Graderad jordbruksmark

Motion till kommunfullmäktige

2020-09-28

Frågan om exploatering av mark är inte helt enkel. När kommuner expanderar finns ett ökat behov av mark, både för bostäder och företagande. Att använda jordbruksmark för detta ändamål är problematiskt. Å ena sidan är det viktigt att vi har bra mark att odla vår mat på, å andra sidan är det viktigt att få bra förutsättningar för byggande.

I Miljöbalken står att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Jordbruksmark ska vara jordbruksmark, men det kan finnas tillfällen när man behöver ta sådan mark i anspråk. Då är det viktigt med en graderad jordbruksmark. Detta för att göra det tydligt vilken mark som inte får exploateras, och vilken mark som inte har lika stort värde. Vi vill att Munkedals kommun genomför en sådan gradering och att det arbetet implementeras i översiktsplanen. För att kvalitetssäkra processen är det viktigt att graderingen görs i samverkan med LRF lokalt.


Koppling till barnkonventionen – t.ex.
artikel 4: Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter...
I det, menar vi, ingår t.ex. att använda våra markresurser så att de bevaras även för framtiden.


Centerpartiet yrkar
att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra gradering av jordbruksmark och att implementera arbetet i ÖP 2040.

Relaterade nyheter