsläget är investeringarna allt för små i Dalarna, det är snarare så att tillgängligheten bara blir sämre. Under våren har det rapporterats om hur fler hastighetsbegränsningar ska införas i vårt län och att vägarna får minskat underhåll, istället för att höja standarden och rusta vägarna. Då våra vägar tillhör de sämsta i landet så borde det ju vara tvärtom. Uteblivna infrastrukturinvesteringar bromsar och hämmar utvecklingen i vårt län. Regeringen måste se detta, och ge Trafikverket i uppdrag att göra investeringar som förbättrar vår situation.

För export- och besöksnäringen behövs bättre förbindelser med omvärlden, och därför behövs flygförbindelser, då allt fler är beroende av internationella relationer. Dalarnas framtida köpkraft kommer i allt större utsträckning finnas utanför Dalarna. I början av juni publicerade export- och besöksnäringen en debattartikel där behovet i nordvästra delen av Dalarna beskrivs. ”Värdet av en reguljär flyglinje från Sälen via Mora till Stockholm”. I dagsläget drabbas både företagskontakter och arbetspendling negativt. Allt för många timmar läggs idag till långa resor istället för produktiv tid. Det tar idag längre tid att åka till Stockholm än det gör att åka dit från London, Paris och Amsterdam, trots att avståndet från oss är betydligt kortare. Situationen har lett till att verksamhet har flyttats från Dalarna. Så här kan vi inte ha det! Konkurrensvillkoren för våra företag i Dalarna behöver förbättras.

Det behövs samarbete för att hitta lösningar. Ett gott sådant genomförs nu av kommunerna Malung-Sälen och Mora som tillsammans med Region Dalarna och landshövding Ylva Thörn lämnat en begäran om trafikplikt på sträckan Sälen-Mora-Stockholm. I skrivelsen som lämnats till infrastrukturminister Tomas Eneroth påvisas behovet av tillgänglighet. Med en fungerande flygförbindelse minskar risken för att fler verksamheter flyttas till storstäderna, och fler kan istället förlägga hemmabasen här i Dalarna. Dalarna kan erbjuda ett annat liv utan storstadens trängsel.

I skrivelsen beskrivs också vikten av att arbeta med hållbarhet och omställning. Det behövs fler klimatneutrala möjligheter att resa, och det gäller alla transportslag. Ett arbete som redan inletts är satsningen på laddstolpar, och Dalarna skulle fungera alldeles utmärkt som pilotprojekt, då det redan idag går att ladda de plan som finns på marknaden. Möjlighet att tanka biobränsle finns också, och här borde skogsriket Dalarna vara med i utvecklingen och tillverkningen av klimatneutrala drivmedel.

Behovet av beredskap ökar ständigt, och det har märkts tydligt nu under pandemin. Med befintlig linjetrafik så säkras också beredskapsmöjligheterna. De flygplatser som finns i Dalarna är viktiga satsningar som det offentliga har investerat i. De investeringarna är viktiga för att vi ska kunna vara rustade och hantera ambulansflyg och andra räddningsinsatser. Branden vid Trängslet vittnar om detta.

Dalarna kan bidra till fortsatt utveckling och tillväxt. Ett viktigt steg på vägen är trafikplikt Sälen-Mora-Stockholm. Regeringen måste se detta och fatta de beslut som behövs. Låt Dalarna lyfta!

Anna Hed (C), ledamot i Regionala utvecklingsnämnden, Ordförande i Dalaflyget AB, samt kommunstyreslsens ordförande i Mora

Tommy Hafvsdalen (C), ledamot i Dalaflyget AB