Budget 2021

Strömstads kommun framåt och igenom pandemin.

Vision 2030:

15 000 invånare och fossiloberoende - styr kommunen framåt till 2030.

Strömstads kommun har årtionden bakom sig som en framgångsrik kommun, ordnad ekonomi, nyföretagande, inflyttning och framgångsrika företagare. Vilket lett till låg arbetslöshet till gagn för alla Strömstadsbor. Nu mitt i pandemikrisen ser allt annorlunda ut. Norges stängda gränser mot Sverige sätter Strömstads näringsliv, kommuninvånare och offentliga verksamheter på prov.

Kommunens anställda har ställt om på många sätt och personal inom äldreomsorgen genomför fantastiska insatser.
Verksamheter ställs nu inför nya utmaningar som att snabbt fånga upp arbetssökande och stödja initiativ som skapar ny framtidstro för hela Strömstad. Det nya, och för Strömstads del, mer rättvisa kommunala utjämningssystemet har räddat kommunens ekonomi under 2020 då färjeintäkter uteblivit och kommer även framgent att ha stor betydelse för ekonomin. Det krävs dock många åtgärder från kommunens sida som idag är svåra att identifiera. Centerpartiet driver på och medverkar aktivt till nationella överenskommelser om stöd riktat till företag och enskilda näringsidkare. Strömstads kommun kommer behöva för sin del ta olika framåtsyftande initiativ för fortsatt tillväxt. Där hållbarhet och grön omställning är en given inriktning och ett digitalt språng är avgöranden. Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund är nu viktiga samverkansorganisationer. Strömstads kommun måste analysera och identifiera de påfrestningar som kommunal verksamhet har ställs inför under pandemin och inför budget 2022 föreslå åtgärder som i förebyggande syfte kan möta kommande utmaningar.

Välmående företag, bra företagsklimat och bostäder leder till jobb, välfärd och framtidstro

(FNs globala mål 8, 9, 11 och 12)

Avgörande för Strömstads kommuns fortsatta positiva utveckling och tillväxt är bostäder, bra näringslivsklimat och möjlighet för företag att utvecklas. Det är tillväxt med fler kommuninvånare som betalar skatt som skapar möjligheter att möta de välfärdsbehov en åldrande befolkning kräver.

Kommunen måste tillsammans med lokala företagare skapa bra förutsättningar för återskapandet av jobb och locka möjliga nyetableringar. Det är genom i kommunen etablerade företag som det snabbast går att återhämta jobb som försvunnit. Och det är nöjda lokala företagare som är de bästa att sprida intresse för kommunen och locka nyetableringar till kommunen. Vi behöver lägga större vikt vid officiella näringslivsrankingar, då dessa är ett av Strömstads fönster mot omvärlden.

Initiativ från näringslivet som Strömstad & Co är naturligt att kommunen aktivt deltar i. Kommunen behöver återuppta arbetet med centrumutveckling tillsammans med det lokala näringslivet och kommuninvånare. Centrum är satt under press och måste stärkas som en intressant mötesplats att vistas i till gagn för handel och butiker. Turistrådet Västsveriges initiativ, Hållbarhetsklivet, visar på besöksnäringens engagemang för långsiktigt hållbara mål.

Centerpartiet vill under 2021:

- genomföra öppna dialogmöten som stimulerar och tar tillvara nya tankar och idéer från företagare och allmänhet.

- att Strömstads kommun målmedvetet arbetar med att förbättra näringslivsklimatet med målsättning att få bättre omdömen i näringslivets ranking av kommuner.

- att Strömstads kommun beslutar ingå i näringslivets satsning Strömstad & co.

Strömstads kommun tar initiativ för att gå framåt - överta arbetsförmedlingens ansvar och resurser under en försöksperiod

(FNs globala mål 3, 8, 9 och 11)

När arbetslösheten ökar snabbt och arbetssökande till stor del kommer från en och samma bransch så blir det extra påfrestning på dem som ansvarar för att ge stöd.
Det är alltid viktigt att kommunen agerar aktivt men speciellt nu när det sker dramatiska förändring på arbetsmarknaden. Fokus framåt måste vara att förebygga arbetslöshet, begränsa ökningen av försörjningsstödet och förebygga psykisk ohälsa.
Att då initiera övertagande av resurser och ansvar som idag hör Arbetsförmedlingen till vore en möjlighet att få en mer lokalt sammanhållen service såväl till företagare som för enskilda arbetssökande. Detta är också i linje med SKRs syn på Arbetsförmedlingens fortsatta närvaro i kommunerna.

Centerpartiet vill under 2021:

- att Strömstads kommun gör, med hjälp av ex SKR, en framställan till regeringen om att överta resurser och ansvar som idag Arbetsförmedlingen förfogar över. Kan lämpligen börja som försök.

Agenda 2030 för hela kommunen framåt till fossiloberoende 2030

(FNs globala mål 7 och 13)

Den stora utmaningen framöver, utöver effekterna av pandemin, är målet om det hållbara samhället. Kommunens övergripande vision fossiloberoende 2030 är ett mål där Strömstad visar på det delade ansvaret för att nå Sveriges övergripande mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045.
Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen är i sin linda och behöver trappas upp.
Politiken behöver tydliggöra målsättningen genom att tillsätta ett Agenda 2030-utskott under kommunstyrelsen dit tjänsten som miljöstrateg knyts. Uppgiften ska vara att identifiera och följa politikområden utifrån ett övergripande perspektiv, och till kommunstyrelsen initiera förslag som ligger inom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Många företrädare inom näringslivet lyfter hållbara produkter som en konkurrensfördel och på samma sätt ska Strömstads kommun konkurrera med andra kommuner genom att ligga i topp som en engagerad miljökommun.
Strömstad är rik på både sol och vind vilket tydligare borde ingå i bolagens uppdrag att investera i. Bostads- och lokalbolagen bör få i uppdrag att arbeta fram tidsplan och investeringsplan för solenergianläggningar på kommunägda fastigheter.

Pandemin har lärt oss att hitta alternativ till bilen och inneburit ändrat beteende. Det är läge att öka takten från fossildrivna fordon, till fordon med alternativt bränsle, både tunga fordon såväl som bilparken i övrigt.
Infrastruktursatsningar är investeringar som lämpar sig ypperligt under lågkonjunktur och ofta tillför staten nya resurser när konjunkturen viker. Därför måste kommunen färdigställa planer för lämpliga investeringar som cykelvägar såväl som digitala redskap.

Centerpartiet vill under 2021:

- att översyn av Policy för tjänsteresor görs med syfte att minska resor och transporter och stimulera digitala möten och konferenser.

- att översyn av Policy för inköp och upphandling görs med syfte att stärka miljö och hållbarhetskraven.

- att vid inköp av tyngre fordon ska det alltid i upphandlingsunderlaget efterfrågas fordon med alternativa bränslen.

- att bostads- och lokalbolaget ges i uppdrag att anta en tidsplan och investeringsplan för solenergianläggningar på lämpliga kommunägda fastigheter.

- att ett Agenda 2030 utskott under kommunstyrelsen bildas.

Cykelsatsningar leder hälsa och miljö framåt

(FNs globala mål 9,11 och 13)

För att människor ska välja cykel i stället för bil krävs trygg, säker och modern infrastruktur. Både gamla och yngre ska känna trygghet inför valet att välja cykel som fortskaffningsmedel. Strömstads kommun måste återta arbetet med att skapa säkra och sammanhållna cykelstråk i både centrum och utanför tätort. Överläggningar med Trafikverket behöver fördjupas för att aktualisera cykelstråk där medfinansiering från staten bör vara aktuellt.

Centerpartiet vill under 2021:

-att den framtagna cykelplanen, som avser de centrala områdena av Strömstads tätort, omgående lämnas till kommunfullmäktige för fastställande.

-att vägstråket Ånneröd - Hällestrand samt Daftö - Båleröd aktualiseras som prioriterade cykelvägar vid överläggning med Trafikverket om medfinansiering.

-att planerna för gång och cykelväg i och kring centrala Skee åter aktualiseras.

-att i investeringsbudgeten inledningsvis avsätta 3 miljoner kronor utbyggnad av nya cykelvägar/banor.

Digitalisering - Strömstads kommuns väg framåt

(FNs globala mål 9)

Staten satsar nya 1,4 miljarder 2021 för storsatsning på att bygga ut bredband. Det är avgörande att bredbandsutbyggnaden sker över hela landet för att digitaliseringen ska få den positiva effekt som robust infrastruktur med hög kapacitet kan ge enskilda kommuninvånare och företagare.

Utbyggnad av fibernät i Strömstads kommun har pågått i ett antal år och har nu en anslutningsgrad av hushåll på drygt 75%. Digitaliseringen krävs som en del i att nå hållbarhetsmålen, för att alla ska kunna ta del av offentlig service på smart och rättvist sätt och skapa möjlig näringslivsutveckling och boende i hela kommunen.

Äldreomsorgen går före och arbetar med digitaliserade hjälpmedel vars erfarenheter måste tas till vara. Sommarens kulturverksamheter har också visat vägen där kreativa kulturutövare gett uppskattade föreställningar över nätet.

Det är alltid de vita fläckarna som har svårighet att finna lösningar, och det är just därför som både EU och riksdagens avsätter stora resurser till fiberutbyggnad. Fiberföreningarna har med otaliga timmars ideellt arbete gett resultat, och idag finns möjlig fiberanslutning till drygt 90% av hushållen. Till 2024 borde målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har möjlighet att anslutna med fiberuppkoppling.
Strömstadsbyggen bör gå före och installera smarta digitala lösningar som underlättar för hyresgäster oberoende av ålder.

Stadsnät i hela kommunen är vägen framåt

(FNs globala mål 9)

StrömstaNet är med det nära samarbete ihop med de fyra Fiberföreningarna en unik till gång som Strömstad förfogar över. Vi har ett öppet och fritt stadsnät som täcker hela kommunen. Strömstad förfogar därmed över ett kommuntäckande fiberoptisk och framtidssäkert bredbandsnät.
Det skapar förutsättningar att utveckla kommunala tjänster till alla invånare i Strömstad, utveckla digitala kommunikationer för alla och ger förutsättningar för trådlös kommunikation för 4G/5G. Ett stabilt och öppet fibernät i hela kommunen är en viktig infrastruktur i samhällsbyggandet på samma sätt som vägar, gator, el, vatten och avlopp.

Strömstads kommun måste ta sin del av den nationella och regionala strategin för att digitaliseringens möjligheter ska få genomslag i verksamheter och hos medborgare i hela kommunen. Västra Götalandsregionen, VGR, har som mål med bredbandsutbyggnaden att år 2024 ska 99,9 % av alla hushåll skall ha möjlighet till ett robust bredbandsnät.

Centerpartiet vill under 2021:

- att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa hela koncernen och dess verksamheter i syfte att lägga en investerings och utbildningsplan för ett digitaliseringslyft

- att Strömstads kommun ska vara drivande i att möjliggöra att alla våra invånare ska kunna ha tillgång till bredbandsmålet som finns på regional nivå, 100 MB/sek i båda riktningarna.

- att 2024 skall målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har möjlighet att anslutna med fiberuppkoppling.

- att Strömstadsbyggen planerar för och installerar smarta digitala lösningar som underlättar för hyresgäster oberoende av ålder.

Äldreomsorg och Särskilt boende

(FNs globala mål 3)

Andelen äldre kommer att öka och därmed behovet av särskilda boendeplatser. Ett nytt särskilt boende som möter dagens och framtidens krav på lägenheter med tillhörande lokaler behöver projekteras i syfte att ersätta Jägaren som i dagsläget inte svarar upp mot dagens krav.
Utredningar visar att år 2030 behöver kommunen kunna erbjuda 149 särskilda boende platser vilket innebär ytterligare 15 - 20 platser för personer med omfattande vård och omsorgsbehov. Ombyggnaden av Beatebergsgården ska färdigställas och anpassas efter dagens behov och krav.

Alternativa driftsformer som till exempel intraprenad bör prövas inom kommunen.

Kompetenshöjande insatser till framförallt baspersonal behöver startas. Äldreomsorgslyftet ger stora möjligheter då kommunen kan rekvirera stöd upp till ca 2,4 miljoner för detta.

Det permanenta statsbidraget riktat till äldreomsorgssatsning om 5,7 miljoner (som inte redovisas i budgetunderlag) kan användas till att höja kvaliteten genom tex att åter införa aktivitetsombud i verksamheterna och till kultursatsning riktat till äldre.

Samarbetet med regionen behöver fortsatt utvecklas. Detta kan ske genom vidareutveckling av samverkande sjukvård med fler lösningar som kan utvecklas lokalt.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens digitaliserings-satsning och en av tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

De nationellt samverkande partierna Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har prioriterat ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorgsverksamhet. Den absolut viktigaste uppgiften är att fortsatt skydda de äldre från Covid-19. De resurser som tillförs kommunen, i form att statligt stöd till äldreomsorg, ska tillföras socialnämndens ram. Gäller både tillfälliga resurser till för kompetensutveckling via äldreomsorgslyft såväl som de permanenta bidrag för äldreomsorgssatsning som kommunen erhåller. Så även övriga medel som är ämnade för verksamhet som socialnämnden ansvarar för ska överföras.

Centerpartiet vill under 2021

-arbeta fram en långsiktig plan för äldreomsorgen inklusive alternativa boendeformer, samt se till att det finns planberedskap för nybyggnation av sådana boenden/bostäder.

-arbeta för att ytterligare utveckla samverkandesjukvård med regionen, samt att tillsammans med regionen arbeta för att observationsplatser och eftervårdsplatser tillskapas kopplat till kommunens korttidsplatser.

-starta och fortsätta ombyggnationen av Beatebergsgården.

-arbeta med framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

-skapa förutsättningar för att rehabutredningar ska kunna genomföras i Strömstad via Samordningsförbundet väst.

- att statligt stöd, 5,7 miljoner kronor, riktat till äldreomsorg förs till socialnämndens ram varav 200 000 kronor används för satsning på kultur för äldre, tillsammans med kulturförvaltningen.

-att de statliga bidragen riktat till kompetensutveckling via äldreomsorgslyftet om 2,4 miljoner kronor överförs till socialnämnden för utbildningssatsning inom vård och omsorg.

-att resurser ämnade till individstöd och för ökade kostnader för vit avdelning på Beateberg, tillsammans 6,2 miljoner kronor, överförs till socialnämndens ram.

-att digitalisering av verksamheterna fortsätter.

Barn och Utbildning

(FNs globala mål 4 och 8)

År 2020 har slagit hårt mot Strömstad. Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde måste därför anpassas till att fler kommuninvånare kommer efterfråga utbildnings-möjligheter och för att möta kommunens behov av kompetensförsörjning. Barnen och de vuxna inom verksamheten kommer vara framtidens resurs och måste därför få en bra utbildning. Förskolan kommer i framtiden sakna kvalificerad personal p g a pensionsavgångar i kombination med att det råder brist på utbildade förskollärare nationellt. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 0,8 miljoner till förstärkning utveckling av det arbete som startats med externa medel för kompetensutveckling/utbildning av personal inom förskole-och fritidsverksamheten. Gymnasiet måste under 2021 marknadsföras bättre för att fler elever ska välja Strömstad Gymnasium.

Flera av nämndens verksamheter saknar ändamålsenliga lokaler. Med nämnden som sakägare ska utredning under 2021 göras av förvaltningens lokalbehov och ansvara för hur verksamhetens nuvarande och framtida lokaler formas och används. Under 2021 ska biblioteksverksamhetens behov utredas för att utveckla verksamheten till att kunna erbjuda ett modernt mediatek med mer flexibla öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya besökare. Verksamheten ska tillsammans med bibliotek i samverkan - Bibliotek i Ranrike - fortsätta att utvecklas med fler olika typer av media. En fortsatt satsning på digitalisering är ett måste. Många olika media erbjuds idag digitalt vilket en stor del av invånarna konsumerar. Detta kan handla om allt mellan ljudböcker och spel till olika plattformar.

Strömstiernaskolan behöver fler och bättre anpassade lokaler till dagens moderna undervisning. Arbete pågår med att planera för ombyggnad av framtidens högstadieskola i Strömstad. Elevantalet växer och högstadieskolan kräver mer ytor. Grundsärskolan och kulturskolan finns nu i skolans lokaler, men kommer att behöva flytta för att göra plats åt fler elever på högstadiet. Det leder till att kulturskolan kommer att få svårt att bedriva sin verksamhet optimalt i sina lokaler. Under 2021 bör lokaler hittas och flytt påbörjas.
Vidare behöver Strömstiernaskolan nuvarande ytor och matsalen behövs som samlingspunkt. Därför är utbyggnad av det befintliga köket kontraproduktivt då ytterligare samlingslokaler därmed tas i anspråk till annat.

För snart 60 år sedan invigdes idrottshallen i Skee, byggd och anpassad för dåvarande skolas storlek och undervisning. Idag är skolan utbyggd med fler elever och undervisningen är moderniserad. Under 2021 ska planering starta för att bygga ny idrottshall i Skee.

I samarbete med socialnämnden ska också möjligheten att studera från vårdbiträde till undersköterska under arbetstid utökas med fler tjänster inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Centerpartiet vill under 2021:

- att barn- och utbildningsnämnden tillförs 0,8 miljoner till förstärkning av det arbete som startats med externa medel för kompetensutveckling/utbildning av personal (överförs från utvecklingsresurs).

- att BUN som sakägare utreder och planerar för framtida lokalbehov för verksamheter som idag finns på Strömstiernaskolan. Ombyggnation ska planeras starta senast 2022.

-att biblioteksverksamheten arbetar vidare med att erbjuda ett modernt mediatek med mer flexibla öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya besökare.

- att BUN och socialnämnden gemensamt arbetar för att utöka antalet platser inom vård och omsorg på vuxenutbildningen.

- att utreda möjligheterna att stödja barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare.

- att planering av ny idrottshall i Skee startar.

Måltider för hälsa välmående och med miljöansvar

(FNs globala mål 2, 3, 12)

För att kunna leverera ett bra arbete varje skoldag krävs att barnen får bra och nyttig mat. Kommunens äldre bör på motsvarande sätt garanteras bra kvalitet på maten, viktigt för både livskvalité och välmående. Idag bedrivs måltidsverksamhet i undermåliga lokaler och de behöver genast ersättas. Därför ska den planerade byggnationen av multiköket starta år 2021 och projektering ska göras av mottagningskök på alla äldreboenden och skolor. För att säkerställa trygg och säker mat ska vi fortsätta aktivt välja svenska råvaror så långt det bara är möjligt. Andelen ekologisk mat ska vara minst 30 % och 5% ska vara lokalproducerad. Måltidsorganisationen ska genom aktivt arbete 2021 minska matsvinnet med minst 10%, som ett led i arbetet med Agenda 2030.

Centerpartiet vill under 2021:

- att byggnation av multiköket påbörjas.

-att minst 30% ska vara ekologiska livsmedel.

-att minst 5% ska vara lokalproducerade livsmedel.

-att matsvinnet ska minska med 10%.

-att svenska råvaror väljs i första hand.

En jämställd och jämlik kommun leder utvecklingen framåt

(FNs globala mål nr 5 och 10)

Det är lätt att tro att vi lever i ett jämställt samhälle. I förhållande till flera länder som går åt motsatt håll är Sverige fortfarande relativt jämställt.

Under pandemin har det kommit rapporter om att våld i hemmet har ökat och det sätter en stor press på kvinnojourerna. Strömstads Kommun måste säkra att Kvinnojouren har ett hållbart stöd från kommunen över tid.

Att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck kräver ett målinriktade arbetssätt med relevant kunskap. I samarbete med polisen behövs ett uttalat mål att arbetet mot våld i hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras.

Att analysera hur jämställd och jämlik kommunens verksamheter är genom könsuppdelad statistik, är inte bara rättvist utan också smart eftersom det skapar utveckling.

Gender Budgeting är ett sätt att med budget och bokslut kunna se hur gemensamma skattemedel fördelas. Det handlar inte om att ge de ena eller andra mer, utan ungefär lika mycket. Centerpartiet vill att det tas fram ett gemensamt underlag för nämnder och bolag för att kunna redovisa öppet i kommunens bokslut.

Exempel på siffror som kan redovisas kan vara antal anställda, kvinnor och män, snittlöner, utbildningsnivå bland kvinnor och män i de olika förvaltningarna och bolagen. Besökare på kultur och fritidsarrangemang, fördelat på kvinnor och män. Fördelningen bland de förtroendevalda ska också redovisas för de olika nämnder och bolag.
På sikt kan det arbetas fram olika parametrar för vad som ska redovisas.

Centerpartiet vill under 2021:

- att stödet till kvinnojouren är hållbart över tid.

- att det i medborgarlöftet med polisen anges att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett av de prioriterade områdena.

- att varje nämnd redovisar i kommunens bokslut hur de arbetat med jämställdhet.

- att Gender Budgetering på sikt införs i hela kommunen.

- att det i budgetarbetet inför 2022 arbetas fram vilka siffror som ska redovisas i bokslut.

Bostäder

(FNs globala mål 11)

En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning är tillgång till bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen.

Både byggande av hyresrätter och att underlätta byggande på landsbygden bör därför prioriteras. Det är fortsatt av yttersta vikt att byggnation på Magistern samt Filjestad på Sydkoster inleds och att ytterligare förhalningar i ärenden undviks.

Dessvärre är bostäder på Canning området nu avblåst vilket är direkt kontraproduktivt och ger därmed inte det tillskott av bostäder som kan stärka centrum. Bostadsbyggandet på Filjestad har lagts i långbänk. Förhoppningsvis finns majoritet för att återigen besluta att prioritera bostadsbyggande på Filjestad med start 2021. Likaså måste det finnas planer för att möta befolkningsstrukturen i Strömstad och behov av nya äldreboenden som flexibelt möter olika hjälpbehov.

Centerpartiet vill under 2021

- att planerad bostadsbyggnation på Filjestad och Magistern startar under 2021.

- att planeringen för bostäder på Rådhusberget slutförs och byggnation beslutas.

- att underlätta för enskild markägare att tillskapa fristående tomter på landsbygden för försäljning.

- att på landsbygden tillåta byggande av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan krav på detaljplan och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige.

- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling eller annan småskalig verksamhet.

- att Mariedal anges i FÖP Strömstad-Skee som möjlig framtida plats för särskilt boende.

Canning och Myren – Strömstads centrumnära utvecklingsområden

(FNs globala mål 11)

I en lågkonjunktur är byggande av bostäder och infrastruktur en viktig motor som får många positiva effekter på andra verksamheter. Därför är det förvånande att detaljplanen för bostäder på Canningområdet avvecklas mitt i pandemiåret när dessa planer kanske varit det mest lämpligaste att nu satsa på.
Dessutom görs detta med avvecklingskostnader på 15.4 miljoner.

I centrumnära läge finns nu förorenad grusplan som måste åtgärdas samt en kaj som idag är avstängd. Även om det fortsatt ska vara en stor parkering så krävs sanering och iordningsställande av området. Platsen är ett aktivt promenadstråk och måste uppfylla både trygghet och säkerhet.

Planering av bro över Bojarkilen måste återupptas så att staden knyts ihop med en året-runt säker infrastruktur.

Det beslutade köpet av Pilen 5, där 40% är outhyrt, kräver många insatser för att inte belasta kommunen negativt och måste anses vara i tid en felsatsning då kommunens ekonomi är satt under hårt tryck. Dessutom lämnade EY i mars en kritisk granskningsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen. EY skriver följande i rapporten:

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. Granskningen visar att det saknas en aktuell lokalbehovsanalys för kommunen, men att ett utvecklingsarbete är påbörjat. Vidare visar granskningen att kommunstyrelsens inte säkerställt ett arbete med tillräckliga underlag för beslut kopplade till lokalförsörjning.”

Köpet av Pilen 5 bör pausas med anledning både av revisionsrapportens kritiska granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess och i avvaktan på analyser av vilka ekonomiska konsekvenser pandemin får för Strömstads kommuns ekonomi.

Förhoppningen är att det snart är start för byggnation och exploatering av industriområdet Myren med hotell och bostäder. Det är viktigt för kommunen, och stadens välkomnande, att det under 2021 inleds samarbete med aktuella fastighetsägare, så att sanering, byggnation och uppsnyggning av södra infarten kan ta fart.

Det är olyckligt att två att kommunens mest attraktiva, havsnära områden, som skulle kunna stärka stadens centrum på ett fantastiskt sätt, måste beskrivas som allt annat än attraktiva.

Centerpartiet vill under 2021:

- att plan för sanering av mark och byggnader samt iordningsställande av kaj på Canningområdet prioriteras.

- att åtgärder för ett tryggt, säkert och vackert promenadstråk genom Canningområdet prioriteras.

- att planering av bro över Bojarkilen återupptas.

-att köp av Pilen 5 pausas.

- att 10 miljoner som beslutades om av kommunstyrelsen (20201028) för renoveringsinsatser i Pilen 5 stryks

- att kommunen initierar, tillsammans med fastighetsägare, en uppsnyggning av södra infarten till Strömstad.

Tydliggörande av kommunens styrning av lokalförsörjningsprocesser - leder effektiviteten framåt.
(FNs globala mål 11)

Det finns idag otydligheter om var övergripande prioriteringar görs och hur beslut av nämnder och kommunfullmäktige respekteras.
Det sker omprioriteringar inom bolagen vad gäller beställningar av lokaler som går emot kommunfullmäktige beslut. Det görs nya utredningar som inte följer förvaltningarnas beställningar. Alla omtag leder till fördröjningar av investeringar som är akuta och redan borde påbörjats. Som ex kan nämnas det multifunktionella kök som kommunfullmäktige beslutat om och som förvaltningen fortsatt arbetar efter medan Strömstads Lokalers styrelse valt att göra helt nya egna utredningar som uppenbarligen inte inkluderar de faktorer som facknämnden valt. Ett annat ärende är renovering av Strömstads Badhus där styrelsen inlett egna utredningar med annan inriktning än vad kommunfullmäktige beslutat.

EY lämnade i mars 2020 en kritisk granskningsrapport avseende Lokalförsörjningsprocessen i kommunen och anger brister som måste åtgärdas:

  • Tillse att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och bolag samt att denna fördelning efterlevs.
  • Tillse att det finns tillräckliga underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt.

Centerpartiet vill under 2021:

-att roll- och ansvarsfördelning avseende lokalförsörjningsprocessen tydliggörs mellan styrelsen, nämnder och bolag samt att denna fördelning efterlevs.

-att översyn av ägardirektiven till Strömstadslokaler görs med syfte att värdera om förtydligande i någon riktning behövs.

Kulturen leder oss framåt genom pandemin

(FNs globala mål 3 och 12)

Kulturens roll för både gamla och unga har synliggjorts detta pandemins förödande år. Många vittnar om att ensamheten är nog så pressande som pandemin i sig. Nationellt har kulturen prioriterats i de stöd som getts ut till aktiva kulturutövare. Kulturutövarna i Strömstad har låtit kreativiteten blomma ut till glädje för många äldre runt om i kommunen. Ambulerande uppträdande på trygga platser runt om i kommunen eller via streamingtjänster. Många har tryggt suttit hemma i soffan och applåderat. Intäkterna blir dock inte desamma.

Konsthallen Lokstallet, med sin höga kvalitét på utställningar, lockar en bred publik, är viktig för kulturens utveckling och lyfter kulturutbudet lokalt såväl som regionalt. Därför erhålles ekonomiskt stöd från VGR vilket ställer krav på att kommunen är aktiv både i verksamheten och i samarbetet med VGR.

Många vittnar om vikten av kulturaktiviteter då restriktionerna för många känns psykiskt pressande. Kulturen har oftast små medel att tillgå, men de kommunala medel som ges leder till att utbudet mångfaldigas på ett oerhört fascinerande sätt.
Därför bör kulturverksamheten lyftas fram och ges möjlighet att utvecklas för att fortsatt kunna möta den nu minimala publiken oberoende om det är turné till ett äldreboende, platser runt om i kommunen eller över nätet.

I den digitala strategin ”Enklare, öppnare, effektivare och hållbart - den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland" går det att läsa om digitaliseringens möjligheter:

” Digitaliseringen ger oanade möjligheter till konstnärligt skapande och kunskapsproduktion. Medborgaren blir på ett nytt sätt både konsument och producent av kultur.” Det borde vara naturligt att även Strömstads kommun är lika med smart kommun där digitala redskap är naturliga inom alla verksamheter.

Strömstads kulturmiljöer är på många sätt fascinerande men måste synliggöras. Under pandemiåret söker människor nya besöksmål Sverige runt. Strömstad ska fånga detta intresse och stärka kommunen med kvalitativt bra besöksmål. Kommunens olika kulturplatser behöver inventeras för att möta det ökade intresset och det behövs en utvecklingsplan för detta. Kommunen har erfarenhet av samarbete med andra intressenter vad gäller insatser för att öppna upp kulturmiljöer där både länsstyrelse och

Bohuslänsmuseum och föreningslivet är naturliga samarbetspartners. Möjliga EU-stöd ska undersökas.

Centerpartiet vill under 2021:

-att inventering av kommunens kulturmiljöer genomförs och åtgärdsplaner bereds inför budgetarbetet 2022.

-att det genomförs en kultur för äldre-satsning, som gemensamt projekt mellan socialförvaltning och kulturförvaltning, med en budget om 200 000 kronor som belastar statsbidraget om 5,7 miljoner som är erhållna medel för en stärkt äldreomsorgsatsning och som tillförs socialnämnden.

Föreningar och fritidsverksamhet stärker demokratin

(FNs globala mål 11)

Aktivt fritids- och kulturliv förutsätter aktiva och engagerade föreningar och invånare i alla åldrar. Det är viktigt med kommunala resurser för att stödja och stimulera nya såväl som etablerade föreningar. Ett starkt, inkluderande och ansvarstagande civilsamhälle med många lokala föreningar och aktiva medlemmar stärker demokratin och förståelse för varandra oberoende av bakgrund.

Exempel på ideella krafters förmåga är satsningen på Skee Multisport arena och Skateparken i Strömstad. Med ömsesidigt engagemang mellan det offentliga och civilsamhället så leder det till framgångsrika lösningar. Initiativen började som medborgarförslag och idéer vid de öppna Dialogmöten på Kulturhuset Skagerack som genomfördes för några år sedan. Projekten har genomförts med mycket ideell kraft och externa medel från ex Leader och Allmänna arvsfonden mm.

Stimulans och stöd till föreningslivet är viktigt för en positiv utveckling för den enskilde såväl som för samhället. En förutsättning för ett aktivt fritids- och idrottsliv är tillgång till väl fungerande anläggningar och lokaler i hela kommunen. Speciellt viktigt är att alla ungdomar får meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och att dessa är rättvist fördelade över kommunen, mellan flickor och pojkar och mellan verksamheter.
Fritidsgårdens placering i Kulturhuset Skagerack är det idag ingen som ifrågasätter utan visar vikten av att unga finns just i centrum. Fritidsverksamheten har förstärkts under pandemiåret och bör därför ha möjligheter att aktivt utveckla verksamheten och inkludera andra delar av kommunen som tex i Skee.

Öppna möten för dialog, idéer och diskussion bör åter genomföras så att allmänhetens tankar, oberoende av ålder, ges samma möjlighet att lämna idéer. Det finns medborgar-förslag om behovet av offentlig toalett vid Kärleksudden vilket borde vara läge att nu investera i. En översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen bör göras där ny idrottshall i Skee, vilket barn och utbildningsnämnden har aktualiserat, ska prioriteras.
Strömstads Badhus är en viktig del i kommunens möjligheter att erbjuda simundervisning, viktig för föreningsverksamhet och folkhälsa. Badhuset har också sin givna plats mitt i centrum som genererar liv och rörelse mitt i stan. Dock är Badhuset i mycket stort behov av renovering och det tidigare beslutet om renovering ska genomföras.

Centerpartiet vill under 2021:

-genomföra öppna dialogmöten för att ge alla möjlighet att komma till tals och lämna utvecklingsidéer, oberoende av ålder eller kontakter.

-översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen. .

-att renovering av Strömstads Badhus genomförs.

-att fritidsverksamheten ges uppdrag att utveckla verksamheter och mötesplatser för unga utanför centrum.

-att 1,3 miljoner kronor tillförs investeringsbudgeten för byggnation av toalett vid Kärleksudden.

Kosters möjligheter lyfter Strömstad framåt

(FNs globala mål 7 och 11)

Kosteröarna måste ses i ett helhetsperspektiv.
Det geografiska läget och småskalighetens speciella förutsättningar ska tydligare lyftas fram som möjlighetsskapande och förebild för Strömstad i arbetet med att nå målet om en hållbar kommun. Med pandemiårets erfarenheter lyfts också landsbygdens fördelar fram på flera sätt.

Hållbarhet och småskalighet är redan ett starkt signum för många verksamheter på Kosteröarna. Vilket ansluter till Turistrådet Västsveriges initiativ, Hållbarhetsklivet, för en hållbar besöksnäring.

Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast av pandemin och det påverkar naturligtvis Kosters företag och företagare. Men med gemensamma mål så kan det långsiktigt vändas till en fördel i en tid då hållbarhet och småskalighet vinner mark. Därför bör den näringslivsresurs som nu åter finns i kommunen vara tillgänglig på Koster för att på plats kunna ge stöd och service och för att tillvarata lokala idéer.

Infrastruktur, boende, lösningar för vatten och avlopp är avgörande för Kosters utveckling och dess attraktivitet som åretruntsamhälle. Bostäder på Filjestad är prioriterade och projektet ska fullföljas. Bostäder har avgörande betydelse för möjligheten att öka antalet året runt boende vilket i sin tur påverkar skolan och affärens möjlighet att fortsatt finnas. Lokala lösningar på VA-frågan bör arbetas fram.

Kostertrafikens tidtabell är viktig för att stärka Kosters möjlighet till åretruntutveckling och för pendling. Tillsammans med Kosternämnden, och i samarbete med Västtrafik, bör fortsatt dialog föras för att söka lösningar för anpassade vintertidsavgångar.
Koster är ett mycket starkt varumärke gentemot omvärlden med ökad internationell uppmärksamhet vilket Kosterhavets Nationalpark starkt bidragit till. För att på bästa sätt använda de offentliga medel och verksamheter som finns på Koster på ett samlat och framåtsyftande sätt bör en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster göras, för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag.

Centerpartiet vill under 2021:

- att bostäder på Filjestad är prioriterade och projektet ska fullföljas.

- att återuppta arbetet med lokala lösningar på VA-frågan enligt tidigare påbörjat arbete.

- att näringslivsresursen avsätter tid för att på plats på Koster ge stöd och service till företag

- att tillsammans med Kosternämnden fortsätta dialogen med Västtrafik för att finna lösningar på bättre anpassade vintertidsavgångar.

- att en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster genomförs för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag.

Den svenska modellen

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över löner och andra arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor.

Nedan är utdrag från Kommunals hemsida avseende hur lönerna för medlemmar i Kommunal sätts.

”Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner.”

”Efter centrala förhandlingar väntar lokala”

När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Då blir det nya förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren lokalt, till exempel hos en kommun eller ett företag.”

På SKRs hemsida går det följande att läsa om lönepolitik:

”Medarbetarnas löner är den största budgetposten. Bara de årliga löneökningarna är utgifter jämförbara med en mycket stor investering. Det är därför viktigt att löneavtalen ger varje arbetsgivare stort inflytande över såväl löneökningarnas storlek som fördelning bland medarbetare och yrkesgrupper. Sådana löneavtal förutsätter att varje arbetsgivare hanterar lönebildningsfrågorna på ett genomtänkt och konsekvent sätt som tar sin utgångspunkt i den egna lönepolitiken.

Det är också angeläget att arbetsgivaren finner samarbetsformer med de lokala fackliga organisationerna för ett aktivt arbete med lönepolitiska frågor. Båda parters delaktighet i diskussioner om analys och bedömningar ökar möjligheten att nå samförstånd om vad som behöver åstadkommas med lönebildningen.”

Centerpartiet yrkar därför:

- lönerevision sker genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, därför ska 550 000 kronor från finansavdelningen, avsatt till låglönesatsning, överföras till de lokala förhandlingarna mellan Kommunal och arbetsgivaren Strömstads kommun.


Centerpartiets förslag till Mål & Budget för Strömstads kommun år 2020 och plan 2021 – 2023

Skall kommunfullmäktiges samtliga ledamöter ha en demokratisk möjlighet till att överblicka hela budgeten skall alla ekonomiska resurser som ställs till kommunens förfogande genom olika satsningar från regeringen redovisas i budgetdokument. Det är 5,7 miljoner för äldreomsorgssatsning och 2,4 miljoner för äldreomsorgslyftet som skall föras till Socialnämnden liksom resurser avsatta ämnade till individstöd och för ökade kostnader för vit avdelning på Beateberg, tillsammans 6,2 miljoner.

Kommunfullmäktige skall också ha överblicken på helheten när det gäller kostnader och utgifter. Om köpet av Pilen 5 skall fullföljas, så skall investeringen på 55 miljoner och de 20 miljoner som är det årliga renoverings- och underhållsbehovet under planperioden redovisas i investeringsbudgeten för Strömstadslokaler.

Förslag till beslut

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Att fastställa skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 kronor.

- Att Centerpartiets förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022 - 2024 enligt inriktningar, prioriteringar och satsningarna i detta budgetdokument antas

- Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021, med de

justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.

- Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2021 och planperioden 2022 – 2024 med de justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.

- Att utöver av det som redovisas i detta budgetdokument fastställa, enligt Kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2021 och plan 2022 – 2024.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.