Så ska den palliativa vården i Dalarna förbättras!

Den palliativa vården i Dalarna håller över lag en god kvalitet men har också brister. Det visar den utredning om hur den palliativa vården i Dalarna kan förbättras som presenterats för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Idag sker den specialiserade palliativa vården på varierande vis beroende på var i länet patienten befinner sig. De största bristerna finns dock inom den allmänna palliativa vården.

- Vi behöver ge rätt och likvärdig palliativ vård, med individens och anhörigas behov i centrum. Därför känns det bra att vi nu har ett bra underlag som vi kan arbeta utifrån och förbättra vården på det här området, säger Sofia Jarl, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande (icke botbar) sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidandet genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandlingar av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.

För att förbättra kvaliteten inom den palliativa vården uppdrogs för ungefär ett år sedan till Hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda frågan.

- Det är glädjande att resultatet av utredningen visar att såväl verksamheterna som de anhörig tycker att den specialiserade palliativa vården i vår region bedrivs med god kvalitet, men vi ska nu se till att arbeta med de områden som kan göra det ännu bättre, säger Sofia.

Våra förslag till förbättringar i korthet:

  • Höja kompetensen och kvaliteten inom den allmänna palliativa vården genom utbildningsinsatser till medarbetare som bedriver allmän palliativ vård.
  • Inrätta ett palliativt konsultstöd för verksamheter som bedriver allmän palliativ vård inom slutenvård, primärvård samt kommunala vårdformer.
  • Säkerställa rutiner och utarbeta nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar för att stärka samverkan mellan regionen och kommunerna.
  • Översyn av remisshantering och bedömningar till specialiserad palliativ vård.
  • Säkerställa bemanningen av teamen inom den specialiserade palliativa vården i hela Dalarna.
  • Verka för att tillgänglighet och kvalitet för patienter i livets slut, som inte önskar vårdas i egna hemmet, finns inom kommunernas särskilda boenden och på länets sjukhus.

- Tack vare att vi har lyckats vända den ekonomiska utvecklingen i Region Dalarna så att vi nu står på en stabil grund kan vi nu ägna oss åt förstärkningar och förbättringar i hälso- och sjukvården. Det är bra för Dalfolket, avslutar Sofia Jarl.