Vårdval inom BUP kan kapa köer, lidande och kostnader

Endast 20 procent unga i Dalarna som söker sig till Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) får enligt aktuell statistik från SKR hjälp inom 30 dagar och endast 66 procent kunde påbörja en fördjupad utredning eller behandling inom 60 dagar.

Alltför långa köer till BUP har under lång tid präglat verksamheten i Dalarna och vårdkedjorna innehåller steg som gör att barn och ungdomar alltför ofta hamnar mellan stolarna, med ytterligare lidande som följd. Om barn, unga och deras familjer får möjlighet att välja mellan flera vårdgivare kan de också bli mer delaktiga i vården.

- Det är helt oacceptabelt att unga och deras familjer ska lida i onödan när all forskning visar att tidiga insatser ger bättre resultat. Tillgängligheten behöver förbättras radikalt och då krävs nya grepp. Därför vill vi i Dalasamverkan se över möjligheten att införa vårdval inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård – BUP, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl.

Barn och unga med neuropsykiatrisk problematik är en växande grupp. De ska idag vända sig till BUP, den specialiserade nivån, där köerna är bland de längsta i landet. Detta leder till att dessa barn, unga och eras familjer tvingas vänta en oacceptabelt lång tid. Detta kan inte förklaras av pandemin endast då det varit ett problem under en mycket lång tid.

- För att lösa problematiken som präglat BUP-verksamheten i alltför många år lägger vi nu fram ett förslag till nämnden att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda hur ett införande av vårdval skulle kunna genomföras även för barn- och ungdomspsykiatrin inom öppenvården, avslutar Sofia.

Alla vårdgivare som uppfyller kraven och blir godkända kommer att kunna teckna ett avtal med Region Dalarna och starta verksamhet inom vårdvalet. Om vårdgivaren inte lever upp till kraven kan avtalet sägas upp.