Bygg i trä, utbilda i trä, jobba med trä

– för ett starkare Dalarna!

Byggindustrin är på väg att göra ett grönt tekniskt språng. Trä som konstruktionsmaterial har många fördelar. De få nackdelarna, mest kopplat till fukt, brand, ljud och stadga/beständighet är på väg att överbryggas. Det som satt fart på utvecklingen är utan tvekan debatten kring klimatet. Träkonstruktioner ger mindre klimatutsläpp vid produktion och binder dessutom koldioxid när råvaran växer. Koldioxid som blir kvar i den färdiga konstruktionen, huset blir en kolsänka. Tekniskt är korslimmat trä det fält där den största utvecklingen sker idag och satsningar görs i Dalarna idag. SETRA´s fabrik i Långshyttan är ett exempel.

Trä har använts som byggmaterial mycket länge men den nya tekniken med korslimmat trä öppnar för andra typer av byggnader, högre byggnader och byggnader där andra material med större klimatavtryck kan minimeras. Trä ger inte bara miljövinster. Ny teknik och ”nya” material ger tillväxt i nya och gamla företag. Behovet av kompetens och arbetskraft ökar. Från skogsbruket till produktionsenheter för byggmaterial och själva byggandet.

Den som kan leverera byggmaterial och den som kan konstruera och bygga hus i trä på ett nytt sätt kommer stå bättre rustad än sina konkurrenter.

För detta behöver vi satsningar. Efterfrågan är stor på många håll men behöver bli större. Viljan att bygga i trä måste slå igenom. Här kan det allmänna gå före. Kommunala bostadsbolag, offentliga verksamheter i regionen och kommunerna måste titta på trä som material i större utsträckning. Äldreboenden, sjukhus och skolor och flerbostadshus kan byggas i trä med de fördelar det ger vid produktion och i den färdiga produkten.

För att överbrygga tekniska utmaningar behövs forskning och utbildning. Våra regionala lärosäten måste med på tåget. Det behövs konstruktörer, byggledare och byggnadsarbetare med kunskap och erfarenhet av att bygga flerfamiljshus, sjukhus och offentliga lokaler i trä

Ett ökat utnyttjande av trä som byggnadsmaterial ger positiva effekter inte bara på klimatet utan också vår hälsa. Forskning visar att trä har betydelse för trivsel hos boende och tillfrisknande hos patienter.

Dalarna är en skogsrik region med lång tradition av att bygga i trä. Skogsnäringen och byggindustrin är stark men det är dags att ta ett nytt steg. Om Dalarna ska hänga med i och dra nytta av den utveckling som nu sker är det hög tid att agera. En krympande befolkning kan mötas med grön tillväxt om vi kan samla oss mot ett gemensamt mål. Grön tillväxt ger ett starkare näringsliv och i förlängning ett större skatteunderlag.

Regionalt arbetar idag Byggdialog Dalarna för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i dessa frågor. Industriellt utvecklingscenter Dalarna (IUC) är ett annat initiativ som hjälper små- och medelstora företag inom bland annat träindustrin med kompetens, nätverk och kapital. Men det behövs mycket mer.

Dalarna behöver ett länsövergripande samarbete mellan regionen, kommunerna och deras fastighetsbolag, utbildningsväsendet samt skogsnäringen, trävaruindustrin och byggindustrin.

Bygg i trä, utbilda i trä, jobba med trä!

Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Säters kommun