Jag kämpar för landsbygden i Uddevalla

Ett gammal berövat debattknep är att om man inte har bärande sakliga argument i en debatt kan man alltid misstänkliggöra debattören. Det är vad Mikael Eriksson gör i sin senaste artikel om skolskjutsarna i Uddevalla.

Mina dunkla motiv för att vi skall ha en bra skolskjutstrafik i Uddevalla som gynnar både skolungdomarna och landsbygden skulle enligt ME vara att jag dels sitter i Västtrafiks styrelse och dels att jag bor längs en av de busslinjer som kommer att läggas ned som en följd av Socialdemokraternas, Uddevallapartiets och Miljöpartiets beslut om att vägra samordna skolskjutstrafiken med den allmänna kollektivtrafiken.

ME borde veta att Västtrafik inte kör en enda busskilometer i egen regi och därför varken tjänar eller förlorar något på beslutet om att ej samordna trafiken. Västtrafik upphandlar trafik där Uddevalla Omnibus AB och andra företag i transportbranschen konkurrerar med pris och kvalitet för att vinna en upphandling.

Att jag sedan råkar bo vid en av de berörda busslinjerna menar ME skulle göra mig jävig. Inte alls – det är min uppgift som förtroendevald att företräda Uddevallaborna – även de som bor på landsbygden. Det är med stolthet som jag kämpar för att även landsbygdsområdena i Uddevalla kommun skall ha tillgång till kollektivtrafik och skolskjutsar som är bra för elever i både grundskola och gymnasium.

Elving Andersson
Gruppledare (C)

Kommunen kan köpa in skolbussar som går på el