Vi vill föra Färgelanda kommun framåt!

Trygg - Grön - Företagsam

Nedan följer en sammanfattning av Centerpartiets viktigaste valfrågor.

Ödeborg skola

TRYGGA SKOLOR MED TIDIGA INSATSER

 • Låt alla skolor & förskolor vara kvar och få möjligheter att utvecklas!
 • Höjd elevpeng i tidiga skolår, så rätt insatser och hjälp kan sättas in tidig för barnet.
 • Säkerställa ändamålsenliga och fräscha lokaler samt trygg och uppmuntrande arbetsmiljö för såväl elever som personal. Mindre grupper i yngre år.
 • Fysisk aktivitet i skolan varje dag. Bidrar till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
Högalid

LÅT HELA KOMMUNEN UTVECKLAS

 • Ordna en säker trafiklösning vid Högalid. Samt säkra hastigheterna på våra vägar.
 • I dialog med föreningsliv och företag forma utvecklingsplaner för varje kommundel.
 • Få fart på byggandet! Uppdatera detaljplanerna och ta vara på strandnära lägen.
 • Utveckla infrastrukturen med såväl vägar som mobiltäckning.
 • Rimlig hantering avs. enskilda avlopp på landsbygden.
Solgården

TRYGG & TILLGÄNGLIG VÅRD & OMSORG

 • Mer närodlad mat på tallriken i kommunens alla kök.
 • Utvecklad omsorg med bemanning och digitalisering, både i norr och söder.
 • Bygg servicenära lägenheter i såväl Högsäter som Färgelanda, med närhet till såväl handel som kommunikationer.
 • Utveckla träffpunkter för äldre vid Solgården och Lillågården.
Företagsamt

GRÖNT & FÖRETAGSAMT

 • Underlätta för småföretagare & föreningar i kontakten med kommunen.
 • Förbereda industrimark för byggnation och etableringar.
 • Stärka lokala integrationen, med sysselsättning ihop med SFI.
 • Fossiloberoende år 2025. Ta vara på teknikutvecklingen inom bl.a. sol- och bioengeri.
 • Utveckla och ta vara på turismen i våra evenemangsbygder. Inför ett arrangörsstöd.