Färgelanda
Centerpartiet lokalt

Valprogram 2018-2022

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Vi vill framåt!

NÄRODLAD POLITIK FÖR HELA KOMMUNEN!

TRYGG - GRÖN - FÖRETAGSAM

miljö

FÖRNYBAR MILJÖAGENDA FÖR EN KOMMUN I FRAMKANT

Framtiden med Centerpartiet betyder miljötänk och smarta energiförbättringar. I en värld som ständigt utvecklas krävs en offensiv miljöagenda som tar vara på möjligheterna. Här ska kommunen gå i täten och vara ett gott föredöme. Här ska invånarnas initiativ och engagemang uppmuntras. Ett grönt förnybart tänk ska genomsyra redan från förskolan så att kommande generationer får det bättre. Cirkulär ekonomi, baserad på återvinning och hushållning, samt bioekonomi är viktigs delar i utvecklingen av vårt samhälle. Här kan landsbygden gå före.

• Mer närproducerad & lokalt lagad mat på tallriken i kommunens alla kök. Stärkt självförsörjning är målet.
• Giftfri vardag inom kommunens verksamheter, där skadliga kemikalier kartläggs och fasas ut. Stärkta kunskaper i kommunens verksamheter och bland allmänheten för grönare val i vardagen.
• En offensiv agenda för klimatsmarta verksamheter och en grön kommun i framkant. År 2025 skall kommunens verksamheter vara klimateffektiva och fossiloberoende.
• Kommunen ska bygga klimatsmart av förnybart material. Solenergi, laddstolpar och annan smart teknik skall befrämjas i kommunala regelverk och investeras i vid kommunala fastigheter.
• Verka för god vattenstatus som uppnås genom enkla åtgärder där bäst miljönytta kan bevisas och stå i rimlig proportion till kostnaden för en enskild företagare/fastighetsägare.

TRIVSAMMA MILJÖER DÄR MÄNNISKOR VILL BO & LEVA

Färgelanda kommun med sitt fantastiska läge ska både inbjuda nya invånare och vara ett naturligt val för hemvändare. I hela kommunen finns stor utvecklingspotential för boende i livets alla skeden. Då krävs attraktiv tomtmark beredd för byggnation, i trygga bostadsområden och i sjönära lägen. I Färgelanda kommun ska människor kunna välja att bo där de vill, med tillgänglig service i närheten.

• Göra verklighet av strandnära boende. Undersök möjligheterna till byggnation i Stigen & Rådanefors där infrastrukturen redan är utbyggd.
• Erbjuda bra boendemiljöer i kommunens regi likväl som attraktiva byggklara tomter i hela vår kommun. Detaljplanerna för samtliga orter behöver få en efterlängtad uppdatering.
• Vi vill se ett nytt hyreshus i centrala Högsäter, gärna med affärslokaler i botten.
• Ta vara på orternas potential för att skapa trivsamma intryck, genom skyltning och utsmyckning.
• Knyt samman våra orter med cykelleder. Det främjar hälsa, miljö och turism.

 

Företagsklimat

JOBBET ÄR NYCKELN TILL INKLUDERING & INTEGRATION

Det behövs en politik för riktiga jobb och för en effektivare matchning. Mycket behöver göras för att alla oavsett bakgrund, etnicitet eller ålder ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Kommunen ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik där alla har samma rättigheter och skyldigheter. När människor med olika bakgrund kommer hit och bidrar så utvecklas samhället på flera olika plan. Utbildningsinsatser tillsammans med att fler jobb skapas är viktigast.

• Fler ska få bidra, inte få bidrag. Införa krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd.
• Utveckla ett lärcentrum (2.0) i samarbete med Dalslands Folkhögskola & näringslivet, som stöd för individer att nå egen försörjning. Stärkt kompetensmatchning & validering (värdering) av utbildning & reella kunskaper. Tillgängliggör distansundervisning genom stärkt handledning på plats.
• Erbjuda ett extra år på grundskolenivå/introduktionsprogram tillsammans med Folkhögskolan där man kan ha möjlighet att praktisera inom olika områden samtidigt som man läser in behörighet.
• Vi vill se SFI-garanti från dag ett, i kombination med praktik. När behovet finns ska flexibla grupper kunna utplaceras till olika orter. Gärna i samverkan med studieförbund.

ETT VÄXTKRAFTIGT NÄRINGSLIV SOM SKAPAR FLER JOBB

4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag. Här finns ett växtkraftigt näringsliv inom en rad olika branscher. För att dessa ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre krångel, på alla nivåer. Centerpartiet vill värna företagsamheten och i dialog utveckla företagsklimatet.

• I dialog utveckla en god service med rekordkorta handläggningstider gentemot det lokala näringslivet. I dialogen tas goda idéer och synpunkter till vara från våra företagsamma invånare.
• Införa dialogbaserad tillsynsverksamhet som befrämjar tillväxt (Se liknande, Rättviksmodellen)
• Bra logistiklösning för att möjliggöra fler gröna och närodlade upphandlingar.
• Tomtmarker för byggnation av verksamhetslokaler skall finnas i nära anslutning till genomfartslederna, kring flera av våra orter.
• Se besöksnäringen och vår evenemangsbygd som en rik resurs. I aktiv samverkan med näringsliv och vårt gemensamma bolag Dalslands Turist kan kommunen tydligare sättas på kartan.

torp

BYGDEUTVECKLING I ARMKROK MED FÖRENINGSLIVET

Växtkraft och utveckling drivs bäst av engagerade människor. Det är också dessa som står för det lokala kulturlivet, mötesplatserna och evenemangen som skapar livskvalitet. Kommunen ska utgöra en resurs för våra bygder, byar och orter. Bygdeutveckling formas bäst i närodlad dialog.

• I bred dialog arbeta fram konkreta utvecklingsplaner för varje kommundel. Vi vill införa en Landsbygdsutvecklingspott och ta vara på externa resurser som Leaderprogrammet m.m.
• Digitalisering utvecklar och tillgängliggör välfärden. Här bör landsbygden gå före, därför krävs snabb internetuppkoppling och mobiltäckning i hela kommunen. Kartläggning är första steget.
• Värna och utveckla mötesplatser för alla. Vi ser möjligheter till fritidsverksamhet för alla åldrar vid föreningarnas olika anläggningar. Kommunen kan stötta med fältassistenter utöver föreningsstödet.
• Utveckla våra torg till levande mötesplatser. Locka till lokal handel och kultur.

Nyanlända skolbarn

 TRYGG & FLEXIBEL BARNOMSORG I HELA KOMMUNEN

I våra förskolor ska insatser och resurser finnas i tidiga år för att ge barnen rätt förutsättningar att utvecklas och förberedas för skolan. Inom förskolan behövs ett flexibelt förhållningssätt som tar vara på barnens behov och föräldrarnas vardagspussel. Verksamheten behöver vara utspridd över hela kommunen.

• Uppmuntra privata aktörer som vill öppna kooperativ, pedagogisk omsorg eller friförskolor.
• Jobba för att kunna välja förskola närmast hemmet, exempelvis de som bor på kommungränsen.
• Utveckla flexibla öppettider på alla förskolor, t.ex. öppna kl 5.45. Vi är en pendlarkommun.

TIDIGA INSATSER I TRYGGA SKOLOR

I våra skolor ska insatser och resurser finnas i tidiga år för att ge barnen rätt förutsättningar att hänga med i skolan. Inom skolan behöver eleverna stöttning i såväl det sociala som i lärandet. För att lyckas vägleda ungdomar med olika bakgrund och mål krävs det att skolan kan möta var och en samt vara den tryggheten som krävs.

• Utveckla skolorna, liksom samverkan med friskolorna i kommunen. Resurser behöver satsas i tidiga åldrar för att stärka barnens möjligheter, så att det ger resultat. Små klasstorlekar bör prioriteras.
• Stimulera elever som behöver större utmaning och uppmuntra till djupare studier.
• Ge lärarna möjlighet att jobba med det de är utbildade för. Fler personalkategorier i skolan än lärare.
• En framtidsinriktad skola och fritidsverksamhet innehåller väl anpassade lokaler och digitala verktyg.
• Få fart på Färgelanda kommun, börja med våra unga. Verka för fysisk aktivitet varje dag.
• Elever i särskola och särskild undervisning ska ges förutsättningar att kunna integreras i grundskolan.

H skola

TRYGG & TILLGÄNGLIG SERVICE FÖR VÅRA ÄLDRE

Kommunen behöver verka för byggnation av servicenära lägenheter för äldre i våra tätorter, som också leder till en större rotation på den lokala bostadsmarknaden och kan locka fler att vilja bo och leva i Färgelanda kommun. Äldreomsorgen ska präglas av ett fokus på brukaren med dess behov av trygghet och fysisk resp. psykisk stimulans. Valfriheten och tillgängligheten är viktig. Närhet till kollektivtrafik likaså.

• Fler trygga boenden med närhet till service, i både Färgelanda och Högsäter. Utveckla träffpunkter vid Solgården och Lillågården i samverkan mellan ideella och offentliga resurser.
• Vi vill utveckla demensboendet i Högsäter och demenscentret Färgelanda.
• Utreda möjligheterna till ökad valfrihet genom separata köer till Högsäter respektive Färgelanda efter brukares önskemål. Närheten till anhöriga är en viktigt för välmående för den boende och anhöriga.
• Ge äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov.
• Tillgängliggör en trygg verksamhet för brukaren genom digitala välfärdslösningar.
• Utveckla dagverksamheten och öka tillgången till datorer och modern teknik för äldre för att stimulera fysiskt och psykiskt välbefinnande.
• Stärkt stöd till anhörigvårdare, exempelvis när det gäller avlastning och växelvård samt tillgång till korttidsplatser.

ÄO

STÖD I LIVETS OLIKA SKEDEN

Kommunerna har sedan lång tid tillbaka uppgift att stötta människor som far illa eller inte klarar sin ekonomiska försörjning. I Sverige ska alla ha sina basbehov, mat, bostad och trygghet tillgodosedda. Centerpartiet vill att dessa behov skall fyllas på ett optimalt och värdigt sätt, där individens önskemål och förutsättningar är vägledande. Målet är hjälp till ett självständigt liv och självförsörjning.

• Tidiga insatser till familjen är viktiga. Utbildning och tät dialog likaså. Vi vill utveckla Familjecentralen till att kunna nå en bredare målgrupp, även till unga och unga vuxna. Detta för att motverka psykisk ohälsa.
• Vid placeringar av barn och unga ska i första hand ske i familjehem. Strävan är att behålla nätverken kring barnen om det inte finns uppenbara risker. Önskemål från brukare skall beaktas så långt det är möjligt.
• Daglig verksamhet skall tillföra vår kommun serviceverksamheter där möten med människor är en naturlig del. Verksamhetan skall sträva efter så stort deltagande i samhället som möjligt för brukarna.
• Värna såväl valfrihet som socialt entreprenörkap som verktyg för att utveckla välfärden, skapa utrymme för människors idéer att förverkligas, samt som dörröppnare till arbetsmarknaden.

JÄMSTÄLLDHET & FORTBILDNING ÄR NYCKLAR FÖR FRAMTIDEN

Värdegrunden Engagerad, Företagsam & med ett gott bemötande, ska genomsyra hela kommunen. Det är i mötet mellan kommunens medarbetare och brukare som värdet och nyttan skapas. Omsorgspersonal, socialsekreterare, assistenter, stödpersonal, familjehem m.fl. som utför det sociala arbetet i praktiken, ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Varje medarbetare ges möjlighet till egen utveckling på sin arbetsplats. Chefernas viktigaste uppgift är att se till att medarbetarna har de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Fortbildning, öppenhet, trygga anställningsformer och heltidstjänster är viktiga för resultaten.

• Eftersträva trygga anställningar med heltid och tillsvidareanställning som norm. Genom en personalpool som sträcker sig över sektorsgränser kan även timanställningarna minimieras i kommunen.
• Jämställda arbetsvillkor på alla plan. En jämställdhetsplan behöver tas fram.
• Säkra verksamhet och kvalitet genom att erbjuda relevant, kontinuerlig kompetensutveckling.
• Ha tydliga arbetsbeskrivningar vid all form av anställningar i kommunen (timvikarier, deltidsanställda, visstidsanställda samt tillsvidareanställda)

föräldraförsäkring

… FÖR ATT VÄXTKRAFTEN FINNS I HELA KOMMUNEN

Färgelanda kommun har ett fantastiskt läge med företagsamhet, en härlig natur och stora arbetsmarknadsområden inpå knuten. På kartan ligger Färgelanda kommun strategiskt helt rätt, mitt mellan Göteborg & Oslo. I hela kommunen finns stor utvecklingspotential för boende med livskvalité liksom tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter och stärkt välfärd. För att detta ska kunna bli verklighet krävs landsbygdsutvecklande insatser som leder till fler lockande boendemiljöer som bidrar till växtkraften.

Tillväxt och utveckling förutsätter att kommunen levererar god kvalitet med ett gott och professionellt bemötande. Här skall man som barnfamilj vilja låta barnen växa upp, gå i förskola och i skola där de små får goda förutsättningar med sig för framtiden. Här skall stöd finnas för människor i livets olika skeden. Här skall omsorgen av våra äldre vara präglad av trygghet, valfrihet, flexibilitet och hemkänsla. Allt detta förutsätter att kommunen är en god arbetsgivare som verkar för jämställda och attraktiva arbetsvillkor.

Detta förutsätter även en god ekonomisk hushållning som tar vara på varje skattekrona, som värnar långsiktig stablitet vad gäller ekonomi och investeringar, samt som ser till att låta hela kommunen få tillbaka av den trygga och tillgängliga service som man kan förvänta sig.

Kommunens organisation behöver präglas av öppenhet och transparens. Genom välförankrade strategier inom våra verksamheter finns goda förutsättningar att nå resultat i linje med kommunens mål.

I dialogen med regionala och statliga myndigheter behöver kommunen göra sin samlade röst hörd. Bara genom sådan samverkan kan vi få gehör för våra behov av regional och statlig service; såsom närvarande polis, en fungerande vård, ambulans, vägar och kommunikationer.