Hälsa

En god folkhälsa

För Centerpartiet är ett aktivt arbete för en bättre folkhälsa lika viktig i alla åldersgrupper. Folkhälsa byggs i vardagen och kommunen kan bidra och ge goda förutsättningar genom att exempelvis satsa på bra cykelbanor och god tillgänglighet till sport- och fritidsanläggningar. Viktigt är att våra skolor jobbar aktivt med dessa folkhälso- och värdegrundsfrågor.

Tillgänglighet

Alla berörda ska medvetet försöka arbeta bort risker som försämrar tillgänglighet eller kan orsaka olycksfall. Det ska finnas goda möjligheter till stimulerande aktiviteter både socialt, fysiskt, intellektuellt och kulturellt för alla. Inom förenings- och frivilligorganisationerna finns kreativitet, kunskap och engagemang som är viktigt att ta till vara. Centerpartiet i Mellerud vill att mer görs för att stimulera den här typen av initiativ.

God vård och omsorg

Centerpartiet vill att god vård och omsorg ska erbjudas alla i kommunen. Melleruds kommun ska även fortsättningsvis erbjuda olika boendealternativ för äldre. Antalet platser i särskilt boende ska tillgodoses beroende på behovsutvecklingen i kommunen. Den som har stora omvårdnadsbehov ska erbjudas hög sjukvårdskompetens. Stöd och sjukvårdsinsatser i hemmet blir en allt viktigare grundsten i vård- och omsorgsutbudet.

Äldreomsorgen ska vara flexibel och individanpassad för att det ska fungera bra för den enskilde och de anhöriga. Då krävs det att det finns tillgång till korttidsplatser, dagvård och stöd till anhöriga.

Den som efter sjukdom eller skada har behov av rehabilitering ska erbjudas det med god kvalitet.

Centerpartiet stödjer planeringen av ett nytt och modernt boende för äldre. Vår målsättning är att vidareutveckla en god vård och omsorg, där trygghet, delaktighet och självständighet är vägledande. Personer med olika slag av funktionsnedsättning som har behov av stöd i boende och vardag ska ges förutsättningar för att kunna leva ett bra och meningsfullt liv i Mellerud. Varje enskild persons behov ska vara utgångspunkten i all planering.

För Centerpartiet i Mellerud är det viktigt med en flexibel vårdorganisation. Däremot är det för Centerpartiet i Mellerud inget självändamål att engagera flera aktörer i vård och omsorg. Men vi är ändå öppna för alternativa driftsformer som personalkooperativ t.ex.

Ett viktigt forum är den dialog som finns med kommunala handikapps- och pensionärsråd.

Stärka föräldrarollen

För Centerpartiet är det är angeläget att erbjuda ett bra stöd till föräldrar för att stärka dem i den viktiga rollen som förebild. Att tillhandahålla föräldrautbildning och bilda nätverk som stärker tryggheten är ett sätt att möta oro bland föräldrarna. Ett bra samarbete mellan mödravårdscentral, barnavårdscentral, barnomsorg, socialtjänst m.fl. är viktigt. Målet är kunniga, trygga föräldrar som ger sina barn en trygg start i livet. Barnperspektivet ska beaktas i alla sammanhang där barn berörs av politiska beslut.

Ungas behov

För de unga som har behov av hjälp och stöd är det viktigt med tidiga och inte minst förebyggande åtgärder enligt Centerpartiet. Detta gäller både främjande och vägledande insatser för ungdomar. För att lyckas i detta arbete är det viktigt med ett gott samarbete mellan familj och olika verksamheter inom kommunen. Arbetet med att utveckla stödinsatser på hemmaplan bör fortsätta.

Arbetet mot droger och alkohol bland unga är särskilt viktigt och ska gå som en tydlig linje genom all ungdomsverksamhet.

Bild

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.