Kan vi rädda någon från att begå självmord är det ovärderligt

Det är djupt tragiskt när en ung människa väljer att ta sitt liv. Den unge själv har naturligtvis haft en fruktansvärd tid innan vederbörande kommer fram till ett så drastiskt beslut. Det sätter också djupa spår hos familj, vänner och bekanta. Sår som kan vara mycket svåra att hantera.

Varannan dag tar en ungdom under 24 år sitt liv i Sverige. Det är den vanligaste dödsorsaken bland unga i vårt land. Uddevalla är tyvärr på intet sätt förskonat från detta. För att motverka och hejda självmorden bland unga lade Centerpartiet fram en motion i augusti om att införa en metod för suicidprevention som heter YAM (Youth Aware of Mental health). Det är en metod som är vetenskapligt beprövad bland annat genom en studie bland drygt 11 000 skolelever i 168 skolor i tio EU-länder. YAM har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University i USA. Det är en metod där eleverna genom korta föreläsningar, affischer i klassrumsmiljön och en mer omfattande broschyr att ta hem lär sig att känna igen psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Forskningen visade att självmordsrisken halverades bland ungdomarna som varit med om YAM-programmet, jämfört med kontrollgruppen.

Projektet har också gett upphov till en omfattande databas med fakta kring ungdomars mentala hälsa, exempelvis framkom att 29 procent av ungdomarna hade lättare symptom på depression Eleverna fick också delta i handledda rollspel där de fick pröva sina känslor i och lära sig bemästringsstrategier för olika svåra livssituationer som kan leda till suicidala beteenden. Sammanlagt tog utbildningsinsatsen fem timmar under fyra veckor. Målgruppen är skolelever i åldern 14-16 år och skolor i Stockholms län blir nu först ut i Sverige att erbjuda insatsen.

Vi föreslog i vår motion att metoden skulle införas i Uddevallas skolor snarast möjligt.

I svaret på vår motion säger den politiska majoriteten i Uddevalla (SVMP) att motionen bör avslås då vi skall utarbeta en egen handlingsplan mot självmord bland unga i Uddevalla. Man säger också att införa YAM är tids- och personalkrävande. Vi tycker att detta är en obegriplig ståndpunkt. Varför tillskapa en egen modell då det redan finns en som är framgångsrik? Dessutom känns det konstigt att man väljer att prata om resurser i detta sammanhang. Kan vi rädda någon ung människa från att begå självmord är det ovärderligt. En snabb sökning på Uddevalla kommuns hemsida ger 15 träffar på ”evidensbaserad” vilket handlar om att utförande inom verksamheterna ska ske evidensbaserat (enligt vetenskapligt grundad eller beprövad erfarenhet) Gäller inte detta för barn och unga i Uddevalla? Att ta fram och utvärdera en egen modell tar lång tid och många unga hinner fara illa i onödan.

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 14 december att program/plan för skolans arbete med att förhindra självmord bland barn och unga ska arbetas fram under 2018 inom ramen för en kommunövergripande handlingsplan och att motionen därmed bör avslås.

När motionen skulle behandlas på senaste Kommunfullmäktigesammanträdet (efter att ha passerat både Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen) lyftes ärendet helt sonika bort från dagordningen för fortsatt beredning. Det är vår innerliga förhoppning att man nu tänker till ytterligare en gång i den politiska majoriteten (SVMP) och snabbt kommer tillbaks med ett förslag som innebär att vi snarast kan sätta igång detta viktiga arbete för att förebygga självmord bland unga i Uddevalla.

Elving Andersson (C)

Mikael Bjuhr (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000