BRA BETYG FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I DALARNA

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 24 februari Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2020. 1 433 personer i Dalarna har tillfrågats om vad de tycker om hälso- och sjukvården. Glädjande nog visar undersökningen att de svarande ger Region Dalarna bättre betyg på samtliga punkter, jämfört med år 2019.

Förtroendet för vårdcentralerna
Undersökningen visar att 68 procent av de svarande har ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för vårdcentralerna i regionen - en ökning med hela 10 procentenheter jämfört med år 2019. Dalarna ligger därmed något över rikssnittet som är 66 procent.

- Mycket glädjande att förtroendet ökat och vi fortsätter nu att arbeta hårt för att öka tillgängligheten i primärvården, samt korta vårdköerna. Samtidigt som vi förstås har fokus på att utföra vaccinationer mot Covid-19 så effektivt och säkert som möjligt, säger Sofia Jarl, ordförande i Hälso- och sjukvärdsnämnden.

Förtroendet för hälso- och sjukvården
Cirka två tredjedelar (68 procent) har ”stort” eller ”mycket stort” förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. År 2019 var förtroendet 60 procent. Dalarna ligger således nära rikssnittet som är 69 procent.

Förtroendet för sjukhusen
Tre av fyra som tillfrågades (76 procent) har ”mycket” eller ”ganska stort” förtroende för sjukhusen i Region Dalarna, en ökning från 70 procent år 2019. Dalarna ligger därmed på samma nivå som rikssnittet.

Hanteringen av Coronapandemin
66 procent av de svarande i Dalarna har ”mycket” eller ”ganska stort” förtroende för hanteringen av coronapandemin i regionen. 23 procent hade ingen tydlig uppfattning. En av tio (10 procent) har ”mycket lite” eller ”ganska litet” förtroende för hanteringen, vilket ligger nära rikssnittet som var 9 procent för samtliga regioner.

- Pandemin Covid-19 har varit en stor utmaning för Dalarna och övriga regioner. Vi arbetar intensivt för att dalfolket ska vara nöjda med regionens kommunikation och arbete med coronapandemin, avslutar Sofia Jarl.

Genom att klicka här kan du ta del av SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer 2020