SENIORMANIFESTET MOTVERKAR BILDEN AV SENIORER SOM BELASTNING!

En mycket stor andel av de som går till valurnorna i höstens val är seniorer, en grupp vars röster utan tvekan kommer att vara betydelsefulla och kanske till och med avgörande i valet.

För Centerpartiets Seniornätverk i Dalarna är det viktigt att framhålla att en stor andel av oss seniorer är vitala, fortsatt verksamma på olika sätt och vi bidrar till samhällsutvecklingen. Samhället är i behov av äldre människors erfarenheter, kunskap och kompetens. Det är idag viktigare än någonsin att lyfta fram denna mera positiva bild av åldrandet. Vi vill komma ifrån bilden att alla seniorer är en belastning för samhället. För så är det nämligen inte!

Här några frågor som vi i Seniornätverket i Dalarna tycker är särskilt viktiga:

En god utveckling bland länets näringsliv. Detta är en grundläggande och absolut förutsättning för skatteintäkter som ger resurser till omsorg och vård till alla och inte minst till äldre människor som har sådana behov.

Motverka åldersdiskriminering. Det finns fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder. Vi vill verka för ett samhälle som i högre grad ser äldre som en tillgång och inte som en belastning. Jätteviktigt att ta tillvara på all den kunskap och kompetens som finns hos äldre.

Ekonomisk trygghet och rimliga pensioner. En stor grupp pensionärer lever mycket bra med god ekonomi medan många andra, framförallt ensamstående kvinnor, har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill verka för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Vi vill särskilt lyfta arbetet med hur de med låga pensioner kan ges bättre villkor. Vi vill se en långsiktig och trovärdig lösning med stor parlamentarisk enighet. Detta sker bäst genom förhandlingar och överenskommelser i pensionsgruppen som fungerat väl under lång tid.

Bekämpa våld, övergrepp och bedrägerier mot äldre. Våld och övergrepp mot äldre är ett stort samhällsproblem. Antalet vardagsbrott och bedrägerier mot äldre ökar dramatiskt. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade antalet anmälda bedrägerier med 30% under de senaste två åren och mörkertalet är troligen mycket stort. Detta måste stoppas! Det ska vara tryggt att bli äldre i Dalarna. Polismyndigheten måste säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds ordentligt.

Nära vård och omsorg med hög kvalitet på äldres villkor. Svensk sjukvård håller hög kvalitet men präglas av långa köer och dålig tillgänglighet. Äldreomsorgen har under pandemin visat på brister. Vi vill höja läkarkompetensen och införa fast läkarkontakt inom äldreomsorgen. Vi vill verka för att alla kommuner genom samverkan med regionen får tillgång till medicinskt ansvarig läkare (MAL). Vi vill fortsätta utveckla s.k. mobila team i samverkan mellan kommun och region i alla kommuner. Vi vill sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare. Möjligheten att flytta till trygghets- eller äldreboenden för de som vill måste säkerställas.

Boende. Tillgången till boende i anpassade former är en av de viktigaste parametrarna för ett bra liv på äldre dagar. Trygghetsboenden, seniorboenden, särskilda boenden och andra former som ger möjlighet till gemenskap och omsorg för äldre ska utvecklas. Att få fortsätta bo i sitt hem är en rättighet. Att flytta till annat boende ska vara en möjlighet för alla.

Kultur för ett friskare och rikare liv. Kultur är bra för hälsan. Vi blir friskare och det bör vara möjligt att skriva ut kultur per recept. Att träffas är också bra medicin. Det talas idag om ensamhetens epidemi, där man menar att bristen på mänskliga kontakter är lika farligt som högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Så kan vi inte ha det! Med ökat stöd till föreningar och ideella organisationer ökar möjligheten för äldre att träffas och må bra.

Ingen ska behöva oroas för att åldras i Dalarna och i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i och att Dalarna hör till de bästa delarna av Sverige. Och vi måste äntligen inse att seniorer inte är en belastning utan en tillgång!