Sotenäs
Centerpartiet lokalt
 • / Valprogram

Valprogram 2018

Miljö

 • Vi vill att Sotenäs skall vara ett föredöme i lokalt miljö-och klimatarbetet och bli en grönare kommun. Vi vill kommunen att startar upp ett arbete för att öka andelen av grön el och fasa ut dyr resursförbrukande el som kommunen idag köper in.
 • Giftiga och hormonstörande kemikalier måste bort. Ingen ska behöva oro sig för att skolans, äldreomsorgens mat eller att förskolans leksaker är giftiga.
 • Centern vill att 100% av all mat som upphandlas och serveras på särskilt boende, levereras av hemtjänsten och serveras på skolor i Sotenäs skall uppfylla högt ställda miljö-och djurskyddskrav med svensk djurskyddslagstiftning som lägsta nivå.
 • Centerpartiet vill inte att rötslam med nuvarande reningsteknik skall spridas på jordbruksmark. I reningsverkens avloppsslam finns många av dagens kemikalievärstingar och en slamspridning i jord och skogsbruk innebär miljö och hälsorisker.
 • Centerpartiet vill utveckla kommunen långsiktigt hållbart

Vård och omsorg

 • Vi vill fokusera på kärnverksamheten
 • Omsorgen i kommunen omsätter nästan hälften av kommunens budget och det ligger ett stort värde i att använda pengarna genom en funktionell organisation för bästa möjliga vård och omsorg.
 • Det är viktigt att brukare av äldrevård har inflytande över sitt boende, sin mat, sin service, ja kort sagt sitt liv på sitt äldreboende. Det är även viktigt att personalen ges det inflytande och den delaktighet som krävs för att skapa bästa möjliga service till brukarna.
 • Förberedande vård för pensionärer (friskvård) så som tex hälsokontroller införs (vart annat år) för pensionärer som inte redan finns i vården.
 • Centerpartiet vill öppna upp för möjligheten till en övergång inom Sotenäs särskilda boende till driftformen Intraprenad.

Intraprenad som driftform är mer givande och utvecklande både för brukarna och de anställda, ger större befogenhet att styra över den egna verksamheten och ger ett ideologiskt utrymme att skapa alternativ till traditionell verksamhet.

Driftformen kan införas på delar av omsorgen och där det finns motiverad personal för att aktivt delta i personlig utveckling för en bra omsorg

 • När man är gammal skall man inte behöva sitta ensam utan ges möjligheter till social samvaro. Centern vill satsa på att stödja insatser för gemensamma utrymmen på trygghetsboende och annat boende för äldre där man kan träffas, dricka kaffe och utveckla sociala nätverk. Det finns även viktigt att avsätta personalresurser som aktiverar brukare och äldre.
 • Centerpartiet vill öka satsningen på trygghetsboende och lägenheter för äldre som inte blivit gamla ännu. Genom att bygga klokt, kostnadseffektivt och funktionellt för hyresgäster med olika typer av begränsningar kan man radikalt minska behovet för många att behöva flytta in på särskilt boende.

Skola och utbildning

 • Centern vill behålla de små nära skolorna i våra samhällen. Geografisk placering av skolor skall inte enbart styras av elevunderlag utan även av kvalitet, som i sin tur skapar intresse och möjlighet för föräldrar och deras barn att välja skola och bidra till funktionell klasstorlek.
 • Vi verkar för fler specialanpassade utbildningssatsningar för det lokala näringslivet som bl.a. marin kockutbildning, turism och det som rationellt kan hanteras av den lokala efterfrågan i först hand genom fortsatta satsningar på Symbioscentrum.

Kultur

 • Kulturen, idrott och föreningsverksamhet är viktig för ett levande samhälle.
 • Särskilt för våra ungdomar och Centerpartiet vill ge ökat stöd för tillgänglig kulturverksamhet med lokal förankring. Vi tror på fria resurser till folkbildningen där kommunen och studieförbunden bidrar genom medel till replokaler, inspelningsstudio, konsertverksamhet och studiecirklar inom musik, teater och musik.
 • Det är även viktigt att stödja initiativ från samhällsföreningar, intresseföreningar och idrottsföreningar.
 • Kultur och föreningsverksamhet är ofta en nyckel för nyinflyttade att bygga sociala nätverk och komma in i sin nya byggd eller samhälle.

Näringsliv

 • Det är viktigt att behålla en levande kommun året om och inte låta delårsexploatering förändra samhällen till vintersömn.
 • Centern tror att välfärd, ekonomisk utveckling och omsorg om miljön kan gå hand i hand och vill verka för att kommunen skall utvecklas som en industrikommun och värna fiskberedningsindustrin som basnäring.
 • Fiskberedningsindustrins satsning på gemensam reningsanläggning med lokal biogasanläggning är precis det kretsloppstänkande centerpartiet önskar när man vill skapa ett hållbart samhälle.
 • En biogasanläggning minimerar utsläpp i havet, genererar gas som ger energi till industrin och gödning till jordbruket och är ett utmärkt exempel på att miljö och ekonomisk tillväxt är varandras förutsättning.
 • Grunden för en kommuns överlevnad är tillgång på arbete och då krävs det att befintliga företag blir kvar i kommunen och att det skapas förutsättningar för att starta upp olika nya typer av företag och verksamheter. Att behålla vår basnäring är ett måste och centern ser det som en nödvändighet att prioritera och vara lyhörda för behov av bostäder, industrimark, infrastruktur och kommunala stödtjänster.
 • Ett komplement till kommunens basnäring är besöksnäringen som ger våra ungdomar en möjlighet att hitta sommarjobb och inträde i arbetslivet. Turistnäring ger även årsarbeten inom båt och servicenäring.
 • Näringen skapar dessutom under sommaren ett utökat utbud på restauranger och nöjesliv som kommuninvånarna kan få glädje av.

Ekonomi

 • Målet är att fler skall flytta in som helårsboende och att alla delar i kommunen hålls levande med tillgång till skola, rekreation och möjlighet till arbete i någorlunda närmiljö.
 • Sotenäs behöver därför ett långsiktigt lägre skattetryck för att begränsa motstånd mot inflyttning till kommunen och få fler att betala skatt i kommunen

Centerpartiet behöver din röst för att utveckla kommunen i balans med miljö, omsorg, utbildning och god ekonomi.

Poliser

 • Centerpartiet ser det som självklart att invånarna skall känna sig trygga. Vi vill ha poliser på plats året om i kommunen och närhet till frivilliga livräddare.

Vägar

 • Centerpartiet vill öka satsningen på att påverka för att förbättra vägstandarden från E6 till samhällena i Sotenäs. Sotenäs är en industrikommun som på sommaren kompletteras med en omfattande besöksnäring. Vägnätet är oacceptabelt dåligt och ligger inte i linje med kommunens behov av infrastruktur.
 • En 2+1 väg byggs på väg 171. Kommunen måste framtidssäkras gällande tillgänglighet för transporter. En överlevnadsfråga. Idag kommer Sotenäs längre ifrån storstäder då transporter för godstrafik och pendling tar allt längre tid. Kollektivtrafiken måste utökas med bättre tillgänglighet.

Cykelleder

 • Centerpartiet vill att kommunen satsar på cykelleder som löper genom naturen på lantliga stigar. Traditionella cykelvägar längs landsvägar blir för dyra vilket fördröjer genomförandet till ett oacceptabelt tidsperspektiv.CV

El bilar

 • Elektrifiera kommunens fordonsflotta och verka för fler laddplatser för din och miljöns skull.

Kommunikation -Fria bussresor

 • Centerpartiet vill införa fria bussresor inom kommunen för ungdomar under 19 år. Det är en miljövinst om fler åker kollektivt. Ett bra sätt att ändra beteende är att påverka unga att ersätta föräldrakörda bilresor.

Solceller

 • Centerpartiet vill utveckla kommunen mot miljömässig långsiktig hållbarhet för efterkommande generationer. En del i detta är satsning på grön el. Ett första steg kommer att vara kommunens fastigheter och det långsiktiga är målet att kommunen som helhet använder mer grön el. Motivet är miljö, trygg elförsörjning och minskade kostnader för kommun och dess invånare. Medlet är i nuläget solceller och i viss mån vindkraft samt energieffektiviseringar.

Solenergin håller på att bli, eller är redan vår billigaste energikälla, den är dessutom vår oändligaste och renaste källa till energi. Centerpartiet vill verka för alla former av lättnader för att stimulera installation av solel och batterier.

Vi vill verka för möjligheter att dela el med grannar i så kallade mikronät, något som i dag inte är lagligt.

Vi vill dessutom verka för att du skall kunna kvitta din överskottsel, ett till ett mot din elleverantör för den el du överproducerar, helt enkelt skall kunna köpas åter när du behöver den.

 


Bostäder

 • Centerpartiet vill förändra planarbetet och, där det är lämpligt, tillåta byggnation av bostäder i tre eller flera plan. Genom att bygga fastigheter i tre eller flera våningar hålls byggkostnaderna nere och fler boende kan erhålla havsutsikt utan att behöva bo alldeles vid vattnet. CV
 • Centerpartiet vill öka satsningen på trygghetsboende och lägenheter för äldre som inte blivit gamla ännu. Genom att bygga klokt, kostnadseffektivt och funktionellt för hyresgäster med olika typer av begränsningar kan man radikalt minska behovet att behöva flytta in på särskilt boende även en satsning på ungdomsboende bör genomföras.
 • Sotenäs bostäder i samråd med kommunen bör satsa på koncept boenden där behoven för de enskilda är utgångspunkten.
 • Allt byggande och planering ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Behovet av bostadsnära parker och grönområden ska tillgodoses vid planering av nya bostadsområden.
 • Rutinerna vid nybyggnation av småhus och andra mindre projekt ska förenklas.
 • Handläggningstiden för bygglovsärenden ska fortsatt förkortas.
 • Förverkligande av bostadsprojektet med inriktning på bostäder för särskilda behov (sociala behov, funktionshinder, ungdomsbostäder, studentbostäder) ska fortsätta.
 • Både äganderätt, bostadsrätter och hyresrätter ska eftersträvas i nyproduktionen.
 • Hyresrätter behövs av flera skäl, bl.a. för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Men det viktigaste är att det produceras förhållandevis billiga hyresrätter så att kommunens egna ungdomar inte måste flytta från kommunen när de ska flytta hemifrån.


Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.
Gick inte att hämta senaste YouTube-klipp.