Framåt, för hela kommunens bästa!

Vi ser en positiv utveckling för Färgelanda kommun framöver.

Efter några tuffa år med ökade kostnader och stora tapp avseende statliga bidrag, vilket resulterat i underskott, når kommunen ett positivt resultat om ca 3,3 miljoner kronor för 2021. Det är något lägre än budgeterat, men då ska beaktas att flera större engångskostnader resultatförts under året, bland annat en rad kostnader från IT-kraschen 2019 och sluträkning avseende elevpeng till friskolor, utöver de konsekvenser som pandemin bidragit med för verksamheter liksom ekonomi. Vi kan konstatera att de åtgärder som vidtogs under 2020 har fått ekonomisk effekt och tillsammans med ytterligare nödvändiga åtgärder under fjolåret ser kommunens ekonomiska situation mycket bättre ut innevarande år.

De framtida utmaningarna för kommunen är dock fortsatt stora. Andelen äldre i befolkningen blir allt fler, behoven av vård och omsorg ökar och fler barn och elever behöver gå ur grundskolan med godkända betyg. Här behövs långsiktiga beslut och investeringar som bidrar till att kommunen utvecklas samtidigt som en stabil ekonomi värnas.

För att öka kommunens intäkter behöver vi bli fler invånare och då behövs fler bostäder. Därför har vi initierat arbetet med en ny översiktsplan samt uppdateringar av detaljplaner, i syfte att öka byggandet i hela kommunen. Därtill har Valbohem AB nu satt spaden i backen för 20 nya lägenheter centralt placerade i Färgelanda centrum. Något som är både välbehövligt och efterlängtat! En rad viktiga beslut har fattats under det senaste året. Budgeten har förstärkts med 6 miljoner kronor till Utbildningsnämnden och ytterligare 3 miljoner kronor till Socialnämnden. Tillsammans med planerade tillskott 2023 har totalt 10 miljoner kronor tillförts Socialnämnden under perioden, utöver index och riktade statsbidrag. Viktiga och nödvändiga tillskott sett till de växande behoven.

I Mål- och resursplanen för 2023-25 fortäsätter vi att värna om småskaligheten i våra skolor med god kvalitet och ändamålsenliga lokaler. Vi vill bygga ut äldreomsorgen med fler platser, handla mer närproducerade livsmedel till kommunens kök och fortsätta skapa goda förutsättningar för byggande och företagande runtom i hela kommunen. Därtill ser vi till att kommunen bidrar till grön omställning som gagnar både bygden och miljön, genom att ställa om fordonsflottan till biogas. Nu för vi hela kommunen framåt!

Ann Blomberg (c)
Tobias Bernhardsson (c)
Sandra Hallberg (c)