Förstärk undervisningen om kärlek och relationer

I en tid när många unga känner en osäkerhet och vilsenhet kring kärlek, sexualitet och relationer är det viktigt att skolan tar ett större ansvar. Dessa begrepp finns i flera av kurs- och ämnesplanerna och ansvaret vilar på flera lärare. Därför är det bra att barn- och utbildningsnämnden stöttade Centerpartiets förslag att ett särskilt fokus 2021 ska ligga på hur man arbetar med sexualitet och relationer och hbtqi-frågor i undervisningen.

Det råder inget tvivel om att det finns unga hbtqi-elever i våra skolor. De behöver en känsla av grundläggande trygghet både i skolan, vardagslivet och hemma. Det finns vittnesmål om en känsla av osäkerhet och rädsla i att framträda med sina känslor och sin läggning.

Det är en självklarhet att vi som kommun ska erbjuda våra elever en säker och bekväm studiemiljö, fri från rädsla för mobbning, utfrysning, kränkning och trakasserier.Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande oavsett vilken sexuell läggning du har.

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, könsmönster och relationer ofta centrala för eleverna. Det är naturligt att man funderar mycket över sin identitet – vem man är och vem man vill vara. Barns och ungas egna perspektiv kan innehålla helt andra frågor och funderingar än de vuxnas.

All personal i kommunen, och skolan i synnerhet har ett ansvar när det gäller att bejaka alla människors identitet och uttryck. Utbildning och information till alla, både personal och elever, som belyser sexualitet och relationer och hbtqi-frågor är viktigt.

Vi ser framåt!