Konkurrens på lika villkor – inte försämrad tillgänglighet!

Tillgången till digitala vårdtjänster, eller nätläkare som de också kallas, har varit ett hett diskussionsämne i Region Dalarna. Centerpartiet har försvarat att de digitala tjänsterna ska kunna nyttjas av patienterna i Region Dalarna och varit motståndare till krav från andra som hellre vill se att de förbjuds.

-Ett förbud skulle försämra tillgängligheten till vården för ett antal patienter som annars har svårt att ta sig till vårdcentralen, säger Sofia Jarl, regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tillgängligheten till vården i Dalarna behöver öka, inte minska.

Däremot finns det problem med hur nätläkartjänsterna ersätts och det pekar Konkurrensverket på idag i sin rapport.

-Det är viktigt att den digitala vården utvecklas, och att de privata leverantörerna av digitala vårdtjänster integreras i vårdvalssystemet på ett sätt som bidrar till konkurrens på lika villkor. Detta behöver vi se över, säger Sofia Jarl.

Bakgrund:

Centerpartiet vill att alla patienter ska erbjudas både fysiska och digitala läkarbesök i primärvården. Det kan ske i den egna vårdcentralens regi eller genom en underleverantör. Det som vi till vardags kallar för nätläkare har ökat tillgängligheten och satt ett tryck på regioner att bli bättre. Det bekräftas idag av Konkurrensverket som i en ny rapport pekar på att de privata digitala vårdtjänsterna bidragit till ökad acceptans och spridning av digitala tjänster inom primärvården, och bedömer att digitaliseringen på olika sätt kan medföra stor nytta i form av effektivisering, ökad service och tillgänglighet inom åtminstone delar av primärvården. Däremot anser man ersättningssystemet riskerar att snedvrida konkurrensen, och att detta behöver ses över.

En vårdcentral som erbjuder digitala vårdtjänster till sina listade patienter får lägre ersättning än den ersättning som betalas om samma patient besöker en privat digital vårdtjänst med utomlänsersättning. Konkurrensverket anser därför att systemet med utomlänsersättning innebär att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan vårdcentralerna i vårdvalssystemen och de privata digitala vårdgivarna som verkar med utomlänsersättning.

Centerpartiet anser att läkartjänster på nätet behöver ingå i samma system som den fysiska vårdcentralen, så att den digitala vården når alla invånare. Det är regionernas ansvar att med stöd av staten utforma ett hållbart ersättningssystem.