Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Klimatsmart kommun

2019 -2022 Strömstad har en utstakad väg och genomförandeplan till att bli en fossiloberoende kommun 2030. Kommunen har en optimerad upphandling närodlade varor och tjänster med målet att vara självförsörjande inom närregionen

Centerpartiet vill:

Beakta klimatperspektivet i alla beslut. Viktiga områden är energilösningar, kollektivtrafik och transporter, byggande och boende.

Ta fram en strategi och konkret och plan för optimerad upphandling av närodlade varor och tjänster. Detta arbete görs i nära samarbete med näringslivet.

Ge förutsättningar för alternativa energilösningar.

  • Föra en aktiv dialog med gröna näringar i syfte att öka närproducerade varor.
  • Fler cykelbanor och cykelparkeringar.
  • Fossiloberoende kollektivtrafik
  • God tillgång på laddstolpar

Relaterade nyheter