Lysekil
Centerpartiet lokalt

Bra utbildning i hela kommunen

För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att elever i behov av särskilt stöd får detta. Alla elever behöver utmanas för att utveckla sina kunskaper. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Centerpartiet tror på en forskningsbaserad skola som tar lärdom av de
goda exemplen lyfts fram och finns runt om i Sverige. Skolan spelar en viktig roll för att fler människor ska få ett jobb och egen försörjning senare i
livet.

Bra utbildning i hela kommunen!

Centerpartiet ett decentralistiskt parti, som anser att beslut ska fattas så nära de berörda individerna som möjligt. Därför vill vi bibehålla den valfriheten barnfamiljerna idag har inom barnomsorg med kommunal förskola, pedagogisk omsorg samt kooperativa förskolor. Vi värnar även om att skolbarnomsorg ska finns i hela kommunen, nära familjerna. Centerpartiet anser  att det inte är storleken på en skola, som är avgörande för en god kvalitet i lärandet. Det handlar mer om att skapa en trygg miljö, stärka läraren och att utveckla den digitala tekniken. 

Tidiga insatser

De barn som gynnas mest av en god barnomsorg är de barn som har de svåraste förutsättningarna, som barn från socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Att tidigt nå dessa barn som riskerar framtida svårigheter i skolan ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. Det behövs en god barnomsorg och skola som finns nära familjerna i hela kommunen och bättre förutsättningar till tidiga insatser med tydligt fokus på att alla barn att nå uppsatta mål och lämna grundskolan med behöriga betyg.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och är allra viktigast för elevens möjligheter att lyckas i skolan. En duktig lärare har en passion för sitt ämne samt kan variera sin undervisning och hitta individuella lösningar som gör att varje barn når målen. För att skapa bättre förutsättningar behöver möjligheten till kompetensutveckling stärkas och skickliga lärare belönas. .

Frånvaro i skolan

Återkommande frånvaro är ofta en varningssignal om att någonting är på väg att gå snett. Det kan handla om allt från kränkningar och trakasserier till psykisk ohälsa, utanförskap och brister i skolans anpassning och stöd. Då måste skolan ha en plan för vad som behövs för att eleven ska kunna komma tillbaka. Alla skolor i Lysekils kommun ska ha en tydlig åtgärdstrappa och avsätta resurser för att säkerställa att åtgärder sätts in när eleven är frånvarande. Det är även viktigt att skolorna registrerar och analyserar både giltig och ogiltig frånvaro vid varje lektion. Vid sjukdomar och exempelvis trakasserier finns det ofta tydliga regler för hur en arbetsgivare ska hantera olika situationer. Åtgärder ska sättas in omedelbart. Skolan kan jämställas med en arbetsplats, men för barn. Ogiltig frånvaro måste få en omedelbar reaktion och leda till åtgärder.

Det är även viktigt att skolorna tar fram förslag för att skapa en trygg skolmiljö på alla skolor, för alla elever. Med en trygg skolmiljö och minskad frånvaro ökar förutsättningarna för alla barn att nå uppsatta mål och lämna grundskolan med behöriga betyg.

Stärkt studie- och yrkesvägledning

Många i Lysekil idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning. Det är en påfrestning för individen och en kostnad för samhället. Kontakterna med arbetslivet i grundskolan är viktiga för att eleven lättare ska kunna göra genomtänkta val. Samarbete med näringslivet måste förbättras och stärkas.

Studier visar att de yngre barnens undervisning i högre grad innehåller studie- och yrkesorienterande inslag, men att detta avtar i de högre årskurserna. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en viktig roll. Vi vill att de i högre grad är en länk mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledarna ska vara integrerade i hela skolans verksamhet och få förutsättningar till att vägleda eleverna i både studier och yrken.

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.