Bostäder i hela Lysekils kommun!

I Lysekil ska människor kunna bo, leva och verka i alla delar av kommunen. Bristen på bostäder är påtaglig för både småhus och lägenheter.

Lysekil står inför en stor utmaning. Preemraff planerar närmaste åren en av Sveriges största industriinvesteringar. Det skapar ett stort behov av bostäder både på kort- och långsikt. I det läget måste kommunen samtidigt ta möjligheten att öka rörligheten på bostadsmarknaden och bryta bostadssegregationen.

Lysekil har de senaste åren inte varit tillräckligt drivande i att ta fram och planera för nya bostäder. Det måste ändras. Centerpartiet kommer därför kommande mandatperiod arbeta för kommande reformagenda för Lysekil:

Fler hyresrätter. Idag är det en väntetid på 6 till 7 år på en hyresrätt i Lysekil. Det är cirka 3500 personer som står i kö för att få en bostad. LysekilsbostäderAB bör vara den ledande aktören för att få fram fler hyresrätter. Vi vill att ägardirektivet till bostadsbolaget skrivs om för att ge bolaget i uppdrag att bygga fler nya hyresrätter och att de ska finansiera det genom avyttring av stora delar av det befintliga bostadsbeståndet. Lysekil tjänar inget på att ha ett förvaltande bostadsbolag. De måste vara drivande i att möta den ökade efterfrågan på bostäder.

Trygghetsboende i alla kommundelar. Centerpartiet vill satsa på moderna seniorboenden och trygghetsboenden i alla kommundelar. Efter den lyckade satsningen på det nya trygghetsboendet i Lysekil, vill Centerpartiet att Lysekilsbostäder även satsar på attraktiva trygghetsboendet i Brastad och på Skaftö. Det skapar inte bara en bra boendemiljö för de äldre, det frigör även småhus till yngre familjer.

Bryt bostadssegregationen. En viktig förutsättning för att kunna bryta bostadssegregationen är en bra bostadsmix mellan olika upplåtelseformen. När kommunen planerar för nya bostadsområden är det en aspekt vi alltid vill ska vara med. Lysekil har dock redan idag bostadsområden som är relativt segregerade bland annat Badhusberget. För att bryta det anser vi att om kommunen ska överväga att ombilda delar av området till bostadsrätter för att få en bättre bostadsmix. Det man äger vårdar man, vilket även skulle kunna skapa mer positiv utveckling på områden.

Färdigställ detaljplaner. För att möta efterfrågan på bostäder behövs det fler tomter och detaljplaner redo. Centerpartiet anser att det är den viktigaste frågan för att skapa tillväxt och utveckling. Kommunen behöver satsa på att färdigställa detaljplaner och det ska vara främsta prioriteringen inom samhällsbyggnadsnämnden.

Förenkla byggande på landsbygden. Lysekil behöver bli ännu bättre på att ta tillvara på enskilda människors vilja att bosätta sig i kommunen. Personer som har själva har hittat mark där de vill bygga sig ett hem måste få en snabb hantering. Det gäller även om och tillbyggnad, vilket är viktigt för människor som vill bli helårsboende.

Monica Andersson (C)

Ordförande Centerpartiet Lysekil

Linn Nielsen (C)

Kandidat till kommunfullmäktige