Varför lämnar staten Gustafsbergs styrelse?

Gustafsberg i Uddevalla är ett område av riksintresse. Staten och Uddevalla kommun har gemensamt tagit ansvar för Gustafsbergs badort genom att utse ledamöter och förvaltande direktör till Gustafsbergsstiftelsens direktion.

Länsstyrelsen har nu låtit meddela genom ett tjänstemannabeslut att man fortsättningsvis inte avser att utse två av de tio ledamöterna till Gustafsbergsstiftelsens direktion. Frågan har kommit upp i samband med det arbete som pågår för att modernisera stiftelsens stadgar genom så kallad permutation, en inte helt enkel process. Några skäl till varför staten genom länsstyrelsen inte längre vill ta sitt ansvar, i enlighet med de stadgar för stiftelsen som Kungl Majestät fastställde 1774, lämnas inte.

De två som i dag utsetts av länsstyrelsen företräder den professionella kompetensen inom skolfrågor och byggnadsminnesvård. Den ena är rektor och den andre tidigare länsantikvarie.

Det är ett betydande kulturhistoriskt arv Gustafsbergsstiftelsen har att förvalta. Sveriges första internatskola grundades på Gustafsberg 1766 av uddevallasonen Anders Knape. 1772 inrättade makarna Anders och Katarina Knape genom ett testamente en stiftelse för att skapa ett hem och skolgång för studiebegåvade och behövande pojkar från Bohuslän.

Stora delar av det som fastställdes för mer än 230 år sedan gäller än i dag. Uppgiften att ”främja ungdomars utbildning och fostran” tillvaratas i dag genom att stiftelsen delar ut stipendier varje år till flickor och pojkar som studerar vid högskolor och universitet i Sverige eller utomlands.

Hela Gustafsberg blev naturvårdsområde 1980. Husen byggnadsminnesförklarades 1986 och 1987 förklarades både byggnader och mark som riksintresse. Området ska bevaras som det en gång var, enligt Knapes donation, men inte genom att stå stilla utan genom att användas och komma till nytta.

Att staten genom ett tjänstemannabeslut utan motivering låter meddela att den inte längre avser att utse direktionsledamöter är nonchalant. Frågan har uppenbarligen inte behandlats på länsledningsnivå och vittnar om en beklaglig brist på intresse att vårda det kulturhistoriska arvet.

Vi förutsätter att länsstyrelsen omprövar sitt illa genomtänkta beslut och även fortsättningsvis tar sin del av ansvaret att vårda ett av landets viktigaste kulturhistoriska arv.

Roger Johansson (L)

Torsten Torstensson (C)

Ledamöter av Gustafsbergsstiftelsens direktion