Prata inte om pengar när unga dör

Det krävs att både regionen (primärvård och BUP) och kommunen intensifierar sitt arbete för att bland annat minska självmorden bland unga människor. Tyvärr saknar den nuvarande politiska ledningen (svmp) i Uddevalla fokus på denna fråga.

Det är djupt tragiskt när en ung människa väljer att ta sitt liv. Den unge själv har naturligtvis haft en fruktansvärd tid innan vederbörande kommer fram till ett så drastiskt beslut.

Varannan dag tar en ungdom under 24 år sitt liv i Sverige. Det är den vanligaste dödsorsaken bland unga i vårt land. Uddevalla är tyvärr på intet sätt förskonat från detta.

För snart ett år sedan (aug. 2017) lämnade vi i Centerpartiet in en motion om att skolan skulle starta ett program som heter YAM för att förhindra självmord bland unga. YAM (Youth Aware of Mental health). är en metod som är vetenskapligt beprövad bland annat genom en studie bland drygt 11 000 skolelever i 168 skolor i tio EU-länder. YAM har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University i USA. Forskningen visade att självmordsrisken halverades bland ungdomarna som varit med om YAM-programmet, jämfört med kontrollgruppen.

Den 14 febr. i år kom motionen tillbaks till kommunfullmäktige efter att ha remissbehandlats av barn- och utbildningsnämnden. Förvånande nog föreslogs att motionen skulle avslås. Skälen är enligt den politiska majoriteten (svmp)) att den bör avslås då man skall utarbeta en egen handlingsplan mot självmord bland unga i Uddevalla. Man säger också att införa YAM är tids- och personalkrävande. Vi tycker att detta är en obegriplig ståndpunkt. Varför tillskapa en egen modell då det redan finns en som är framgångsrik? Dessutom känns det konstigt att man väljer att prata om resurser i detta sammanhang. Kan vi rädda någon ung människa från att begå självmord är det ovärderligt. Strax före kommunfullmäktiges sammanträde meddelade KF:s ordfröande Alf Gillberg att man ämnade lyfta ur ärendet ”för ytterligare samtal”. Man insåg väl att det skulle bli en mycket besvärande debatt när motionen skulle avslås.

Sedan gick tiden och då vi efter några månader efterlyste hos Alf Gillberg när ärendet skulle återkomma till KF så hänvisade han till BUN:s ordförande Cecilia Sandberg och när vi mailar henne och frågar så är svaret att ärendet ”hamnat långt ner på att göra listan” Senare samma dag kommer ytterligare ett mail från Cecilia där hon skriver att ärendet kommer upp på nästa BUN-sammanträde.

Den 15 juni togs ärendet upp på BUN och denna gång bifölls motionen. Men det finns en brasklapp i BUN:s beslut:

”Det pågår ett arbete i Uddevalla kommun med en kommunövergripande plan för suicidpreventivt arbete. Barn och utbildningsförvaltningen inväntar denna innan arbete påbörjas på förvaltningsnivå med att ta fram en egen plan för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga samt förebygga självmord.”

Vi tycker att det är djupt beklagligt att man inte sätter mer fokus på denna fråga från den politiska majoritetens sida och ser till att snabbt komma igång med ett systematiserat arbete för att förhindra självmord bland unga.

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Mikael Bjuhr (C)
Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000