åtgärder har kortat operationsköerna!

Stegvisa förbättringar sker nu inom operationsverksamheterna i Region Dalarna. Idag väntar 5308 patienter på operation och det är en minskning med cirka 150 patienter från vecka 38 när väntelistan var som störst.

-Det visar att de åtgärder som satts in gör skillnad, säger Sofia Jarl som är regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Stängda operationssalar, igenbommade vårdavdelningar och en intensivvård som helt fått lov att ställa om till att vårda svårt sjuka Covid-patienter, sjukfrånvaro hos den hårt arbetande personalen. Ja, listan kan göras lång på orsaker till att operationsköerna vuxit ordentligt i Dalarna – liksom i övriga landet - till följd av Coronapandemin. Som ett led i att komma ifatt med de köer som uppstått har ett antal åtgärder vidtagits vid operationsavdelningarna i Falun respektive Mora. Nu kan vi se stegvisa förbättringar och fler patienter har nu kunnat få sina efterlängtade operationer.

Men vad har då gjorts och hur fortsätter vi framåt för att minska köer och lidande?

Det är viktigt att känna till att det så kallade akuta och tidskritiska uppdraget, där patienter behöver operation akut och inom två veckor, klaras av. Det som varit, och är, påverkat är gruppen av övriga väntande. Det är också här vi nu kan se det glädjande resultatet att den väntelistan sjunkit under de senaste veckorna – från att ha varit ständigt växande under pandemin. Mest minskning ser vi på ortopedavdelningen i Mora där det i nuläget väntar 320 patienter, att jämföra med 593 då väntelistan var som längst.

Åtgärder nu och framåt

Från och med innevarande vecka har Mora och Falun större kapacitet än hösten 2019. I Falun opererar 72 lag på centraloperation, dagkirurgin och ögonoperation. I Mora opererar 32 lag på centraloperation och dagkirurgin.

Konkret beror detta på en justerad schemaläggning där all personal är schemalagd att arbeta i det som kallas för produktion, alltså i operationsteam. Avrop sker också fortlöpande gällande hyrpersonal, som kan vara behjälplig med operationer där det råder brist på egen personal i regionen.

- Det tidigare vänsterstyret hade förbjudit verksamheten att ta in hyrsjuksköterskor. Det var en av de första åtgärder som vi beslutade om, att ta bort det förbudet, när Dalasamverkan tillträdde. Vi kan se att det är en liten pusselbit som idag möjliggör att fler operationssalar kan öppnas. På lång sikt handlar det om att komma tillrätta med att ge bättre förutsättningar för den egna personalen och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men här och nu behövs hyrpersonal för att våra medborgare ska slippa stå så oförtrutet länge i operationsköer, säger Sofia Jarl.

Utvecklingen av Covidläget följs noggrant och det finns en beredskap för i det fall att läget eskalerar, så ska operationsverksamheten att kunna pågå under längre tid än tidigare, innan det kan bli aktuellt med stora reduceringar.

Samverkan i länet har varit ytterligare en framgångsfaktor. Lasaretten i Mora och Falun har kunnat hjälpas åt med både planerade och akuta operationer. Det innebär att vissa patienter får resa lite längre, men att de snabbare kunnat få sin operation vilket i huvudsak upplevs positivt.

Arbetet fortskrider nu med att utveckla denna samverkan ytterligare för att resurserna ska användas utifrån medicinska behov och för att ge vård på lika villkor i regionen. Bland annat är en gemensam väntelista för patienter som väntar på höftplastik eller knäplastik under utveckling.

Man kommer att fortsatt arbeta med att gemensamt prioritera regionens patienter och fördela operationsutrymme utifrån medicinska behov.

Konkret arbetar Division kirurgi fortsatt framåt genom att:

•Utveckla verktyg/rapporter för att följa de tidskritiska diagnoserna, och planerar att implementera det fullskaligt för all verksamhet i nästa steg och ska ha en förenklad produktionsplan på plats från årsskiftet med mål för de stora opererande klinikerna

•Fortsätta att utveckla samarbetet mellan Mora lasarett och Falu lasarett, skicka både (planerade och akuta) patienter och personal såsom operatörer, och arbetar med att implementera gemensamma väntelistor inom tillämpliga delar av ortopedin, för en likvärdig vård i länet

•Hyra in personal och kommer att fortsätta med det över en överskådlig tid, för att maximera kapaciteten och säkerställa patientsäkerheten

•Skicka en del patienter till externa vårdgivare och arbetar med att avtala/utveckla samverkan med Karolinska universitetssjukhuset–ett 50-tal patienter från ortopeden, ÖNH och kirurgen skickas före årsskiftet till olika externa vårdgivare

•Uppdatera väntelistorna kontinuerligt och arbetar med att förbättra rutinerna för bokning och administration i syfte att förenkla för personalen och tydliggöra för patienterna

•Analysera kapaciteten på operation och i andra delar av vårdflödet

•Arbetar på att presentera mål för verksamheten – som följs från den högsta ledningen till medarbetare – och kommer att inkludera fler nyckeltal i rapporterna successivt