Kollektivtrafik för Dalarnas utveckling

Dalarnas kollektivtrafik ska bidra till regional utveckling och tillväxt genom att vara ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela regionen samt till och från regionen. Den utgör en viktig del i ett samlat regionalt tillväxtarbete.

Det är dags att fokusera på utveckling efter en tid av nödvändigt besparingsfokus och att styra upp verksamheten. Trots en tuff ekonomisk utmaning har det under denna tid varit ett tydligt fokus på att trimma trafiken och förbättra. Bland annat beslut om entimmes trafik med tåg till och från Mora och en långsiktig plan för tågtrafiken i Dalarna.


Centerpartiet vill att det ska bli enklare och mer attraktivt att åka kollektivt med följande utgångspunkter.

Kollektivtrafiken i Dalarna har som utgångspunkt att främst möta behovet av arbets- och skolpendling. Centerpartiet anser att kollektivtrafiken ska ha god tillgänglighet. Målet måste vara att alla orter ska ha förbindelse med kollektivt färdmedel, där frekvens och turtäthet tillåts variera utifrån behov.


Varje trafikslags olika fördelar ska utnyttjas optimalt. Tågets fördelar som stomme i trafik mellan större orter är självklar. På våra vältrafikerade stråk där järnväg saknas utgör snabb trafik med buss stommen. Busstrafiken ska dimensioneras efter volymbehov. Mindre fordon och anropsstyrd trafik gör att stora bussar slipper köras i onödan.


I Dalarna har vi ett unikt upplägg där de flesta skolskjutsar är en integrerad del i kollektivtrafiken där alla kan åka med. I praktiken innebär det att det finns möjlighet att resa kollektivt även i mindre byar som utan detta upplägg skulle vara helt utan kollektivtrafik. Centerpartiet anser att det är viktigt att denna ordning bibehålls även nu sedan regionen övertagit det fulla ansvaret för kollektivtrafiken i Dalarna.


Linjetrafiken med buss och tåg i Dalarna finansieras idag till ungefär 20 % av resenärerna själva via biljettintäkter som bidrar med ca 120 miljoner till fler buss och tåglinjer. Dagens biljettprissystem är för krångligt och behöver ses över. Centerpartiet anser att det är rimligt att resenärerna är med och bidrar till trafikkostnaderna och att det ska ske genom en reformerad och förenklad taxa. Ett exempel är det ungdomskort till låg kostnad som vi var med om att införa för sommaren 2020.
Nöjdheten i kollektivtrafiken i Dalarna har under många år varit allt för låg. Centerpartiet anser att tydliga mål för ökad nöjdhet ska beslutas och konkreta planer som involverar trafikföretagen ska upprättas. Arbetet ska följas upp löpande.


I det trafikförsörjningsprogram som nu arbetas fram är det viktigt att ha ett tydligt framtids- och utvecklingsfokus. Centerpartiet vill att nya reseformer som t ex samåkning utreds som en del i kollektivtrafiken. Den privatbilism som fortsatt är viktig i en glest befolkad region som Dalarna borde kunna utgöra grunden för ett strukturerat samåkande och öka det kollektiva resandet betydligt.


Mikael Thalin (C) Kollektivtrafiknämnden
Annette Granegärd (C) Kollektivtrafiknämnden
Sofia Jarl (C) Regionråd