Framtidsbygget för Färgelanda kommun

Ett ökat byggande i Färgelanda kommun är ett prioriterat område för mandatperioden. Vi kan konstatera att det under ett antal år har saknats en tydlig utvecklingsplan med en framtidsbild för samhällets utveckling. Något som lett till en stagnation och som har drabbat hela kommunen. Nu tar vi viktiga steg för att få fart på byggandet.

I samtliga tätorter finns mark som är planlagd och kan bebyggas, även om det kan finnas hinder i gamla detaljplaner kring hur stort man får bygga villor/garage mm eller antal våningar på flerbostadshus mm. De senaste åren har några villor byggts i kommunen och i år har det även uppförts lägenheter på Ljungvägen. Renoveringsprojekt pågår också liksom ombyggnation för lägenheter i Tallbacken. Allt detta är en spännande utveckling som visar att människor vill och vågar satsa i vår vackra kommun. Närmast nu framöver planeras för lägenhetsbyggnation i Färgelanda centrum. Projektet är efterlängtat utav många och det sker kommunala bostadsbolaget Valbohems regi. En viktig satsning för att få fart på bostadsmarknaden liksom en cirkulation som kan leda till ökad inflyttning.


Vilka hinder finns då som hindrar ökad byggnation i våra tätorter och bygder? Ja, finansieringsfrågan är givetvis ett stort problem då det är svårt att få banklån och när unga människor behöver en rejäl egen insats hemifrån för att få råd att bygga nytt. Den frågan påverkar vi i huvudsak inte lokalt men den finns ändå på agendan. Glädjande nog har dock kurvan för villapriser pekat uppåt de senaste åren vilket såklart stärker värdet liksom risktagandet något.


Men vad behöver då kommunen ta tag i för att ytterligare stimulera till investeringar, byggnation och utveckling i våra tätorter och bygder? Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att påbörja utvecklingsplanering för tätorterna. Detta kommer att ske genom uppdaterade detaljplaner och där kommer dialogen med såväl boende som företagare är en viktig pusselbit som kommer att få stort fokus. I första läget planerar vi att uppdatera planerna i Färgelanda centrum för att få till förtätning och byggnation där, sedan kommer även resterande orter att inkluderas.

Därtill har kommunen nyligen beslutat att skrota det gamla konceptet ”1-kronastomter” och diskussioner pågår kring att få fram ytterligare ett antal säljbara villatomter. Vi tror att ett par nya gator i trevliga lägen med anslutningspunkter för vatten, avlopp och el skulle få effekt på byggandet och det torde vara genomförbart relativt snabbt, inom gällande planer. Att få fart på byggandet av villor och lägenheter bidrar definitivt till framtidstron!

Även inåt i kommunens organisation pågår ett arbete med ett gemensamt Framtidsbygge. Efter en mångårig problematik med samarbetssvårigheter, som inte minst märkts av det senaste årets turbulens, har vi nu lagt grunden för att kunna jobba framåt. Tillsammans ska vi utveckla en trygg organisation präglad av tillit och transparens, som kommer ge en bra skjuts framåt för hela kommunen. Att förändra kulturer och arbetssätt tar tid men jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas. Det handlar om att skapa sammanhållning, förståelse och delaktighet genom hela organisationen. Att bygga stolthet och framtidstro!

 

Tobias Bernhardsson, kommunalråd & gruppledare