EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS I.

Vi vill att Färgelanda ska vara den bästa kommunen att åldras i. Därför vill vi fortsätta att förbättra förutsättningarna för våra äldre och för vår äldreomsorg. Vi har under den senaste perioden satsat på äldreomsorgen, i takt med att behoven ökat. Vi har värnat verksamhet både i Högsäter och Färgelanda. Bland annat har vi hållit Rosen öppen hela mandatperioden. Inför 2023 har vi tillskjutit medel för att öka antalet platser genom att öppna den 5e avdelningen på Håvestensgården, samtidigt som hela Solgården specialiceras inom somatik.

Vidare vill vi att äldreomsorgen ska präglas av ett större fokus på individens behov. Att varje
människa i olika skeden i livet i största möjlighet ska kunna påverka sin egen tillvaro är inarbetat i Centerpartiets ryggmärg, därför vill vi fortsätta att prioritera valfriheten och tillgängligheten.

En nyckelfråga för framtidens omsorg är kompetensförsörjning och digitala lösningar. Därtill
behöver trygghet liksom psykisk och fysisk stimulans värnas.

Vi vill att kommunen ska verka för byggnation av servicenära
lägenheter för äldre runtom i våra tätorter. Därför välkomnar vi de satsningar på hyreslägenheter som gjorts under senare år av privata aktörer samt kommunens bostadsbolag Valbohem. Detta bidrar även till rotation på den lokala bostadsmarknaden som är viktig för att skapa möjligheter för fler att bo och leva i kommunen.

Vi har också initierat en utredning om framtidens äldreboende som både ska lösa behovet av fler
platser och samtidigt kan bidra till högre effektivitet. Så mycket som som möjligt för såväl våra äldre som för skattekollektiet i stort. Vi menar att det behövs lösningar som kan ersätta Lillågåden och Solgården. Dessa byggnader har fungerat väl under många år men i framtiden krävs en utbyggd äldreomsorg samtidigt som kraven på boende ändras med tiden. Vi vill att god och nära
äldreomsorg även i framtiden ska finnas i kommunens två största orter och vill därför att det nya boendet ska byggas i Högsäter. Solgården och Lillågården kan då exempelvis byggas om till sevice-
lägenheter av någon privat aktör.

Framåt vill vi:
• Planera för ökad kapacitet i äldreomsorgen genom byggande av nytt boende i Högsäter.
• Att äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och ha individen i fokus. Präglas av professionalism
och en god samverkanskultur, inte minst tillsammans med
civilsamhället som tillhandahåller tjänster och träffpunkter.
• Ge äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov.
• Tillgängliggöra en trygg verksamhet för brukaren liksom effektiviseringar i verksamheten, som digitala välfärdslösningar kan bidra med.
• Tillsammans med civilsamhället utveckla dagverksamheten och öka tillgången till datorer/modern teknik för äldre för att stimulera fysiskt och psykiskt välbefinnande.

”Ett av de mest intressanta uppdrag jag haft i politiken var att leda Välfärdsberedningens uppdrag att i bred dialog utveckla framtidens äldreomsorg. Det resulterade i det idag fina nyrenoverade Demensboendet på Håvestensgården. Ett resultat som jag är mycket stolt över!” Thor-Björn Jakobsson (c)

Thor-Björn Jakobsson (c)