Motion ang. enskilda avlopp och slam

Motion till Uddevalla kommunfullmäktige

Ny strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppslam på åkrarna.

Uddevalla kommuns strategi för enskilda avloppsanordningar (antagen av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18) bygger i korthet på att fastigheterna skall vara försedda med slutna tankar och att slammet efter en s.k. hygieniseringsprocess skall spridas på åkermark. Ny kunskap och nya föreskrifter från myndigheter gör att det finns anledning att ompröva denna strategi.

Att ställa krav på ett system med slutna tankar gör att man också måste bygga om fastigheten med separata system för dels toalettavfall och dels s.k. gråvatten (tvätt, bad och disk). Detta medför i flesta fall mycket kostsamma ombyggnader i befintliga fastigheter i förhållande till den nytta som uppnås.

Att sprida slam från avlopp på åkrar som skall användas för att producera livsmedel har varit en mycket kontroversiell fråga under lång tid. Det råder omfattande restriktioner på vad som får/kan odlas på mark där slam har spridits. Till exempel går det inte att få sådan mark godkänd för kravodling eller ekologisk odling. KRAV är ett koncept som bygger på marknaden medan ekologisk odling följer lagliga krav som Jordbruksverket ställer. Även för traditionell odling finns restriktioner. Alla svenska mejerier har till exempel beslutat att svenska mjölkgårdars produktion av mjölk skall ske med foder som ej slamgödslats.

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i vår livsmiljö är ett av de största hoten mot vår folkhälsa. Sådana bakterier risker att spridas via slammet, liksom hormoner, läkemedelsrester, cytostatika och andra ämnen.

De miljövinster som hänvisas till genom till exempel tillgodogöra sig fosforn i slammet är mycket ringa i förhållande till kostnaderna. En grundläggande tanke i allt miljöarbete skall vara den s.k. försiktighetsprincipen, det vill säga att inga åtgärder skall vidtas som man inte med säkerhet vet är ofarliga. Att sprida slam från enskilda avlopp på åkermark som skall användas för livsmedelsproduktion är inte förenligt med försiktighetsprincipen.

Uddevalla kommun bör omarbeta sin strategi när det gäller enskilda avloppsanläggningar och spridande av slam på åkermark.

I arbetet med att omarbeta strategin bör följande punkter vara vägledande:

  • Beträffande enskilda avlopp skall fokus ligga på vilka gränsvärden för utsläpp som skall gälla och inte vilken speciell teknik (slutna tankar) som skall användas.
  • En generös tolkning skall göras när det gäller vad som kan anses vara skäliga kostnader för att åtgärda ett enskilt avlopp. Särskilt skall man ta hänsyn till äldre fastighetsägare med ringa avloppsmängd och där man kan förvänta sig att fastigheten kommer att försäljas inom några få år. Även var fastigheten är belägen bör beaktas.
  • Slam från avlopp skall inte spridas på åkermark. Förbränning är ett bra alternativ som förhindrar till exempel antibiotikaresistenta bakterier och andra oönskade ämnen att spridas i miljön Uddevalla den 31 oktober 2016 Elving Andersson Anna-Malin Björk-Joelsson Stig Olsson Jakob Olsson

    Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att en ny strategi för enskilda avlopp och slamhantering utarbetas i enlighet med ovanstående punkter.

Uddevalla den 31 oktober 2016

Elving Andersson
Anna-Malin Björk-Joelsson
Stig Olsson
Jakob Olsson