Förbättringar för att garantera äldres trygghet

Pandemins effekter på Sverige och Dalarna har varit och är många och svåra. En av de mest påtagliga och samtidigt också allvarligaste är hur antalet avlidna i Sverige skiljer sig från många andra länder och att det i dessa höga dödstal finns en mycket stor andel äldre. Just den grupp som vi som samhälle skulle skydda särskilt.

Kunskapen om viruset var låg när pandemin först nådde Sverige. Trots detta hanterade vården och omsorgen situationen på ett, i många delar, imponerande sätt. Det finns många exempel runt om i landet och i Dalarna på verksamheter som fungerat mycket väl och där såväl ledarskap som utförande av vården eller omsorgen har varit av hög kvalitet, effektivt och lyckat.

Men svensk välfärd är inte starkare än sin svagaste länk. Tryggheten och möjligheten till hjälp, stöd och vård måste vara likvärdig över hela landet. Det är därför av yttersta vikt att de fel och brister som uppdagats i omsorgen om våra äldre tas på allvar, inte minst i ett läge där vi återigen ser en ökad smittspridning.

Individens rätt till trygg vård måste alltid komma främst. För oss är det uppenbart att det krävs förändringar/förbättringar för att skydda våra äldre bättre.

Här kommer några förslag till förbättringar:

1. Skärp hälso- och sjukvårdslagen så att god vård kan ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det vill säga även i hemmet och i äldreomsorgen.

2. Betona tydligt att all vård ska utgå från enskild bedömning av berörd patient oavsett ålder eller livssituation. Det utgör en grundsten i svensk sjukvård likväl som i god läkaretik. Rapporter om att äldre, bara för att de bor på ett boende, räknas som en del i ett kollektiv och därför har fått en viss typ av behandling är helt oacceptabla.

3. Ta fram en helt ny lagstiftning som säkerställer att hemsjukvård blir likställd med övrig vård och att det enda som särskiljer vårdutövandet är platsen den bedrivs på.

4. Inför gemensamma journalsystem mellan region och kommun för bättre kommunikation och patientsäkerhet.

5. Undersök möjligheterna att ge kommunerna rätt att anställa läkare som på så sätt knyts närmare den kommunala hemsjukvården och äldreboenden.

Ett ansvarstagande ledarskap bygger på förmågan att agera utifrån hur verkligheten ser ut. Vi förväntar oss därför att Riksdag och Regering följer upp de resursförstärkningar som skett under pandemin med en tydligare lagstiftning. En lagstiftning som garanterar våra äldre en trygg, säker och nära vård utifrån en individuell bedömning.

Styrgruppen för Centerpartiets Seniornätverk i Dalarna

Per-Anders Westhed, Maj-Lis Burtus, Bertil Daniels, Gun Drugge, Agneta Ängsås