Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Även om många steg har tagit för ökad jämställdhet är det lång väg kvar.

Omotiverade löneskillnader mellan olika yrkeskategorier bör utplånas likväl som om löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Trollhättans stad ska medverka till att minska löneskillnaderna i samhället och gå före i arbetet med lika lön för lika arbete inom sin egen verksamhet.

I kvinnodominerade yrken är det fortsatt högre sjuktal på grund av tungt arbete och andra faktorer. Kommunen behöver strategiskt utreda orsaker till sjukskrivning och sätta in resurser och åtgärder för att minska sjukfrånvaron i tunga yrkeskategorier, särskilt kvinnligt dominerade som omsorg och måltidsarbete.

För att nå ett jämställt samhälle som ger lika förutsättningar till kvinnor och män, killar och tjejer behöver normer förändras. Särskilt fokus bör ligga på för att ändra destruktiva mansnormer. Här har skolan och samhället en viktig uppgift för att visa på att ingen ska behöva stöpas efter en mall utan få lov att vara som man är.

Många unga tjejer utsätts för våld i nära relation och vi behöver så väl föräldrar som vuxna förebilder som kan prata om vad en destruktiv relation är och vad som är okej i en relation och inte. Här tror vi att Familjecentrum och skolan spelar en viktig roll.

Förutsättningar för kvinnligt företagande behöver stärkas. Exempelvis genom att stötta kvinnliga företagsnätverk men även genom att införa lagen om valfrihet inom omsorgen. Fler satsningar krävs också på nyanlända kvinnor för att få dem i arbete.

Centerpartiet vill:

  • att informationsuppdraget till elev- och ungdomshälsan samt skolan stärks när det gäller att informera om könsstympning, oskuldskontroller och barnets rättigheter.
  • utreda möjlighet till en mansjour med syfte att fånga upp riskbeteenden hos män kring mäns våld mot kvinnor.
  • jobba mer med genuskunskap och mäns normer i förskola/skola och inför en temadag kring våld i nära relationer/killars våld mot tjejer i grundskolan.
  • utöka Familjecentrums uppdrag kring föräldrastöd, att se, våga prata om och ifrågasätta destruktiva relationer.
  • att det ska göras fler satsningar på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för kvinnor med erfarenhet från bristyrken.
  • att försörjningsstöd ska betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda ansökt och beviljats försörjningsstöd.
  • att alla beslut inom Trollhättans stad och dess bolag kvalitetssäkras med avseende på jämställdhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.