Varför vågar ni inte konkurrensutsätta skolskjutstrafiken?

Det kan mycket väl vara så att vårt kommunala bussbolag kan driva skolskjutstrafiken effektivast och billigast – men det får vi aldrig veta eftersom det inte sker någon konkurrensutsättning.

I oktober beslöt kommunstyrelsen att inte upphandla öppen skolskjutstrafik via Västtrafik. Ett beklagligt beslut som kommer att ge våra barn och ungdomar väsentligt sämre möjligheter att åka kollektivt. Allmänheten (inklusive. gymnasieungdomar) kommer att bli utan möjlighet att resa i kommunens glesare delar.

Nu kommer nästa steg i denna såpopera. För att se till att kommunens eget bussbolag ska kunna driva skolskjutstrafiken är man beredd att tillgripa mycket okonventionella (och kanske olagliga) metoder.

När möjligheten att direkttilldela det kommunala bussbolaget all skolskjutstrafik visade sig vara omöjligt utifrån gällande lagstiftning tog sig den politiska kreativiteten nya oanade höjder.

En majoritet i kommunstyrelsen beslöt därför i maj att det ska bildas ett nytt bolag som ska ligga under Barn- och utbildningsnämnden med uppgift att ansvara för skolskjutstrafiken och att detta bolag i sin tur ska direktupphandla trafiken från det kommunala bussbolaget. Allt detta för att inte utsätta kommunens egna bussbolag för konkurrens.

Detta förfarande är tveksamt ur juridisk synpunkt. Så skriver den anlitade juristkonsulten: ”Inledningsvis får anmärkas att undertecknad inte kan garantera att ett visst föreslaget förfarande inte kan leda till att domstol/myndighet anser att en överträdelse av det upphandlingsrättsliga regelverket är för handen och att därmed tillämpliga sanktioner riktas mot kommunen”

Vi i Centerpartiet anser att konkurrens är bra. När olika företag får tävla mot varandra får man fram den bästa, effektivaste och mest ekonomiska lösningen.

Att Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister inte tror på konkurrens är beklagligt men kanske inte så förvånande. Att däremot Uddevallapartiet som säger värna företagen och näringslivet inte heller tror på konkurrens är både mycket förvånande och beklagligt. Genom detta agerande får inte övriga företag i branschen möjlighet att delta i ett vanligt upphandlingsförfarande. Här ges i stället vårt eget bussbolag en gräddfil för en god affär utan jämförelse med vad anda företag kan erbjuda. Ännu mer anmärkningsvärt är att en av Uddevallapartiets ledamöter i kommunstyrelsen som var med och drev igenom detta beslut är ordförande för Företagarna i Uddevalla.

Det kan mycket väl vara så att vårt kommunala bussbolag kan driva skolskjutstrafiken effektivast och billigast – men det får vi aldrig veta eftersom det inte sker någon konkurrensutsättning.

Ett dåligt beslut i oktober följs av ett dåligt beslut i maj i kommunstyrelsen, vilket gör oss i centerpartiet djupt bekymrade.

Elving Andersson (C)
Gruppledare