Vision 2035 Centerpartiet Strömstad – Omsorg

2019 -2022 Kommunens insatser främjar den enskildes möjlighet att få ett gott vardagsliv. Särskild vikt läggs på förebyggande insatser och folkhälsa. Ger stöd när de egna resurserna inte räcker till

Centerpartiet vill:

Beakta barnperspektivet i alla kommunala beslut och ställningstaganden

Tillvarata frivilligkrafters och föreningars resurser och engagemang för att öka trygghet skyddsnät för alla medborgare oavsett ålder, förmåga eller kultur.

Skapa ökad tillgänglighet i den fysiska miljön bland annat genom anpassade kommunikationer

Insatser och särskilda boenden för äldre ges utifrån den enskildes behov och delaktighet.

Samverkan med olika vårdaktörer ska förbättras och få växa i syfte att utveckla den nära vården. Den vård som behöver ges ofta ska ges med kvalitet så nära som möjligt

  • Se över möjligheten att inrymma ett boende för äldre eller ett särskilt boende i punkthuset på det planerade bostadsområdet på Canning
  • För den äldre som har biståndsbeslut om hjälp med mathållning/matdistribution ska målet vara att den enskilde inte ofrivilligt ska behöva äta ensam
  • Stöd till barn, unga och vuxna ska i möjligaste mån erbjudas nära
  • För människor i utsatthet ska hemmaplanslösningar om möjligt erbjudas

Relaterade nyheter