Lysekil
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet vill att man tänker långsiktigt

Centerpartiet vill att man tänker långsiktigt

Vårt parti anser att vi måste arbeta långsiktigt. Detta gäller även investeringsbudgeten. Vi måste undvika att omfördela investeringsbudgeten år efter år. Det som händer är den verklighet vi står i. Våra fastigheter och anläggningar är så drabbade av eftersatt underhåll att det skapar stor påverkan av arbetsmiljön för våra anställda och brukare av dessa.

 Vi ser en brandstation där investeringspengar varit avsatta flera gånger under de senaste åren, men omfördelats.


Vi ser ett annat exempel, Färgaregatans Förskola. En förskola som "dömdes ut" när omlokaliseringen skedde till Kronbergsskolans nya förskola. Socialnämnden hade uppe ett förslag(vilket idag inte är aktuellt) om ombyggnad till HVB hem då en investering på 3 miljoner skulle behövas.


Politiken har beslutat att bekosta en ny detaljplan så man skulle kunna bygga bostäder på tomten. Och denna plan är framtagen och vunnit laga kraft 2014-12-01, där det också i antagandehandlingen står:
"Planen tar samtidigt bort möjligheten att bedriva förskoleverksamhet, vilket tar bort en kvalitet för barnfamiljer i närområdet".

Nu har förvaltningschefen i Utbildningsnämnden begärt två nya förskoleavdelningar i Lysekils Tätort under 2017, fastighetschefen ha då gått till Kommunstyrelsens ledningsutskott och på deras sammanträde i januari i år har man beslutat att omfördela till en början 1,5 miljoner till att skapa två förskoleavdelningar på Färgaregatans Förskola.


Det som är intressant när man är i politiken är att detta är inte något som Utbildningsnämnden fått vara delaktig i utan är ett ärende som man hänvisar till delegationsordningen(tjänstemannabeslut) och ett ärende som ligger i olika förvaltningar.


Utbildningsnämnden saknar lokaler för att kunna erbjuda barnomsorg inom angiven tid i Lysekil med ca 20 platser 2017, samtidigt så har man sökt statsbidrag om att minska förskolegrupperna 2017. Detta något som man informerade nämnden om efter att man fått bidraget beviljat. Visst ska man försöka minska barngrupperna men först måste vi ha plats till barnen i kön och ha en strategisk plan för hur ett bidrag kommer påverka verksamheterna.


Vår oro är att vi nu ska ta nya kostander för att göra om planen, vi får ytterligare kostnader som påverkar budgeten och nämnden har inte fått information om detta.


Vi vet inte heller om det finns alternativa lösningar så som Pedagogisk barnomsorg, utökning av barnomsorg inom befintliga verksamheter eller vart ökningen av barnen kommer att finnas i framtiden. Är det i centrala Lysekil vi ska satsa för en långsiktig verksamhet eller är det i yttre delarna av staden vi räknar med att barnkullarna kommer att öka framåt?


Vi har naturligtvis redan skickat en begäran om att på nästa utbildningsmöte ta upp frågan om att det måste tas fram en plan för framtida dimensioneringen av barnomsorgen i kommunen.


Vi är positiva till all utvecklig som ger bättre förutsättningar för anställda och invånare i vår kommun men vi kan inte som politiker sitta och ta kortsiktiga beslut. Lika principiella beslut som att lägga ner verksamheter bör väl det vara att starta nya?


Våra tjänstemän har säkert kunskap och vi tror att vi tillsammans kan hitta smarta långsiktiga lösningar. Men vi måste också se helheten. Även här ser vi vikten i ett tydligt politiskt ledarskap för att ta ett helhetsgrepp, och att vi som parti tar de ansvar som krävs.


Centerpartiet i Lysekil