Satsning på barn- och ungdomspsykiatrin i Mora för en bättre vård av Dalarnas unga

Psykiatrin har genom åren fått ett utökat uppdrag. Inom området barn- och ungdomspsykiatri tillkom bland annat en ny patientgrupp - barn med autism – år 2013 som ställer andra krav på verksamheten än tidigare. Lokalerna i Mora har inte anpassats till den snabba utvecklingen och det kraftigt ökade remissinflödet. Lokalerna där BUP Mora håller till bedömdes vara undermåliga redan 2017. Vid dagens Hälso- och sjukvårdsnämnd fattades beslut om att tillstyrka att en nybyggnation görs i anslutning till det nya vårdblocket vid Mora lasarett.

- Fördelarna är att miljön blir modern och anpassad för målgruppen, samt skapar möjligheter till samverkan och samordningsvinster med andra mottagningar på lasarettet, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Sofia Jarl. Det blir möjligt att erbjuda en bättre vård med en ökad kvalitet och till ett ökat antal patienter.

BUP-mottagningen i Mora har upptagningsområde Mora, Orsa, Rättvik, Malung, Vansbro och Älvdalen och ska erbjuda barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år samt deras familjer vilka har behov av vård och behandling av medelsvåra och svåra psykiatriska tillstånd. I Mora sker vård och behandling i huvudsak i form av så kallad öppenvård, medan heldygnsvård utförs i Falun. Frivilligt eller med stöd av tvångsvård.

Under år 2019 utförde BUP i Mora 4600 patientbesök, vilket var en ökning från 3200 patientbesök år 2013.

Den stadiga ökningen av antalet patienter och inflödet av remisser bedöms öka under de närmaste åren, samtidigt som man i dagsläget är lokaliserade i fyra plan varav några rum i en källarvåning som i sig inte skapar en optimal vårdmiljö och heller inte en god arbetsmiljö.

BUP i Mora får nu därför lokaler anpassade till den verksamhet som ska bedrivas utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv med mottagningslokaler anpassade för att kunna erbjuda gott bemötande, god sekretess och säkerhet, vilket är mycket glädjande.

- Lokaler som är funktionella och dimensionerade utifrån patienterna och den bemanning som krävs kommer att bidra till en god miljö. Det är också angeläget att lokalerna är välkomnande, inspirerande och trivsamma. Med en nybyggnation kommer personalen att kunna samverka bättre, bli en attraktiv arbetsplats och kunna erbjuda en bättre vård för patienterna i norra Dalarna, säger Sofia Jarl.

Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 22 september beslutades att BUP:s lokaler skall byggas och placeras i det nya vårdblocket hus 33 vid Mora lasarett. Investeringen beräknas till 54 miljoner kr och den nya hyreskostnaden beräknas uppgå till 3,1 miljoner kr/år. Den nya mottagningen beräknas stå klar under 2023.