Satsning på bättre vård av prostatacancer

Varje år får över 10 000 män i Sverige prostatacancer. 2300 dör i sjukdomen. I Region Dalarna gör Centerpartiet tillsammans med övriga partier i Dalasamverkan nu en personalförstärkning inom prostatacancervården för att korta ledtiderna och öka effektiviteten.

Vårdtiderna från misstanke om cancer till diagnos och behandling har varit långa i Dalarna. Sedan Centerpartiet var med och tog över styret i Region Dalarna har man aktivt arbetat för att korta tiderna.

- Vårt arbete för en närmare vård i hela Dalarna handlar inte bara om geografiska avstånd, utan också om tillgänglighet. Inom prostatacancervården måste vi korta ledtiderna, från misstanke till första besök, diagnos samt start av behandling, säger Sofia Jarl, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

2020 gjordes en översyn av Dalaurologin med fokus på framförallt prostatacancervården. Översynen pekar bland annat på behov av investeringar i magnetröntgenkameror, bättre samverkan med primärvården och en personalförstärkning. Nu har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att omgående tillföra resurser till personalförstärkningen.

- För att varje patient nu ska ha en fast kontaktsjuksköterska satsar vi på två nya sjukskötersketjänster. Vi satsar även på ytterligare en medicinsk sekreterare för att kunna fullgöra en komplett registrering av cancerfall. Det är viktigt för att få rätt statistik och kvalitet i rapporterna, fortsätter Jarl.

Totalt kommer utökningen att kosta knappt två miljoner kronor under 2021.

- För Centerpartiet är det uppenbart att prostatacancervården i Region Dalarna måste bli bättre och effektiviseras. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning, avslutar Sofia Jarl.