CENTERPARTIET FÖR MUNKEDAL FRAMÅT - Vi ser hela kommunen

Centerpartiet i Munkedal tog inför valet 2018 fram ett valprogram som vi kommer fortsätta arbeta med i kommande mandatperioder. Vi kommer att arbeta för att utveckla landsbygden, en tryggare kommun och jobba för ett livslångt lärande för våra invånare.

Landsbygd

Stötta lokala initiativ, för utveckling på landsbygden

 • Tillsammans med kommunens unga vill vi skapa mötesplatser och aktiviteter med ungdomarna som medansvariga
 • Ja till ett flexibelt aktivitetshus
 • Fortsätta att stödja initiativ när det gäller fritid, kultur och idrott och ge rätt stöttning till föreningar i samförstånd
 • På sikt vill vi höja bidragen till föreningarna
 • Stödja satsningar på bra samlingslokaler i alla kommundelar
 • Arbeta med överenskommelser med föreningslivet t.ex. när det gäller simskola
 • Utveckla verksamheten vid Munkedals utvecklingscentrum (Dingleskolan)

Hållbar utveckling på landsbygden

 • Vi vill göra det lättare för människor att bo och leva på landsbygden
 • Anpassade avloppslösningar i icke tätbebyggt område
 • Vi behöver en satsning på allmänna kommunikationer och Bohusbanan och se till att närtrafiken blir känd och välanvänd
 • Vi vill pröva att utveckla ”handlarrundan” på fler ställen i kommunen
 • En större satsning på cykelvägar
 • Förbättrade färdtjänstavtal för de som behöver
 • Arbeta för bättre mobiltäckning i kommunen och fritt wifi i alla kommunens lokaler och samhällskärnor

Miljölösningar för grön tillväxt

 • Vi vill öka andelen härproducerad mat i våra verksamheter
 • Fortsätta satsningen på t.ex. solenergi som ett komplement vid ny- och ombyggnad
 • Fortsätta att satsa på förnybar energi samt miljöbilar i kommunens bilpark
 • Kemikaliesäkra våra verksamheter

Boende för alla i kommunen

 • Vi behöver stimulera byggande av olika boendeformer i hela kommunen
 • Förenkla bygglov på landsbygden

Förenkla helt enkelt

 • Vi ska ha en bra och enkel service till våra medborgare
 • Smidig och flexibel handläggning vid kontakter med kommunen
 • Vi ska alltid ha byggklar mark för bostäder och företag
 • Förenkla för företagare att etablera sig
 • En tydligare och bättre information och dialog med företagare
 • Vi vill göra det lättare för lokala företag att lägga anbud på kommunala upphandlingar genom en nära kontakt med företagen

En trygg kommun

Trygghet i vår kommun

 • Vi strävar efter ett tryggt samhälle med närvaro av polis i hela kommunen
 • Tidiga och förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet
 • Uppmuntra initiativ kring t.ex. grannsamverkan och huskurage
 • Vi vill göra en satsning på personal inom räddningstjänsten
 • En närmare vård med patienten i centrum

Förbättrad integration och inkludering

 • Vi behöver en ökad satsning på integration i vårt samhälle
 • Uppmuntra initiativ från föreningar och näringsliv
 • Utveckla arbetet tillsammans med företagare med att få ut invandrare i arbete

Äldreomsorg med bra kvalitet

 • Vi vill göra en satsning på kompetensutveckling för omsorgspersonal
 • Aktivera de äldre i vardagen
 • Fortsätt projektet med ung omsorg
 • Förbättra arbetet med förebyggande tandhälsa
 • Utveckla ett trygghetsboende i kommunen
 • Tillvarata pensionärs- och handikapporganisationernas erfarenheter

Utveckla familjecentralens verksamhet

 • Utveckla föräldrastödet till att omfatta barn 0–18 år
 • Erbjuda inkluderande verksamhet för nyanlända
 • Alla ska kunna delta i familjecentralens verksamhet oavsett bostadsort
 • Fortsätt arbetet med föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap

Livslångt lärande

Tydliga insatser riktade till barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

 • Fortsätta att arbeta med stöd i förebyggande syfte
 • En fortsatt satsning på hemmaplanslösningar i egen regi

Ökad kvalitet i våra skolor med ökad lärartäthet

 • Vår målsättning är ett starkt individuellt stöd där det behövs, vi ska ha en skola som passar alla och en likvärdig utbildning
 • En satsning på att behålla och rekrytera pedagogisk personal i förskola och skola
 • Vi vill göra en satsning på flera personalgrupper i skolans värld
 • Ge förutsättningar för skolans digitalisering
 • Vi ska ha skolor i alla kommundelar
 • En utvecklad kulturskola i samverkan med skolan
 • Utveckla samverkan mellan skola och företag och studie- och yrkesvägledning
 • Ge bättre förutsättningar för pedagogisk utveckling i skola och förskola
 • Mobilfri skoltid

Uppmuntra engagemang för att utveckla och pröva nya pedagogiska lösningar

 • Det skulle kunna vara exempelvis en förskola med musikprofil, ett spår med engelskundervisning i alla (flera) ämnen på högstadiet, äventyrspedagogik eller montessori-spår i kommunal skola eller hela profilskolor
 • Ett ökat samarbete mellan skola och föreningsliv kan utveckla skolan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.