Därför behöver vi bygga en bro över Gullmarn

Centerpartiet har en tydlig vision om att hela Lysekils kommun ska leva. Det kräver att både stad och landsbygd måste få rätt förutsättningar för att utvecklas med nya bostäder, god samhällsservice och bra infrastruktur i hela kommunen.

Vi vill att Lysekil ska bli en ännu attraktivare stad. Mer aktivitet större del av dygnet, året om och en plats dit unga människor dras. Centrala Lysekil ska erbjuda en spännande, levande miljö med folk i rörelse som bubblar av handel och entreprenörskap. Det behövs för att få fler invånare, öka tillväxten och för att företagen ska kunna locka till sig arbetskraft. Det ökar även attraktiviteten för den kringliggande landsbygden och stärker hela kommunen.

En bro över Gullmarn skulle stärka stadens attraktivitet och möjliggöra en större arbetsmarknadsregion. Det skulle även ge förutsättningar för fler företag att kunna utvecklas, etableras och klara framtidens kompetensförsörjning i Lysekil.

Vi har tidigare varit skeptiska mot förslaget. Inte egentligen för projektet i sig, utan därför att finansieringen av sådant projekt tidigare riskerade att ta medel från andra viktiga infrastruktursatsningar som behövs till Lysekil med väg 162 och väg 785 på Skaftö. Det nya broförslaget, som bygger på egen finansiering utanför infrastrukturplanerna genom avgiftsfinansiering och att använda möjligheten att räkna med de insparade driftsmedlen från färjan hos Trafikverket under 40–50 år i stället för nuvarande 20–25 år, har fått oss att ändra ställning. Det är ett regelverk vårt grannland Norge har för att ersätta färjor med broar. En flytande bro skulle dessutom skapa mindre ingrepp på miljön än tidigare förslag. Det skapar helt andra förutsättningar för projektet.

Vi har ändrat vårt tidigare ställningstagande och kommer på alla politiska nivåer verka för att möjliggöra det. Det nya broförslaget gör att vi även i fortsättningen kan driva på för att stärka övriga vägar som behöver högre standard för att människor ska kunna bo och leva i hela kommunen.

Centerpartiet är det riksdagsparti som avsatte mest medel för infrastruktur i hela landet i höstens budget. Nationellt kommer vi verka för att mer medel avsätts för infrastruktur i hela landet och att skapa bättre möjlighet för att få använda de medel som i dag används för drift och underhåll av färjorna att i stället kunna skjuta över det till att finansiera broprojekt. Lokalt och regionalt kommer vi fortsätta driva på för att infrastrukturen i Lysekil stärks. Det är avgörande för att få fler invånare, öka tillväxten och för att företagen ska kunna locka till sig arbetskraft. Det ökar även attraktiviteten för den kringliggande landsbygden och stärker hela kommunen.

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Centerpartiet Lysekil

Monica Andersson
Ordförande Centerpartiet Lysekil

Henrik Larsson
Centerpartiet Lysekil