Utbildning

Alla barn och ungdomar i Trollhättans kommun ska få tillgång till en bra förskola och skola, oavsett var i Trollhättan du bor. Det behöver satsas på att renovera, utveckla och bygga nya förskolor och skolor i hela staden och vi ställer oss därför väldigt positiva till en nybyggnation av detta i Velanda samtidigt som behovet i hela staden behöver utredas mer och att staden jobbar mer långsiktigt med detta.

sol-has-bg

Förskola och barnomsorg

När du lämnar ditt barn i Trollhättans stads förskolor ska du kunna vara säker på att ditt barn blir sett och får sina behov tillgodosedda. Du ska veta att förskolans personal hinner se alla barn under en arbetsdag. Så är det inte idag. I Trollhättans stads förskolor är barngrupperna för stora och många som jobbar i förskolan känner sig otillräckliga och hårt belastade i sitt arbete. Detta vill vi förändra genom att anställa fler förskollärare och barnskötare i förskolan samt arbeta för minskade barngrupper.

Barnen är vår framtid. De ska ha en trygg uppväxt och få sina behov tillgodosedda. Det innebär att vi ska ge stöd utifrån de behov som finns. Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har till exempel svårare att vistas i stora barngrupper. Därför är det inte bara viktigt med mindre barngrupper i förskolan utan också att det finns god tillgång till annan pedagogisk omsorg med hög kvalitet.

Trollhättan stad bygger idag nya förskolor med många avdelningar vilket vi inte ser som hållbart. Vid behov av nya förskolor bör storleken på förskolan främst bestämmas av vad som är bäst för barnen och möjlighet att ha förskoleplatser så nära föräldrar och barn som möjligt. Vi i Centerpartiet ser 4 avdelningar som ett bra riktmärke på storleken för förskolor.

Barn till arbetssökande har idag rätt till 15 timmars förskola per vecka. Då förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet inför skolstart anser vi att barn till arbetssökande ska erbjudas fler timmar i förskolan, särskilt från det år de fyller 3 år. Detta rimmar också bra med den satsning som redan görs på utökad tid i förskolan för barn i behov av särskilt stöd eller extra språkutveckling, vilket vi tycker är bra och bör utökas ytterligare.

Centerpartiet vill:

 • sätta ett tydligt mål och tillföra resurser för att minska antalet barn per personal i förskolan till max 5 på sikt med grundregeln att en barngrupp har 2 förskolelärare och en barnskötare.
 • att barn till arbetssökande erbjuds förskola upp till max 30 timmar per vecka, från det år de fyller 3 år.
 • fortsatt verka för ett barnskötarlyft vad gäller arbetsinnehåll, fortbildning och lönetrappa.

Grundskola

Trollhättans skolors resultat förbättras, vilket är glädjande, men alltför många klarar inte behörigheten till gymnasiet. Trollhättans skolor är inte heller likvärdiga. Det ska inte vara olika förutsättningar för att nå goda resultat, beroende på vilken skola du väljer. Centerpartiet tror på valfrihet och vi vill utveckla det fria skolvalet. Du ska få information om att man kan och hur man väljer skola och alla ska göra ett aktivt val. Idag får du själv leta upp information om att det är möjligt att välja en annan skola än den närmaste. Genom att informera alla, bjuda in till öppna hus på skolor samt erbjuda gratis busskort eller skolskjuts för elever i Trollhättans skolor gör vi skolvalet till ett val för alla, oavsett bakgrund.

Skolan ska erbjuda mer läxhjälp i skolan, för att ytterligare ge lika förutsättningar för alla elever. Här kan civilsamhället och läxhjälpsförmedlingar ha en viktig roll att spela. Även studenter från högskolan kan ges möjligheter till extrajobb vilket samtidigt skapar fler möjligheter för läxhjälp i skolan utan att lärarna behöver arbete mer eller längre. För att ytterligare hjälpa elever som behöver komma ikapp med kunskapsinlärningen tror vi på en utökad frivillig lovskola.

Studie- och yrkesvägledningen bör utvecklas. Det kan i vissa fall handla om fler studie- och yrkesvägledare men handlar också om utvecklade arbetssätt där man jobbar mer uppsökande mot eleverna och i samverkan med det lokala näringslivet för att hjälpa eleverna att hitta möjliga yrkes- och framtidsvägar. Det är också viktigt med utökad samverkan mellan grundskolorna och Kunskapsförbundet väst. Studie- och yrkesvägledningen är ett viktigt stöd till elever för att göra kloka val inför framtiden och vi vill därför höja status och kompetenskraven på yrket.

Skolan ska vara jämställd, fri från våld, kränkningar och porr samt ge förutsättningar till att alla elever ska kunna få verktyg till att få ett stabilt och hälsosamt vuxenliv. Barn och unga behöver också röra sig mer och vi har i Trollhättan haft satsningar på idrott på morgonen innan skolan börjar och detta tror vi kan utökas ännu mer, gärna i samverkan med föreningslivet.

Centerpartiet vill:

 • införa obligatoriskt skolval och skolskjuts/busskort även om man väljer en annan skola än den närmaste.
 • införa ett samverkansråd mellan stadens förvaltning och de fristående aktörerna för att förbättra möjligheterna till planering av nya enheter, gemensamma köregler med mera.
 • införa frivillig lovskola för alla klasser.
 • utveckla studie- och yrkesvägledningen.
 • utreda hur gapet mellan inlärning ser ut för killar och tjejer i Trollhättan och vid behov införa riktade insatser för att minska gapet.
 • införa frivillig idrott i samverkan med det lokala föreningslivet inom grundskolan innan lektionstid för att främja elevers rörelse och ökad studiemotivation.

Eftergymnasial utbildning

Trollhättan har en stor arbetslöshet och vi sticker ut som en kommun med hög andel som står långt utanför arbetsmarknaden. En nyckel till arbete tror vi är fler yrkesvuxplatser. Att fler får en yrkesutbildning kommer leda till att fler personer kommer i arbete, vilket är bra för Trollhättan.

Vuxenutbildning ska leda till jobb och att fler kan komma ifrån ett utanförskap och in i egen försörjning. Genom att ge arbetsgivare såsom näringsliv och småföretagare större möjlighet att påverka vuxenutbildningen kan matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras. Det kan dels lösa företagens utmaningar inom rekrytering och kompetensförsörjning, dels skapa en vuxenutbildning som direkt leder till jobb.

Centerpartiet vill:

 • utöka platserna på Komvux, framförallt yrkesvux.
 • utöka samverkan mellan SFI och näringsliv.

Elevhälsa

En elevhälsa med tillräckliga resurser är viktigt för att ge elever rätt förutsättningar både i skolan och för livet. Idag är psykisk ohälsa bland ungdomar ett samhällsproblem, vilket skapar lidande för den enskilda individen och dess anhöriga. Psykisk ohälsa bland barn är också ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen och därför borde det finnas bättre möjlighet till samverkan än vad som sker idag.

Under de senaste åren har logopedverksamheten omorganiserats inom förskolan och skolan. Vi tror att det nya arbetssättet i grunden är bra men att vi behöver tillföra mer resurser för att kunna hjälpa fler.

Centerpartiet vill:

 • förstärka vårdkedjan mellan skolpsykologer, primärvården och BUP, NP-teamet exempelvis via ett samverkansavtal som tydliggör rollerna hos de olika aktörerna.
 • satsa på att logopedresursen inom skolan och förskolan förstärks.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.