Flera C-förslag för landsbygden i ny utredning

10 000 statliga jobb till landsbygden, enklare att bygga strandnära och analysera konsekvenserna av kilometerskatten.
Landsbygdskommitténs utredning innehåller flera förslag som Centerpartiet drivit länge.
- Jag är glad över kommitténs arbete. Många av förslagen utgör en god grund och kan tillsammans med en politik för bättre villkor för företag, en stärkt äganderätt och decentralisering av makt ta tillvara på landsbygdens möjligheter, säger Kristina Yngwe.

I dag har landsbygdskommittén, en utredning med representanter från alla riksdagspartier, lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens syfte var att ta fram förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygd.

Den utredning som presenterats innehåller en lång rad förslag som Centerpartiet har drivit under lång tid. Ett exempel är fler statliga jobb i hela landet.

- Att flytta statliga jobb från storstäderna till andra kommuner i landet är något vi i Centerpartiet drivit i flera år. Landsbygdskommittén rekommenderar nu regeringen att under 5-7 år omlokalisera 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till andra regioner som har större behov av jobb. Det är ett konkret, siffersatt mål och ett stort kliv mot fler statliga jobb i hela landet, säger Kristina Yngwe, C-ledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

En annan C-fråga som finns med i utredningen är strandnära byggande. På Centerpartiets stämma för drygt ett år sedan tog vi beslut om att det måste bli enklare att bygga strandnära, inte minst för att mindre kommuner ska kunna locka nya invånare och turister.

- Kommittén föreslår att regeringen ska minska de begräsningar som finns för byggandet på landsbygden, däribland strandskyddet. Det är en viktig fråga som vi i Centerpartiet drivit i kommitténs arbete. Ska landsbygden växa och utvecklas måste också byggandet öka, inte minst med attraktivt boende. Då behöver strandskyddet lättas upp, säger Yngwe.

Ända sedan regeringen aviserade att man tänker införa en kilometerskatt på lastbilstrafik har Centerpartiet försökt stoppa regeringens planer, inte minst för att en sådan skatt skulle slå väldigt hårt mot landsbygden. För en mjölkbil skulle kilometerskatten innebära flera hundra tusen per år i ökade kostnader.

- Nu sätter vi extra press på regeringen i den här viktiga frågan genom att landsbygdskommittén föreslår att regeringen ser över vilka konsekvenser förändringar av skatter på transporter skulle få för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen. Dessutom är vi i Alliansen tydliga i vårt särskilda yttrande att regeringen inte bör införa avståndsskatter som fördyrar transporter i hela landet, säger Kristina Yngwe.

Utredningen innehåller ännu fler förslag som Centerpartiet drivit under många år. Några exempel är att stoppa nedläggning av Arbetsförmedlingens kontor utanför storstäderna, att tillgången till bredband på landsbygden blir bättre, att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att offentlig upphandling sker med krav motsvarande svenska miljökrav och regler för djurskydd.

Läs hela utredningen här
Här kan du läsa sammanfattningen

20 viktiga förslag för Sveriges landsbygd

 1. Flytta 10 000 statliga jobb i Stockholmsområdet till regioner i behov av arbetstillfällen.
 2. Säkerställ att förändringen av strandskyddet får avsedd effekt.
 3. Bedöm konsekvenser för landsbygden av förändrade skatter på transporter.
 4. Avbryt nedläggningen av lokala AF-kontor tills konsekvenserna har utvärderats.
 5. Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd.
 6. Inrätta en statlig servicegaranti för små- och medelstora företag vid myndighetsutövning.
 7. En ny myndighet ska i första hand placeras utanför storstäderna.
 8. Underlätta samordningen av olika typer av persontransporter i landsbygden.
 9. Samla lokal serviceverksamhet som utförs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i ny organisation.
 10. Säkerställ tillgången till bredband för dem utan uppkoppling i samband med avvecklingen av kopparnäten.
 11. Utred hur digital infrastruktur kan organiseras som ett femte transportslag efter 2025.
 12. Ställ konkreta tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott.
 13. Följ kontinuerligt upp och säkerställ polisens lokala närvaro, inte minst på landsbygden.
 14. Se över reseavdraget, med utgångspunkt att avdraget ska vara avståndsbaserat.
 15. Tillåt ideell och kostnadsdelande samåkning på landsbygden.
 16. Ge universitet och högskolor i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.
 17. Begränsa och precisera riksintressenas areal för att underlätta landsbygdens utveckling.
 18. Reglerna kreditinstitutens ansvar för att tillgodose behovet av betaltjänster och kontanthantering.
 19. Tydliggör flera myndigheters landsbygdspolitiska ansvar, till exempel för Trafikverket och Post- och telestyrelsen.
 20. Reglera statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen i särskild förordning.